РОЗ­БІР­КИ ПО-ДО­РО­СЛО­МУ, АБО ЯК ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ФФУ ЗНІ­МА­ЛИ

МИ­НУ­ЛО­ГО ТИ­ЖНЯ УВА­ГА УСІ­ЄЇ ФУТ­БОЛЬ­НОЇ ГРО­МАД­СЬКО­СТІ УКРА­Ї­НИ БУ­ЛА ПРИ­КУ­ТА ДО XVI КОН­ГРЕ­СУ ФФУ, НА ЯКО­МУ БІЛЬ­ШІСТЬ ДЕ­ЛЕ­ГА­ТІВ НА­МА­ГА­ЛА­СЯ ДО­СТРО­КО­ВО ВІД­ПРА­ВИ­ТИ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА АНА­ТО­ЛІЯ КОНЬ­КО­ВА У ВІД­СТАВ­КУ. «УФ» ЗІ­БРАВ ВИ­СЛОВ­ЛЮ­ВА­Н­НЯ ТА ВРА­ЖЕ­Н­НЯ ГО­ЛОВ­НИХ ФІ­ГУ­РАН­ТІВ

Ukrainskiy Futbol - - Актуально - Ро­ман КИРІЄНКО.

У жорс­ткій та, зда­ва­ло­ся, без­ком­про­мі­сній бо­роть­бі між Конь­ко­вим та де­ле­га­та­ми Кон­гре­су во­ро­гу­ю­чі сто­ро­ни та­ки зна­йшли ви­хід. Ана­то­лій Дми­тро­вич, що­би не за­го­стрю­ва­ти си­ту­а­цію, дав за­дню й по­го­див­ся на до­стро­ко­ві пе­ре­ви­бо­ри, ко­трі за­пла­но­ва­ні на шо­сте бе­ре­зня на­сту­пно­го ро­ку. Фун­кціо­не­ри, у свою чер­гу, рі­ше­н­ня пре­зи­ден­та під­три­ма­ли, про­го­ло­су­вав­ши біль­ші­стю го­ло­сів. За та­кої си­ту­а­ції на аван­сце­ну ви­йшов екс-ві­це­пре­зи­дент ФФУ Ан­дрій Павелко, яко­го спер­шу по­но­ви­ли на по­са­ді, а по­тім при­зна­чи­ли ке­рів­ни­ком ро­бо­чої гру­пи, у фун­кції якої вхо­дить без­по­се­ре­дньо під­го­тов­ка до по­за­чер­го­во­го зві­тно-ви­бор­чо­го Кон­гре­су ФФУ. Пі­сля та­ко­го по­во­ро­ту по­дій Па­вел­ка ста­ли на­зи­ва­ти чи не го­лов­ним фа­во­ри­том у бо­роть­бі за пре­зи­дент­ське крі­сло. Ан­дрій Ва­си­льо­вич від­вер­то по­ді­лив­ся сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми від скан­даль­но­го Кон­гре­су: «Сьо­го­дні біль­шість все-та­ки по­го­ди­ла­ся з ти­ми ви­мо­га­ми, які я не­дав­но ви­су­нув ра­зом зі сво­єю за­явою про звіль­не­н­ня. То­му са­ма за­ява, по су­ті, втра­ти­ла сенс, адже я і го­во­рив про пе­ре­за­ван­та­же­н­ня. Са­ме за цю іні­ці­а­ти­ву й про­го­ло­су­ва­ли чле­ни Кон­гре­су, тоб­то за ви­бо­ри но­во­го пре­зи­ден­та 6 бе­ре­зня. В ре­зуль­та­ті ви­ни­кла не­об­хі­дність у ро­бо­чій гру­пі, а да­ний про­цес по­тре­бує ор­га­ні­за­ції. Та­кож по­трі­бно, щоб до бе­ре­зня у всіх претендентів на пре­зи­дент­ське крі­сло бу­ла мо­жли­вість до­бре під­го­ту­ва­ти­ся й пред­ста­ви­ти свою про­гра­му роз­ви­тку фут­бо­лу в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му». Що­до сво­го мо­жли­во­го ви­су­не­н­ня на по­са­ду пре­зи­ден­та ФФУ, Павелко ска­зав на­сту­пне: «Я ще не ви­рі­шив, по­ду­маю про це най­ближ­чим ча­сом. Ми всі ра­зом ма­є­мо ухва­ли­ти рі­ше­н­ня, по­ра­ди­ти­ся з ко­ле­га­ми з ре­гіо­наль­них фе­де­ра­цій. По­ба­чи­мо, у ко­го які дум­ки бу­дуть з цьо­го при­во­ду, й то­ді вже прийме­мо від­по­від­не рі­ше­н­ня. На сьо­го­дні я не го­то­вий го­во­ри­ти про це». Що­до ни­ні­шніх пов­но­ва­жень Конь­ко­ва, но­во­спе­че­ний ке­рів­ник ро­бо­чої гру­пи за­ува­жив: «Ду­маю, юри­ди­чно підпис Конь­ко­ва щось озна­чає. Але вже зараз ро­бо­ча гру­па має пра­во три­ма­ти під кон­тро­лем всю ді­яль­ність фе­де­ра­ції». Та­кож Павелко від­зна­чив, що в про­це­сі очи­ще­н­ня вла­ди най­го­лов­ні­ши­ми скла­до­ви­ми є про­зо­рість та спра­ве­дли­вість: «Най­го­лов­ні­ше, щоб сам про­цес ви­бо­рів був пов­ні­стю від­кри­тим. А най­кра­ща лю­стра­ція — це са­ме ви­бо­ри. Упев­не­ний, будь-які кан­ди­да­ту­ри з тем­ним ми­ну­лим бу­дуть лю­стро­ва­ні шля­хом го­ло­су­ва­н­ня. Осо­би­сто я вва­жаю, що при­йшов час вве­сти в ко­ле­ктив­ні чле­ни та до Ви­кон­ко­му пред­став­ни­ків ЗМІ, щоб жур­на­лі­сти мо­гли бра­ти участь у жит­тє­ді­яль­но­сті фе­де­ра­ції і якнай­кра­ще ви­сві­тлю­ва­ти всі по­дії. Та­кож при­йшов час від­зна­чи­ти всіх уболівальників, ко­трі про­де­мон­стру­ва­ли справ­жню єд­ність. Це хо­ро­ший при­клад для того, щоб да­ти їм мо­жли­вість бу­ти пред­став­ле­ни­ми у Ви­кон­ко­мі й Кон­гре­сі ФФУ». Не обі­йшов ува­гою й слав­но­зві­сну спра­ву з м’яча­ми: «Істо­рія з м’яча­ми має бу­ти від­кри­тою й до­ве­де­ною до кін­ця, в то­му чи­слі зав­дя­ки жур­на­ліст­сько­му роз­слі­ду­ван­ню. Ми по­вин­ні під­ня­ти всі до­ку­мен­ти й зро­зу­мі­ти, хто за це від­по­від­ав, хто цим за­ймав­ся, щоб надалі ні­хто не міг поставити під сум­нів ді­яль­ність ФФУ».

«Сі­рий кар­ди­нал» укра­їн­сько­го фут­бо­лу, а во­дно­час і ві­це-пре­зи­дент УЄФА Гри­го­рій Сур­кіс та­кож дав ко­мен­та­рі що­до до­стро­ко­вих пе­ре­ви­бо­рів: «Єди­не, що я би хо­тів по­ба­жа­ти но­во­му кер­ма­ни­чу та йо­го ко­ман­ді, — зро­би­ти пев­ні ви­снов­ки, то­му що по­га­ний до­свід не по­трі­бно пе­ре­йма­ти. На мій по­гляд, по­трі­бно пі­ді­бра­ти та­ку ко­ман­ду, яка би з першого ти­жня пра­цю­ва­ла як одне ці­ле. Сьо­го­дні­шній Кон­грес під­твер­див, що лю­ди з будь-яких ре­гіо­нів Укра­ї­ни дій­сно пе­ре­йма­ю­ться фут­бо­лом, і во­ни хо­чуть ба­чи­ти пев­ний про­грес усіх йо­го скла­до­вих. Однак бо­ля­че спо­сте­рі­га­ти за тим, як по­ру­шу­ю­ться ста­ту­тні нор­ми ФФУ, УЄФА та ФІФА. Але ні­чо­го, роз­по­ча­ли на­чеб­то по­га­но, про­те за­кін­чи­ли на по­зи­тив­ній но­ті. В рам­ках за­сі­да­н­ня вда­ло­ся вга­му­ва­ти при­стра­сті, й Кон­грес зу­мів ухва­ли­ти пев­ні рі­ше­н­ня в рам­ках фут­боль­ної кон­сти­ту­ції. І це го­лов­не, ін­ше — мі­шу­ра. А з при­во­ду того, що в за­лі ви­ни­кла на­пру­же­на об­ста­нов­ка, це при­клад не­про­фе­сій­но­сті по­мі­чни­ків Конь­ко­ва, які да­ва­ли йо­му не­пра­виль­ні по­ра­ди. Я все це про­йшов 2010 ро­ку, й той Кон­грес про­де­мон­стру­вав, що ми мо­же­мо до­три­му­ва­ти­ся ста­ту­тних норм. І якщо є ба­жа­н­ня пе­ре­о­бра­ти очіль­ни­ка ФФУ, то не­об­хі­дно ро­би­ти це де­мо­кра­ти­чним шля­хом. Ска­жу від­вер­то, я б пі­шов зі сво­єї по­са­ди в 2010 ро­ці, якщо б не фі­наль­на ча­сти­на Єв­ро-2012».

«Ру­пор» опо­зи­ції Ігор Ко­че­тов роз­по­вів про про­цес під­го­тов­ки до по­за­чер­го­во­го Кон­гре­су та осо­би­сті ам­бі­ції що­до ви­су­не­н­ня сво­єї кан­ди­да­ту­ри в пре­зи­ден­ти ФФУ: «Спо­ча­тку, про­тя­гом трьох днів пі­сля Кон­гре­су, по­вин­на сфор­му­ва­ти­ся ро­бо­ча гру­па. Пі­сля цьо­го Ви­кон­ком по­ви­нен за­твер­ди­ти склад ро­бо­чої гру­пи, яка, вла­сне, й за­йма­ти­ме­ться про­це­сом пе­ре­ви­бо­рів. Са­ме ро­бо­ча гру­па бу­де роз­си­ла­ти ко­жно­му ко­ле­ктив­но­му чле­но­ві ФФУ ли­ста з про­по­зи­ці­єю ви­су­не­н­ня кан­ди­да­тур на пост пре­зи­ден­та фе­де­ра­ції. По­тім, про­тя­гом 30 днів, ко­ле­ктив­ні чле­ни ма­ють роз­гля­ну­ти про­по­зи­ції й на­пра­ви­ти свої ва­рі­ан­ти у Ви­кон­ком. Са­ме на Ви­кон­ко­мі, ко­трий від­бу­де­ться на­пе­ре­до­дні, й бу­де за­твер­дже­но по­ря­док ден­ний бе­ре­зне­во­го Кон­гре­су. Що­до мо­єї кан­ди­да­ту­ри, то я не зби­ра­ю­ся ба­ло­ту­ва­ти­ся на по­са­ду пре­зи­ден­та ФФУ. Але ми в на­шій фе­де­ра­ції до­бре по­ду­ма­є­мо і за­про­по­ну­є­мо гі­дну кан­ди­да­ту­ру, про яку сво­го ча­су ді­зна­є­ться вся кра­ї­на».

Як з’ясу­ва­ло­ся, се­ред жур­на­ліст­ської бра­тії, ко­тра пиль­но слід­кує за пе­ри­пе­ті­я­ми в Бу­дин­ку фут­бо­лу, бу­ли при­су­тні й пред­став­ни­ки ки­їв­сько­го фан-ру­ху. Так, «УФ» по­спіл­ку­вав­ся з одним з них, й ді­знав­ся, хто ж на­справ­ді сто­їть за пі­ке­та­ми під сті­на­ми ФФУ: «Сьо­го­дні до Бу­дин­ку фут­бо­лу при­йшли так зва­ні ті­ту­шки. По­мі­тно, що в них є го­лов­ний, який водить їх гру­па­ми. Ко­ли ж під­хо­диш до них, й за­пи­ту­єш, хто во­ни й що во­ни, лю­ди від­ра­зу гу­бля­ться. Від­вер­то ка­жу­чи, на­віть оги­дно ди­ви­ти­ся на це ста­до по­смі­хо­виськ. Як­би во­ни ви­сту­пи­ли при­найм­ні з яко­юсь кон­кре­тною про­гра­мою, то ще мо­жна бу­ло би їх ви­слу­ха­ти. Зре­штою — це ба­наль­ний пе­ре­діл вла­ди, й уль­трас у цьо­му то­чно уча­сті не бра­ти­муть». Та­кож сто­ли­чні уль­трас по­я­сни­ли, чо­му не під­три­ма­ли про­тест уболівальників «Во­ли­ні»: «Зна­є­те, ко­ли клуби на­да­ють ав­то­бу­си, ор­га­ні­зо­ва­но ве­зуть лю­дей до Ки­є­ва, то це йде не від ду­ші. Акція во­ли­нян ма­ла за­мов­ний ха­ра­ктер, від­так ми від­мо­ви­ли­ся їх під­три­му­ва­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.