НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

За екс-на­став­ни­ком «Чор­но­мор­ця» Ро­ма­ном Гри­гор­чу­ком у «Га­ба­лу» мо­жуть пе­ре­бра­ти­ся про­від­ні ви­ко­нав­ці оде­сько­го клу­бу. Но­во­при­зна­че­ний тре­нер по­ві­до­мив, що за со­бою до чем­піо­на­ту Азер­бай­джа­ну він має на­мір перевезти зра­зу чо­ти­рьох ви­ко­нав­ців.

Зокре­ма, мо­ви­ться про Дми­тра Бе­зо­то­сно­го, Ки­ри­ла Ко­валь­чу­ка, Єв­ге­на Зу­бей­ка та Іва­на Боб­ка. Остан­ній, до сло­ва, не спро­сту­вав ін­фор­ма­цію що­до ймо­вір­но­го пе­ре­хо­ду.

Утім, зга­да­ним трансфе­рам мо­же за­ва­ди­ти те, що «мо­ря­кам» пе­ред від­пус­ткою та­ки по­ча­ли ви­пла­чу­ва­ти за­бор­го­ва­но­сті. Що­прав­да, роз­ра­хун­ки по­кри­ли ли­ше ча­сти­ну бор­гу. На­га­да­є­мо, що грав­ці не отри­му­ва­ли зар­пла­тню від по­ча­тку чем­піо­на­ту. Від­так лі­дер ко­ле­кти­ву Оле­ксій Гай, який хо­тів за­ли­ши­ти Оде­су, якщо пе­ред ним не лі­кві­ду­ють за­бор­го­ва­но­сті, во­че­видь, про­дов­жить ви­сту­пи за «Чор­но­мо­рець».

Во­дно­час, з’яви­лась ін­фор­ма­ція, що голкіпер «Ша­хта­ря» Ру­стам Ху­джа­мов мо­же пе­ре­йти в оде­ський клуб. Во­ро­тар збір­ної Укра­ї­ни зов­сім ви­пав із основ­ної обойми ко­ман­ди Мір­чі Лу­че­ску, від­так узим­ку актив­но шу­кає но­ве мі­сце ро­бо­ти. По­ві­дом­ля­є­ться, що в йо­го по­слу­гах за­ці­кав­ле­ний «Чор­но­мо­рець», який, швид­ше за все, бу­де зму­ше­ний роз­про­ща­ти­ся з Бе­зо­то­сним.

«Ди­на­мо» мо­же під­пи­са­ти 24-рі­чно­го лі­во­го за­хи­сни­ка со­фій­сько­го ЦСКА Тон­чі Ку­ко­ча. Як по­ві­дом­ляє NovSport, укра­їн­ський клуб до­мо­вив­ся з бол­га­ра­ми про трансфер Ку­ко­ча за 2 міль­йо­ни єв­ро, й уже ве­де пе­ре­го­во­ри з аген­том хор­ват­сько­го за­хи­сни­ка що­до умов кон­тра­кту.

За­зна­чи­мо, Ку­ко­чем та­кож ці­ка­вив­ся бель­гій­ський «Стан­дард», але при­пи­нив пе­ре­мо­ви­ни пі­сля того, як ЦСКА під­няв ці­ну на грав­ця з 1,7 до 2 міль­йо­нів єв­ро.

На­га­да­є­мо, лі­вий бек ди­на­мів­ців Єв­ген Ма­ка­рен­ко отри­мав трав­му ще в жов­тні, тож по­чне за­йма­ти­ся в за­галь­ній гру­пі за пів­то­ра мі­ся­ця, а да­та від­нов­ле­н­ня Се­лі­на до­сі не­ві­до­ма.

Ру­мун­ський пів­за­хи­сник «Во­ли­ні» Ерік Бі­кфал­ві та ке­рів­ни­цтво «Дні­пра» не зна­йшли по­ро­зу­мі­н­ня з при­во­ду май­бу­тньої спів­пра­ці. Ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня між клу­бом і грав­цем став фі­нан­со­вий аспект. А ось ін­ший ру­мун­ський ви­ко­на­вець із Лу­цька, Фло­рен­тин Ма­тей, та­ки по­їде на пер­ший збір дні­про­пе­тров­сько­го клу­бу, пи­шуть ін­тер­нет-ЗМІ.

Пре­зи­дент «Олім­пі­ка» Вла­ди­слав Гель­зін під­твер­див чу­тки що­до мо­жли­во­го пе­ре­гля­ду умов тру­до­вих угод із фут­бо­лі­ста­ми ко­ман­ди.

«Справ­ді, пла­ну­є­мо пе­ре­гля­ну­ти кон­тра­кти. Умо­ви бу­дуть змі­не­ні не в гір­шу, а в кра­щу сто­ро­ну. Ура­хо­ву­ю­чи ни­ні­шній курс до­ла­ра й ін­де­кса­цію, ми мо­же­мо змі­ни­ти умо­ви кон­тра­ктів тіль­ки в кра­щий бік, адже в на­шо­му клу­бі й так зар­пла­тні не най­ви­щі по­рів­ня­но з ін­ши­ми в УПЛ», — по­від­ав очіль­ник до­не­цько­го ФК.

Дня­ми на­став­ник «Ін­те­ра» Ро­бер­то Ман­чі­ні за­явив, що зму­ше­ний гра­ти за схе­мою 4-3-1-2, оскіль­ки йо­му не ви­ста­чає фут­бо­лі­стів ата­ку­валь­но­го пла­ну. Пре­зи­дент клу­бу Ерік То­хір по­обі­цяв тре­не­ру за­без­пе­чи­ти у сі­чні не­об­хі­дне по­си­ле­н­ня.

Як ста­ло ві­до­мо Sportal.it, чи не під пер­шим но­ме­ром у спи­ску Ман­чі­ні йде він­гер «Дні­пра» та збір­ної Укра­ї­ни Єв­ген Коноплянка. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся про те, що «не­ра­дзур­рі» про­по­ну­ють Ко­но­плян­ці 4-рі­чний кон­тракт із окла­дом у 3 міль­йо­ни єв­ро на рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.