ТОП-10 ВИ­РОК У «КРИМ­СЬКО­МУ КРА­ПКА У ВЛАДУВАННІ ПИ­ТАН­НІ» КОНЬ­КО­ВА?

Ukrainskiy Futbol - - Підсумки року -

Футбол і по­лі­ти­ка ті­сно пе­ре­пле­ли­ся в «крим­сько­му пи­тан­ні». За всі­ма нор­ма­ми й ре­гла­мен­та­ми, клуби Кри­му, який був і за­ли­ша­є­ться укра­їн­ським, не ма­ли пра­ва ви­сту­па­ти в пер­шо­сті ін­шої кра­ї­ни. Але су­сі­ди роз­су­ди­ли іна­кше, і слі­дом за під­сту­пним вклю­че­н­ням пів­остро­ва до скла­ду Ро­сії, за­яви­ли в дру­гий ди­ві­зіон три крим­ські клуби — сім­фе­ро­поль­ський ТСК, се­ва­сто­поль­ський СКЧФ і ял­тин­ську «Жем­чу­жи­ну». Однак УЄФА пі­сля три­ва­лих обго­во­рень від­но­вив спра­ве­дли­вість, за­бо­ро­нив­ши пред­став­ни­кам Кри­му бра­ти участь у зма­га­н­нях Ро­сій­сько­го фут­боль­но­го со­ю­зу з 1 сі­чня 2015 ро­ку. До подаль­ших роз­по­ря­джень ре­гіон отри­мав ста­тус «осо­бли­вої зо­ни» із фут­боль­ної то­чки зо­ру. РФС не мо­же за­йма­ти­ся ор­га­ні­за­ці­єю будь-яких тур­ні­рів на те­ри­то­рії Кри­му без зго­ди УЄФА та Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни. Під на­гля­дом чле­на ви­кон­ко­му УЄФА та го­ло­ви Ко­мі­те­ту з пи­тань ста­діо­нів і без­пе­ки Фран­ті­ше­ка Ла­у­ри­не­ца УЄФА бу­де фі­нан­су­ва­ти роз­ви­ток фут­бо­лу в Кри­му, осо­бли­во в обла­сті ди­тя­чо-юна­цької ін­фра­стру­кту­ри.

Як і в «крим­сько­му пи­тан­ні», так і сто­сов­но очіль­ни­ка ФФУ по­лі­ти­ка ті­сно пе­ре­пле­ла­ся зі спор­том. Пі­сля усу­не­н­ня з по­са­ди ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та, який пов­ні­стю се­бе дис­кре­ди­ту­вав, лю­ди за­хо­ті­ли змін і у фут­боль­но­му го­спо­дар­стві. Тим біль­ше, на ке­ру­ва­н­ня Фе­де­ра­ці­єю фут­бо­лу Укра­ї­ни був де­ле­го­ва­ний ві­до­мий у ми­ну­ло­му фут­бо­ліст, але не ви­зна­чний фун­кціо­нер Ана­то­лій Конь­ков. За по­над два ро­ки прав­лі­н­ня на но­вій по­са­ді від ньо­го не ба­га­то ко­ри­сті. Єди­ним плю­сом був кар­ко­лом­ний стри­бок на­шої на­ціо­наль­ної збір­ної в плей-оф чем­піо­на­ту сві­ту в Бра­зи­лії, але тут, с тре­ба го­во­ри­ти про му­дрість і та­лан го­лов­но­го тре­не­ра Ми­хай­ла Фо­мен­ка. У свою чер­гу, на Конь­ко­ва ста­ло лу­на­ти ба­га­то рі­зних зви­ну­ва­чень, але він не по­спі­шав за­ли­ша­ти на­си­дже­не Однак ре­гіо­наль­ні осе­ред­ки, які під­три­ма­ли Конь­ко­ва 2012 ро­ку, вже 2014-го ви­сло­ви­ли й до­ві­ру, і під цим ти­ском він не втри­мав­ся. На по­за­чер­го­во­му Кон­гре­сі ФФУ 6 бе­ре­зня це п має оста­то­чно ви­рі­ши­ти­ся. А тим ча­сом ді­яль­ні­стю ФФУ за­ці­ка­ви­ли­ся в СБУ…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.