ПЕ­РЕ­МО­ЖНА СЕ­РІЯ ЗБІР­НОЇ УКРА­Ї­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Підсумки року -

Не­вда­ло стар­ту­вав­ши у від­бір­ко­во­му ци­клі до Єв­ро-2016, пі­сля до­ма­шньої по­раз­ки в грі зі збір­ною Сло­вач­чи­ни, ко­ман­да Ми­хай­ла Фо­мен­ка змо­гла ви­да­ти три­ма­тче­ву пе­ре­мо­жну се­рію. Для по­ча­тку, на ви­їзді, в до­сить нер­во­во­му про­ти­сто­ян­ні бу­ла обі­гра­на збір­на Бі­ло­ру­сі — 2:0. За кіль­ка днів по то­му — у Льво­ві пі­до­пі­чні Фо­мен­ка, спа­лив­ши ледь не всі нер­во­ві клі­ти­ни вбо­лі­валь­ни­ків, та­ки змо­гли взя­ти го­ру над мі­цною Ма­ке­до­ні­єю. Єди­ний м’яч того ве­чо­ра за укра­їн­ців за­бив Сер­гій Сидорчук. І, на­ре­шті, в остан­ньо­му офі­цій­но­му ма­тчі 2014 ро­ку збір­на Укра­ї­ни ро­зі­бра­лась із від­вер­тим ау­тсай­де­ром гру­пи — Лю­ксем­бур­гом — 3:0. Прав­ду ка­жу­чи, на­віть у тій зу­стрі­чі не об ся без нер­во­вих мо­мен­тів. Та пі­сля чо­ти­рьох зі­гра­них ту­рів збір­на Укра­ї­ни по­вер­ну­ла­ся до пре­те у бо­роть­бі за ви­хід із гру­пи. На­ра­зі ма­є­мо одна­ко­ву кіль­кість очок із Іспа­ні­єю — по 9, та на три пун ста­є­мо від лі­де­ра — Сло­вач­чи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.