11 ЗІ­РОК АНЧЕЛОТТІ

«УФ» ПРЕД­СТАВ­ЛЯЄ СИМ­ВО­ЛІ­ЧНУ ЗБІР­НУ СВІ­ТУ 2014 РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Пфл - Во­ло­ди­мир БОБИР.

МА­НУ­ЕЛЬ НОЙЄР

У на­шій сим­во­лі­чній збір­ній, ма­буть, ли­ше з по­зи­ці­єю гол­кі­пе­ра не ви­ни­кає жо­дних су­пе­ре­чок — кі­пер «Ба­ва­рії» про­вів фе­но­ме­наль­ний рік, під­крі­пив­ши свою чу­до­ву гру ще й тро­фе­я­ми чем­піо­на сві­ту та бун­де­слі­ги. Окрім сво­єї на­дій­ної гри на лі­нії во­ріт, Ма­ну­ель та­кож запам’ятав­ся й бли­ска­ви­чни­ми ді­я­ми в ро­лі остан­ньо­го за­хи­сни­ка, до­во­лі ча­сто пе­ре­ри­ва­ю­чи ви­хо­ди сам на сам фор­вар­дів су­пер­ни­ка. Єди­ним мо­жли­вим кон­ку­рен­том Нойє­ра міг бу­ти Да­від де Хеа, але іспа­нець цей рік про­вів без тро­фе­їв…

ФІ­ЛІПП ЛАМ

По­при те, що Пеп Гвар­діо­ла до­сі з не­зро­зумі­лих при­чин про­дов­жує ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Фі­ліп­па в «Ба­ва­рії» в яко­сті опор­ни­ка, кра­що­го пра­во­го за­хи­сни­ка 2014 ро­ку го­ді шу­ка­ти. І ви­ступ на мун­ді­а­лі це зай­вий раз під­твер­див. Зав­дя­ки на­ста­но­вам Йо­а­хі­ма Льо­ва, Лам був справ­жнім ко­ро­лем пра­вої бров­ки, став­ши, до ре­чі, най­кра­щим «роз­па­су­валь­ни­ком» збір­ної у фі­на­лі про­ти Ар­ген­ти­ни — на ра­хун­ку Фі­ліп­па 117 пе­ре­дач. Іде­аль­не за­вер­ше­н­ня кар’єри в збір­ній!

МАТТС ХУММЕЛЬС

Хуммельс — іще один хо­ро­ший при­клад різ­ко­го кон­тра­сту між ви­сту­па­ми за свій клуб і на­ціо­наль­ну збір­ну. Захисник дор­тмунд­ської «Бо­рус­сії», по су­ті, про­вів не­вда­лий се­зон за ко­ман­ду Юр­ге­на Клоп­па (до­да­ли­ся до цьо­го й по­стій­ні трав­ми обо­рон­ця). На­то­мість, Маттс став одним із го­лов­них твор­ців пе­ре­мо­ги Ні­меч­чи­ни на сві­то­вій пер­шо­сті в Бра­зи­лії. До того ж, влу­чний удар за­хи­сни­ка у во­ро­та Фран­ції до­зво­лив бун­де­сма­ши­ні ви­йти до пів­фі­на­лу тур­ні­ру, від­так ви­гра­ти пер­шість.

СЕР­ХІО РА­МОС

І хо­ча Сер­хіо (як і вся збір­на Іспа­нії) від­вер­то про­ва­лив ми­ну­лий чем­піо­нат сві­ту в Бра­зи­лії, пе­ре­мо­жний ви­ступ Ра­мо­са у скла­ді «Ре­а­ла» в Лі­зі чем­піо­нів до­сі пам’ята­ють чи­ма­ло вбо­лі­валь­ни­ків. Те, як грав цьо­го ро­ку Сер­хіо під ке­рів­ни­цтвом Кар­ло Анчелотті та Ві­сен­те дель Бо­ске, — не­бо й зем­ля. До сло­ва, крім са­мо­від­да­ної гри в обо­ро­ні ма­дрид­ців, са­ме гол Ра­мо­са в ком­пен­со­ва­ний час у фі­на­лі ЛЧ про­ти «Атле­ти­ко» при­звів, у під­сум­ку, до трі­ум­фу «вер­шко­вих».

МАРСЕЛО

Цьо­го се­зо­ну бра­зи­лець під ке­рів­ни­цтвом Кар­ло Анчелотті по­но­во­му роз­кві­тнув у ма­дрид­сько­му «Ре­а­лі». Зда­ва­ло­ся, ко­ли хо­ди­ли чу­тки що­до від’їзду Марсело зі сто­ли­ці Іспа­нії, обо­ро­нець, зав­дя­ки до­ві­рі іта­лій­сько­го тре­не­ра, ви­дав ледь не най­кра­щий се­зон у сво­їй кар’єрі, зу­мів­ши ви­бо­ро­ти й тро­фей Лі­ги чем­піо­нів. Йо­го го­ле­ві пе­ре­да­чі та по­стій­ні рей­ди лі­вим флан­гом — окре­ма тема. Са­ме то­му бра­зи­лець ціл­ком спра­ве­дли­во по­сі­дає мі­сце у сим­во­лі­чній збір­ній ро­ку.

ЯЯ ТУ­РЕ

Скла­дно зна­йти, на­пев­но, пра­цьо­ви­ті­шо­го й по­ту­жні­шо­го опор­ни­ка, ніж Яя Ту­ре. Іву­а­рі­єць уже ко­трий се­зон по­спіль є го­лов­ним стри­жнем «Ман­че­стер Сі­ті», на­дій­но три­ма­ю­чи під кон­тро­лем центр по­ля. Іде­аль­не ви­ко­на­н­ня штра­фних, вра­жа­ю­чі про­хо­ди крізь обо­ро­ну су­пер­ни­ка, мов тра­ктор, — ха­ра­ктер­ні ри­си для Яя. До того ж, чем­піон­ство «мі­стян» ми­ну­ло­го се­зо­ну — ціл­ком йо­го за­слу­га. Зга­да­ти бо­дай, скіль­ки ма­тчів для МС ви­тяг са­мо­туж­ки са­ме Ту­ре.

ТО­НІ КРО­ОС

Го­лов­ний кон­стру­ктор атак «Ба­ва­рії» ми­ну­ло­го се­зо­ну та збір­ної Ні­меч­чи­ни. Без уча­сті То­ні не об­хо­див­ся фа­кти­чно жо­дний гол йо­го ко­ле­кти­ву, й по­ка­зни­ки ста­ти­сти­ки це ли­ше під­твер­джу­ють. Не­дар­ма ма­дрид­ський «Ре­ал» зу­мів пе­ре­ма­ни­ти вже цьо­го лі­та Кро­о­са до сво­їх лав. Ди­вує ін­ше: як Гвар­діо­ла по­го­див­ся від­пу­сти­ти сво­го клю­чо­во­го грав­ця? Але це тіль­ки одне з ба­га­тьох за­пи­тань до Пе­па, який три­ма­є­ться «сво­єї фі­ло­со­фії» в мюн­хен­сько­му гран­ді.

АР’ЄН РОБ­БЕН

Ні­дер­ланд­ський пів­за­хи­сник став одні­єю з го­лов­них зі­рок се­зо­ну, адже у свої 30 ро­ків, схо­же, від­на­йшов дру­гу мо­ло­дість. Йо­го чу­до­ва гра у скла­ді «Ба­ва­рії» та Ні­дер­лан­дів на ЧС не за­ли­ши­ла бай­ду­жим ні­ко­го. Ба­га­то у чо­му це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки чу­до­вій фі­зи­чній фор­мі грав­ця, адже до цьо­го Ар’єн стра­ждав од по­стій­них травм. Не втом­лю­є­ться Роб­бен де­мон­стру­ва­ти чу­до­ву фор­му й уже пі­сля за­вер­ше­н­ня мун­ді­а­лю. Ни­ні гол­лан­дець є най­кра­щим бом­бар­ди­ром мюн­хен­ців у бун­де­слі­зі.

ЛІО­НЕЛЬ МЕС­СІ

По­тра­пля­н­ня ар­ген­тин­ця до сим­во­лі­чної збір­ної, як і двох ін­ших йо­го кон­ку­рен­тів у бо­роть­бі за ЗМ, бу­ло ціл­ком про­гно­зо­ва­ним. За 2014 рік Лео най­біль­ше запам’ятав­ся грою на чем­піо­на­ті сві­ту у скла­ді сво­єї збір­ної. Три йо­го го­ли в гру­по­во­му ра­ун­ді до­зво­ли­ли «бі­ло-бла­ки­тним» по­сі­сти пер­ше мі­сце в квар­те­ті, а зго­дом і ді­ста­ти­ся фі­на­лу. Що­до ви­сту­пів за «Бар­се­ло­ну», то рік та­кож не ми­нув да­рем­но для Мес­сі — Лео став аб­со­лю­тним ре­корд­сме­ном за кіль­кі­стю за­би­тих м’ячів у Лі­зі чем­піо­нів — 75 влу­чних по­стрі­лів.

КРИ­ШТІ­А­НУ РО­НАЛ­ДУ

Зро­зумі­ло, що по да­ній кан­ди­да­ту­рі ко­мен­та­рі бу­дуть зай­ви­ми. Ли­ше за­зна­чи­мо, що Кри­шті­а­ну у скла­ді «Ре­а­ла» не­втом­но про­дов­жує ста­ви­ти но­ві й но­ві ре­кор­ди, за­би­ва­ю­чи не­ймо­вір­ну кіль­кість м’ячів. На мою суб’єктив­ну дум­ку, Ро­нал­ду є більш атле­том, ніж фут­бо­лі­стом, що до­зво­ляє йо­му в май­же 30 ро­ків де­мон­стру­ва­ти та­кі ша­ле­ні по­ка­зни­ки й бу­ти го­лов­ним пре­тен­ден­том на «Зо­ло­тий м’яч».

ТО­МАС МЮЛ­ЛЕР

Ма­ши­на-гол — са­ме так най­ча­сті­ше на­зи­ва­ють То­ма­са. Ці­ка­во, що за будь-яко­го тре­не­ра «Ба­ва­рії» чи збір­ної Ні­меч­чи­ни Мюл­лер ре­гу­ляр­но від­зна­ча­є­ться за­би­ти­ми м’яча­ми. Най­кра­щий бом­бар­дир бун­де­сті­му в Бра­зи­лії й один із найв­лу­чні­ших грав­ців мюн­хен­ців цьо­го се­зо­ну. Якщо То­мас і надалі про­дов­жить за­би­ва­ти в офі­цій­них ма­тчах за на­ціо­наль­ну ко­ман­ду на мун­ді­а­лях — ре­корд Мі­ро­сла­ва Кло­зе у 17 м’ячів про­три­ма­є­ться не­дов­го.

КАР­ЛО АНЧЕЛОТТІ

Зві­сно, що та­ка зір­ко­ва збір­на бу­ла би не­пов­ною без го­лов­но­го тре­не­ра. По су­ті, ви­бір був між дво­ма фа­хів­ця­ми — Кар­ло Анчелотті та Йо­а­хі­мом Льо­вом. Із огля­ду на су­пе­р­успі­шний се­зон ма­дрид­ців — ку­пу тро­фе­їв і до­ся­гне­н­ня чер­го­вих ре­кор­дів (на­при­клад, най­біль­ша пе­ре­мо­жна се­рія ко­ман­ди), — ви­рі­ши­ли на­зва­ти до­на Кар­ло на­став­ни­ком ці­єї не­зрів­нян­ної ко­ман­ди. Са­ме йо­му до сна­ги ор­га­ні­чно по­єд­на­ти та­ких зі­рок у одно­му ко­ле­кти­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.