ВІД ЕКЗОТИКИ ДО БУ­ДЕН­НО­СТІ

«УФ» РОЗ­КА­ЗУЄ ПРО РО­БО­ЧІ БУ­ДНІ ЕЛІ­ТНИХ КО­МАНД ПІ­СЛЯ ЗИ­МО­ВИХ «КА­НІ­КУЛ»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Сер­гій СИ­ВИЙ.

«ДИ­НА­МО»

Ди­на­мів­ці в по­не­ді­лок і вів­то­рок про­хо­ди­ли тра­ди­цій­ний ме­до­гляд. Для де­яких ле­гіо­не­рів зро­би­ли ви­ня­ток — во­ни прой­дуть об­сте­же­н­ня без­по­се­ре­дньо в Іспа­нії, де ки­я­ни про­ве­дуть пер­ший за­кор­дон­ний збір. На ньо­му за­пла­но­ва­но сім кон­троль­них ма­тчів. 19 сі­чня — з «Бо­рус­сі­єю-2» (Мен­хен­гла­дбах, Ні­меч­чи­на), 20 сі­чня — з «Ба­зе­лем» (Швей­ца­рія), 23 сі­чня — з «Бен­фі­кою» (Ан­го­ла), 24 сі­чня — з «Мюн­хе­ном-1860» (Ні­меч­чи­на), 27 сі­чня — із «Сам­сунг Су­вонг Блу Вінгс» (Ре­спу­блі­ка Ко­рея), 28 сі­чня — із ФК «Аль­ге­си­рас» (Іспа­нія), 30 сі­чня — з «Астрою» (Ру­му­нія). Не пра­цю­ва­ти­ме в Іспа­нії лі­вий захисник Єв­ген Ма­ка­рен­ко. Він у Фран­ції про­дов­жить своє від­нов­ле­н­ня пі­сля опе­ра­ції на ахіл­ло­во­му су­хо­жил­лі. Та­кож не по­ле­тів із ко­ман­дою Де­нис Гар­маш, на яко­го че­кає ре­а­бі­лі­та­ція в Бар­се­ло­ні, де він ви­ко­ну­ва­ти­ме про­біж­ки й ро­бо­ту з м’ячем. Якщо все бу­де до­бре, то до кін­ця першого збо­ру Де­нис при­єд­на­є­ться до ко­ман­ди й по­чне отри­му­ва­ти фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня. Тим ча­сом від­но­вив­ся пі­сля трав­ми Єв­ген Се­лін. А йо­го ко­ли­шній пар­тнер по «Вор­склі» Ро­ман Бе­зус про­дов­жить кар’єру в «Дні­прі», з яким під­пи­сав 3-рі­чний кон­тракт.

«ША­ХТАР»

Упер­ше у сво­їй істо­рії «гір­ни­ки» про­во­дять збір у Бра­зи­лії, де в них за­пла­но­ва­но п’ять ма­тчів: два в рам­ках тур­ні­ру Granada Cup і три то­ва­ри­ські зу­стрі­чі. Як по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт клу­бу, 16 сі­чня від­бу­де­ться матч «Ша­хта­ря» з ко­ман­дою «Байя», 18 сі­чня — із «Фла­мен­го», 21 сі­чня — з «Атле­ти­ко Мі­ней­ро», 23 сі­чня — з «Ін­тер­на­сьо­на­лом», 25 сі­чня — з «Кру­зей­ро». Пі­зні­ше за ін­ших при­бу­ли на збір бра­зиль­ці Ко­ста та Бер­нард, які по­я­сни­ли вчи­нок тим, що не мо­гли пропу­сти­ти ве­сі­л­ля близь­ко­го дру­га.

«ДНІ­ПРО»

У не­ді­лю пі­до­пі­чні Мирона Маркевича ви­ру­ши­ли на пер­ший зи­мо­вий збір в Об’єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти. Керманич, як це бу­ло й у «Ме­та­лі­сті», до­зво­лив грав­цям узя­ти із со­бою сім’ї. На збір ви­ру­ши­ли 27 фут­бо­лі­стів, у то­му чи­слі й двоє но­ва­чків. За кіль­ка го­дин до від­прав­ле­н­ня на збір 3-рі­чні кон­тра­кти з «Дні­пром» під­пи­са­ли екс-ди­на­мі­вець Ро­ман Бе­зус і Ежи­діо, остан­нім клу­бом яко­го був «Кру­зей­ро». Укра­їн­ський пів­за­хи­сник ви­сту­па­ти­ме в «Дні­прі» під № 19, бра­зиль­ський захисник — під № 6. За де­яки­ми да­ни­ми, в «Дні­пра» три­ва­ють скла­дні пе­ре­мо­ви­ни що­до трансфе­ру ру­мун­сько­го пів­за­хи­сни­ка «Во­ли­ні» Ма­тея. Узяв час на роз­ду­ми й ін­ший гра­вець лу­цької ко­ман­ди Ерік Бі­кфал­ві, який, за чу­тка­ми, хо­че отри­му­ва­ти в но­вій ко­ман­ді міль­йон до­ла­рів на рік. Ці­ка­во, що ра­зом із до­свід­че­ни­ми грав­ця­ми Мар­ке­вич узяв і трьох мо­ло­дих ви­ко­нав­ців — Ма­кси­ма Ло­пи­рьон­ка, Свя­то­сла­ва Ко­злов­сько­го і 16-рі­чно­го Ста­ні­сла­ва Гу­дзя, який діє на по­зи­ції цен­траль­но­го за­хи­сни­ка. У Абу-Да­бі дні­пря­ни пра­цю­ва­ти­муть до 22 сі­чня. За цей час за­пла­но­ва­но три кон­троль­ні ма­тчі.

«ОЛІМ­ПІК»

У по­не­ді­лок до­неч­ча­ни зі­бра­ли­ся на спор­тив­ній ба­зі у се­ли­щі Ща­сли­ве. Усі фут­бо­лі­сти, крім ле­гіо­не­рів Іси Ше­ри­фа та Мо­хи (во­ни за­три­ма­ли­ся че­рез про­бле­ми з ві­за­ми), при­бу­ли в роз­та­шу­ва­н­ня ко­ман­ди. Пер­ше тре­ну­ва­н­ня про­ве­ли в Ми­кіль­сько­му лі­сі Дар­ни­цько­го ра­йо­ну Ки­є­ва на сво­їй улю­бле­ній стеж­ці. Ра­зом із усі­ма крос дов­жи­ною 5400 ме­трів про­біг і гра­ю­чий пре­зи­дент «Олім­пі­ка» Вла­ди­слав Гель­зін. За сло­ва­ми кер­ма­ни­ча Ро­ма­на Сан­жа­ра, по­пе­ре­ду в ко­ман­ди участь у ме­мо­рі­а­лі Оле­га Макарова, на яко­му «Олім­пік» гра­ти­ме дво­ма скла­да­ми: мо­лодь і по­тен­цій­ні но­ва­чки ви­сту­плять за одну ко­ман­ду, а ті, хто пе­ре­бу­ває на кон­тра­ктах, за іншу. Пер­ший за­кор­дон­ний збір від­бу­де­ться в Об’єднаних Араб­ських Емі­ра­тах із 27 сі­чня по 8 лю­то­го. По­тім ко­ман­да по­вер­не­ться в Ки­їв на три-чо­ти­ри дні й ви­ру­шить на за­вер­шаль­ний збір. Де він прой­де, по­ки не ви­зна­че­но.

«ЗО­РЯ»

Лу­ган­ці зі­бра­ли­ся пі­сля від­пус­тки в За­по­ріж­жі, а пер­ший збір — з 20 сі­чня по 3 лю­то­го — про­ве­дуть у Ту­реч­чи­ні. Тут за­пла­но­ва­но чо­ти­ри спа­рин­ги: 25 сі­чня — з поль­ським «Шльон­ськом», 29-го чи­сла — з іще одним пред­став­ни­ком поль­ської екс­тра­кла­си — «Ко­ро­ною» з Кель­це. 1 лю­то­го пі­до­пі­чні Юрія Вер­ни­ду­ба про­ве­дуть тре­тій то­ва­ри­ський по­єди­нок із ні­ме­цьким «Воль­фс­бур­гом-2». Фі­наль­ну зу­стріч, 2 лю­то­го, «Зо­ря» зі­грає з узбе­цьким «Бу­нед­ко­ром». 3 лю­то­го пі­до­пі­чні Юрія Вер­ни­ду­ба по­вер­ну­ться в За­по­ріж­жя, а 6-го чи­сла зно­ву ви­ру­ша­ють у Ту­реч­чи­ну на дру­гий збір. Що­до ка­дро­вих пи­тань, то лу­ган­ців за­ли­ши­ли Ру­слан Ма­ли­нов­ський і Ма­ксим Ма­ли­шев, які по­вер­ну­ли­ся в роз­та­шу­ва­н­ня «Ша­хта­ря», а та­кож Ні­ко­ла Ігна­тьє­вич, у яко­го за­вер­шив­ся кон­тракт із клу­бом. Се­ред при­дбань по­ки двоє — екс-грав­ці «Іл­лі­чів­ця» Ан­дрій То­то­ви­цький, який на­ле­жить «Ша­хта­рю» й ви­сту­па­ти­ме за лу­ган­ців на пра­вах орен­ди, та Ігор Ка­лі­нін, який під­пи­сав 2-рі­чний кон­тракт.

«ВО­ЛИНЬ»

Лу­ча­ни до 18 сі­чня пра­цю­ють у рі­дно­му мі­сті, пі­сля чо­го ви­ру­ша­ють на збір до Ту­реч­чи­ни. «Ци­ми дня­ми ко­ман­да про­ве­ла медичний огляд, на­ра­зі про­во­ди­мо втя­гу­валь­ний збір, по­сту­по­во на­би­ра­ти­ме­мо фі­зи­чні кон­ди­ції, го­ту­ю­чись до за­нять у Ту­реч­чи­ні. Во­дно­час, пе­ре­ві­ри­мо, як грав­ці ви­ко­на­ли ін­ди­ві­ду­аль­ні зав­да­н­ня на від­пус­тку», — роз­по­вів керманич «Во­ли­ні» Ві­та­лій Квар­ця­ний в ін­терв’ю клу­бно­му сай­ту. Із осно­вою тре­ну­ю­ться й ви­ко­нав­ці з мо­ло­ді­жно­го та юні­ор­сько­го скла­ду — Ро­ман і Оле­ксандр Во­ро­беї, Ро­ман і Ан­дрій Ни­ки­тю­ки, Ар­тем Ду­дік, Оле­ксій Зін­ке­вич, Сер­гій Пе­тров, Ві­ктор Хом­чен­ко, Ан­дрій Мар­чук, Сте­пан Пши­би­ла, Ро­ман Жмур­ко. Ві­дзна­чи­мо, що ча­сти­на грав­ців при­єд­на­є­ться до «Во­ли­ні» вже під час збо­ру в Ту­реч­чи­ні: фут­бо­лі­сти, зі зго­ди тре­не­ра, ви­рі­шу­ють де­які осо­би­сті спра­ви чи від­су­тні за ста­ном здо­ров’я. За кор­до­ном за­пла­но­ва­но чо­ти­ри спа­рин­ги: 21 сі­чня — з «Не­фтчі» (Азер­бай­джан), 24 сі­чня — з «Вар­да­ром» (Ма­ке­до­нія), 28 сі­чня — з «По­дбе­ски­дзє» (Поль­ща), 31 сі­чня — з «Яго­ді­ною» (Сер­бія).

«МЕ­ТА­ЛІСТ»

У не­ді­лю хар­ків’яни ви­йшли з від­пус­тки й одра­зу ви­ле­ті­ли до Ту­реч­чи­ни. У пер­ший день збо­ру грав­ці «Ме­та­лі­ста» про­ве­ли дво­сто­рон­ку. За під­сум­ка­ми цьо­го ма­тчу, з ра­хун­ком 7:5 пе­ре­мо­гла ко­ман­да у си­ніх ма­ні­шках, а за­би­ти­ми м’яча­ми в її скла­ді ві­дзна­чи­ли­ся Ре­бе­нок, Да­ви­дов і Ан­дрі­єв­ський (ко­жен офор­мив по ду­блю), а та­кож Бол­бат. У скла­ді пе­ре­мо­же­них ду­блем від­зна­чив­ся Го­ме­нюк, а ще по ра­зу за­би­ли Пше­ни­чних, Кра­сно­пе­ров і Ко­бин. У Ан­та­льї тре­нер­ським шта­бом за­пла­но­ва­но три то­ва­ри­ські по­єдин­ки. 15 сі­чня від­бу­де­ться пер­ший із них (су­пер­ник ви­зна­ча­є­ться), 20 сі­чня пі­до­пі­чні Іго­ря Ра­ха­є­ва зі­гра­ють із «Ін­те­ром» (Азер­бай­джан), а 22 сі­чня про­ве­дуть за­клю­чний спа­ринг — із ру­мун­ським «Пе­тро­лу­лом» або бол­гар­ським ЦСКА.

«ВОР­СКЛА»

Пол­тав­ці при­сту­пи­ли до ро­бо­ти ще 9 сі­чня. За два дні пі­сля ви­хо­ду з від­пус­тки фут­бо­лі­сти про­хо­ди­ли по­гли­бле­не ме­доб­сте­же­н­ня, за­йма­ли­ся бі­го­вою ро­бо­тою та по­кра­щу­ва­ли фун­кціо­наль­ну під­го­тов­ку в фі­тне­склу­бі. 11 сі­чня «бі­ло-зе­ле­ні» ве­ли­кою де­ле­га­ці­єю з між­на­ро­дно­го ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль» узя­ли курс на Ту­реч­чи­ну. Но­ва­чків, окрім Єв­ге­на Бу­дни­ка, який по­вер­нув­ся з рі­чної орен­ди у че­сько­му «Сло­ва­ні» (Лі­бе­рець), на­ра­зі не­має. По­тен­цій­ні но­во­бран­ці при­їжджа­ти­муть на пе­ре­гляд без­по­се­ре­дньо під час збо­рів. Не по­ле­тів ра­зом із то­ва­ри­ша­ми по ко­ман­ді Ігор Пер­ду­та. Він про­хо­дить ре­а­бі­лі­та­цію під на­гля­дом ні­ме­цьких лі­ка­рів. Отри­має шанс про­я­ви­ти се­бе мо­лодь «Ворскли». На пер­ший збір «осно­ви» бе­руть Дже­ма­ля Ки­зи­ла­те­ша, який, між ін­шим, на­ро­див­ся в Ту­реч­чи­ні, Оле­ксан­дра Пер­на­цько­го та Бо­г­да­на Сі­чка­ру­ка. Пер­ший збір три­ва­ти­ме де­сять днів — до 22 сі­чня. За цей час ко­ман­да Ва­си­ля Са­чка про­ве­де два спа­рин­ги — з азер­бай­джан­ською «Га­ба­лою» та ма­ке­дон­ським «Вар­да­ром», від­по­від­но 17-го та 21 сі­чня.

«ЧОР­НО­МО­РЕЦЬ»

У «мо­ря­ків» від­бу­ли­ся чи не на­ймас­шта­бні­ші ка­дро­ві змі­ни. Пі­сля ви­хо­ду з від­пус­тки оде­си­там був пред­став­ле­ний но­вий керманич Оле­ксандр Бабич, який до отри­ма­н­ня PRO-ди­пло­ма бу­де ра­ху­ва­ти­ся як ви­ко­ну­вач обов’яз­ків го­лов­но­го тре­не­ра. Йо­го по­мі­чни­ком ста­не Оле­ксандр Гра­нов­ський, який ви­сту­пав у «Кар­па­тах», «Крив­ба­сі», «Ме­та­лі­сті», мо­сков­сько­му «Спар­та­ку». Гра­ю­чим тре­не­ром бу­де фор­вард Ана­то­лій Ді­ден­ко. Під­го­тов­кою во­ро­та­рів займе­ться Ві­та­лій Ру­ден­ко. За­ли­ши­ли ко­ман­ду п’ять грав­ців: Оле­ксій Гай, який при­єд­нав­ся в «Га­ба­лі» до Ро­ма­на Гри­гор­чу­ка, Дми­тро Бе­зо­то­сний, Єв­ген Зу­бей­ко, який пе­ре­брав­ся в ро­сій­ське «То­сно», Іван Бобко та Ки­ри­ло Ко­валь­чук, який від­був на збо­ри з «Ме­та­лі­стом». За чу­тка­ми, не про­ти змі­ни­ти мі­сце ро­бо­ти й Ру­слан Фо­мін. У най­ближ­чі два ти­жні оде­си­ти тре­ну­ва­ти­му­ться в Оде­сі, а з 28-го сі­чня про­ве­дуть два збо­ри в Ту­реч­чи­ні. Роз­ра­хо­ву­ють зі­гра­ти де­сять тре­ну­валь­них ма­тчів. По­вер­не­н­ня до­до­му за­пла­но­ва­не на 20 лю­то­го.

«МЕ­ТА­ЛУРГ» Д

У се­ре­ду до­неч­ча­ни зі­бра­ли­ся в Ки­є­ві, а вчо­ра ви­ле­ті­ли до Ту­реч­чи­ни. Пер­ший збір три­ва­ти­ме з 15-го по 27 сі­чня, під час яко­го тре­нер­ський штаб за­пла­ну­вав три кон­троль­ні ма­тчі. У Ту­реч­чи­ні прой­дуть й два на­сту­пних ета­пи під­го­тов­ки «Ме­та­лур­га»: з 31 сі­чня по 13 лю­то­го та з 16-го по 27 лю­то­го. Що­до ка­дро­вих змін, то ві­до­мо­стей по­ки не­має.

«МЕ­ТА­ЛУРГ» Зп

Учо­ра за­по­ріж­ці ви­ру­ши­ли на пер­ший збір до Ту­реч­чи­ни, де пра­цю­ва­ти­муть до 30 сі­чня. На цьо­му ета­пі за­пла­но­ва­но кіль­ка спа­рин­гів, су­пер­ни­ки уто­чню­ю­ться. Не ви­зна­че­ним за­ли­ша­є­ться й пи­та­н­ня з но­вим го­лов­ним тре­не­ром. У зв’яз­ку із за­кін­че­н­ням тер­мі­ну кон­тра­ктів «Ме­та­лург» за­ли­ши­ли п’яте­ро ви­ко­нав­ців: во­ро­тар Єв­ген Бо­ро­вик, захисник Ан­дрій Са­хне­вич, пів­за­хи­сни­ки Ігор Ко­ро­те­цький і Во­ло­ди­мир При­йо­мов та на­па­дник Іван Ма­тяж. За­вер­шив­ся строк уго­ди з клу­бом і в Юрія Штур­ка, але він ви­сло­вив ба­жа­н­ня про­дов­жи­ти кар’єру в За­по­ріж­жі. За де­яки­ми да­ни­ми, голкіпер Лі­бор Гр­длі­чка пе­ре­бу­ває на пе­ре­гля­ді в тбі­лі­сько­му «Ди­на­мо».

«ГО­ВЕР­ЛА»

У се­ре­ду ужго­род­ці зі­бра­ли­ся пі­сля від­пус­тки в Ужго­ро­ді. Да­лі всі грав­ці про­йшли медичний огляд. Та­кож за­пла­но­ва­ний ко­ро­ткий збір, який прой­де в обла­сно­му цен­трі За­кар­па­т­тя. Що­до ка­дро­вих пи­тань, то Сер­гій Мя­ку­шко і голкіпер Ма­ксим Ко­валь від­пра­ви­ли­ся на збір з «Ди­на­мо», а Іл­ля Глу­ши­цький, який на­ле­жить «Ша­хта­рю», пе­ре­бу­ває у та­бо­рі «Іл­лі­чів­ця». За де­яки­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми, з грав­ця­ми по­ча­ли роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся за ми­ну­ло­рі­чні бор­ги.

«КАР­ПА­ТИ»

Учо­ра львів’яни ви­ру­ши­ли на збір до Ту­реч­чи­ни. На пер­шо­му ета­пі ко­ман­да про­ве­де три ма­тчі. Сьо­го­дні «зе­ле­но-бі­лі» зі­гра­ють про­ти хор­ват­сько­го РНК «Спліт». 26 сі­чня «Кар­па­ти» ви­йдуть на по­ле про­ти поль­сько­го клу­бу «Гур­нік» (За­бже). За­вер­шать збо­ри кар­па­тів­ці 31 сі­чня ма­тчем про­ти ко­ман­ди «Адмі­ра Вак­кер» із Ав­стрії. До Льво­ва на ко­ро­ткий від­по­чи­нок «Кар­па­ти» по­вер­ну­ться 1 лю­то­го. Дру­гий збір три­ва­ти­ме з 5-го по 17 лю­то­го. Що­до ка­дрів, то ко­ман­ду за­ли­шив Яро­слав Мартинюк, а у сло­вен­сько­го за­хи­сни­ка Гре­го­ра Ба­ла­жи­ца 31 гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку за­кін­чив­ся тер­мін дії кон­тра­кту. Зараз він на пе­ре­гля­ді в «Акто­бе».

«ІЛ­ЛІ­ЧІ­ВЕЦЬ»

Пі­до­пі­чні Ми­ко­ли Па­вло­ва в по­не­ді­лок зі­бра­ли­ся на сво­їй ба­зі в Ма­рі­у­по­лі. До 18 сі­чня азов­ці за­йма­ти­му­ться в мі­сті, а на пер­ший збір у Ту­реч­чи­ну ви­ру­шать 21-го чи­сла. У цей пе­рі­од під­го­тов­ки за­пла­но­ва­но чо­ти­ри спа­рин­ги: 23 сі­чня — із ФК «Дор­дой» (Кир­ги­зія), 26-го — зі «Занд­ха­у­зе­ном» (Ні­меч­чи­на, дру­га бун­де­слі­га), 29-го — з «Ру­хом» (Поль­ща) та 2 лю­то­го — з «Ви­со­чи­ною» (Че­хія). Пі­сля цьо­го «Іл­лі­чі­вець» по­вер­не­ться на Ба­тьків­щи­ну, а 7 лю­то­го роз­по­чне­ться ще один ту­ре­цький збір ко­ле­кти­ву. За­ли­ши­ли ко­ман­ду Бо­г­дан Бу­тко, Ан­дрій То­то­ви­цький, Вла­ди­слав Ку­лач і Де­нис Ва­сін, який по­вер­нув­ся в рі­дний «Чор­но­мо­рець». На пе­ре­гля­ді в «Іл­лі­чів­ці» зра­зу 11 по­тен­цій­них но­ва­чків: во­ро­тар — Ми­ки­та Крю­ков («Ша­хтар»), за­хи­сни­ки — Сер­гій Ва­ку­лен­ко («Ша­хтар»), Сер­гій Вов­ко­дав («Кре­мінь»), Іл­ля Глу­ши­цький («Го­вер­ла»), Ма­ксим Жи­чи­ков («Су­ми»), Ру­слан Зуб­ков («Араз», Азер­бай­джан), Оле­ксандр Ма­тве­єв («Вор­скла»), Дми­тро Ма­тві­єн­ко («Тав­рія»), пів­за­хи­сни­ки — Єв­ген Нем­ті­нов («Бу­ко­ви­на») та Єв­ген Пі­со­цький («Вор­скла»), на­па­дник — Ві­ктор Са­хнюк («Ду­кла», Сло­вач­чи­на).

Ро­ман Бе­зус про­дов­жить кар’єру в «Дні­прі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.