Ро­ман САН­ЖАР: «ПЕР­ШО­ЧЕР­ГО­ВЕ ЗАВ­ДА­Н­НЯ — ЯКІ­СНО ПІД­ГО­ТУ­ВА­ТИ­СЯ ДО ДРУ­ГОЇ ЧА­СТИ­НИ ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ»

ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР «ОЛІМ­ПІ­КА» В ЕКС­КЛЮ­ЗИВ­НО­МУ ІН­ТЕРВ’Ю «УФ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПЛА­НИ ПІД­ГО­ТОВ­КИ КО­МАН­ДИ ДО ДРУ­ГОЇ ЧА­СТИ­НИ ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ ТА ЧВЕРТЬФІНАЛЬНИХ МА­ТЧІВ КУБ­КА УКРА­Ї­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Дми­тро ДОЙНІКОВ.

— Ро­ма­не Ми­ко­ла­йо­ви­чу, «Олім­пік» роз­по­чав під­го­тов­ку до дру­гої ча­сти­ни се­зо­ну, але щось не по­мі­тно ле­гіо­не­рів Іси Ше­ри­фа та Мо­хи. Чо­му во­ни за­три­му­ю­ться? І чи бу­дуть до них за та­ке за­пі­зне­н­ня за­сто­со­ва­ні штра­фні сан­кції?

— На­скіль­ки знаю, в на­зва­них ва­ми грав­ців є про­бле­ми з ві­за­ми. Що ж сто­су­є­ться штра­фних сан­кцій, то, ко­ли Іса і Мо­ха приїдуть, я з ни­ми по­го­во­рю, по­слу­хаю їхні ар­гу­мен­ти, чо­му во­ни за­пі­зни­ли­ся, а по­тім уже ухва­лю­ва­ти­му рі­ше­н­ня.

— Окрім Єв­ге­на Один­цо­ва, Оле­ксан­дра Максимова, Артема Не­до­лі та Оле­ксія Шев­чен­ка, ще хтось за­ли­шив ко­ман­ду?

— На сьо­го­дні (ро­змо­ва від­бу­ла­ся 12 сі­чня, в по­не­ді­лок. — Д. Д.), крім цих хло­пців, ні­хто на­шу ко­ман­ду не за­ли­шив. Ми пла­ну­є­мо про­ве­сти до­ста­тню кіль­кість спа­рин­гів, і бу­де ви­дно, хто з грав­ців пі­де з на­ми да­лі, а хто за­ли­шить наш ко­ле­ктив.

— Пре­зи­дент «Олім­пі­ка» Вла­ди­слав Гель­зін ска­зав, що ско­ро в роз­та­шу­ва­н­ня ко­ман­ди при­бу­дуть кіль­ка ле­гіо­не­рів і грав­ців з укра­їн­ськи­ми па­спор­та­ми. Усі во­ни прой­дуть пе­ре­гляд чи з ки­мось клуб одра­зу під­пи­ше кон­тра­кти?

— Одра­зу ні з ким із грав­ців під­пи­су­ва­ти кон­тра­кти не бу­де­мо. У нас це не прийня­то. Перш ніж про­по­ну­ва­ти якісь умо­ви, хо­че­мо по­ди­ви­ти­ся, як фут­бо­лі­сти увій­дуть у на­шу ко­ман­ду, ко­ле­ктив, чи пі­ді­йдуть під стиль на­шої гри. То­му без пе­ре­гля­ду під­пи­су­ва­ти ні­ко­го не пла­ну­є­мо.

—У цьо­го­рі­чно­му ме­мо­рі­а­лі Оле­га Макарова «Олім­пік» зі­грає дво­ма ко­ман­да­ми. Які ці­лі ста­ви­те пе­ред ко­ле­кти­ва­ми в цьо­му тур­ні­рі?

— Ми пе­ре­слі­ду­є­мо дві ме­ти: пе­ре­гля­ну­ти в іграх по­тен­цій­них но­ва­чків і за­без­пе­чи­ти зро­ста­н­ня фун­кціо­наль­них кон­ди­цій хло­пців, які пе­ре­бу­ва­ють у нас на кон­тра­ктах.

— Пі­сля ме­мо­рі­а­лу Оле­га Макарова з 27 сі­чня по 8 лю­то­го «Олім­пік» впер­ше у сво­їй істо­рії про­ве­де збір у ОАЕ. Чо­му бу­ли обра­ні са­ме Емі­ра­ти?

— Це — іні­ці­а­ти­ва пре­зи­ден­та клу­бу Вла­ди­сла­ва Гель­зі­на. Там ство­ре­ні пре­кра­сні умо­ви для під­го­тов­ки, від­так не­має де­фі­ци­ту силь­них спа­ринг-пар­тне­рів. На­шо­му пре­зи­ден­ту хо­че­ться щось змі­ни­ти в кра­щу сто­ро­ну, то­му він і ухва­лив та­ке рі­ше­н­ня.

— Із ким у ОАЕ про­ве­де­те спа­рин­ги?

— По­ки що ві­до­мий ли­ше один наш су­пер­ник — ФК «Кра­сно­дар», із яким зі­гра­є­мо 2 лю­то­го. Усьо­го ж пла­ну­є­мо про­ве­сти чо­ти­ри спа­рин­ги, однак, мо­жли­во, вне­се­мо де­які ко­ре­кти­ви вже без­по­се­ре­дньо на збо­рах.

— Де про­ве­ли від­пус­тку? Чи вда­ло­ся пов­но­цін­но від­по­чи­ти, як ка­жуть, пе­ре­за­ря­ди­ти ба­та­рей­ки?

— Пов­но­цін­но від­по­чи­ти вда­ло­ся, але цьо­го ра­зу ви­рі­шив ні­ку­ди не їзди­ти. Про­вів від­пус­тку в ко­лі сім’ї вдо­ма, в Ки­є­ві.

— Успі­хи «Олім­пі­ка» в пер­шій ча­сти­ні чем­піо­на­ту по­ро­ди­ли ма­су ста­тей у пре­сі, Ін­тер­не­ті, уре­чев­ле­них ви­слов­ле­н­ня­ми екс­пер­тів про бо­роть­бу ко­ман­ди за пу­тів­ку в Лі­гу Європи. Вас ці роз­мо­ви дра­ту­ють чи під­ба­дьо­рю­ють?

— Ні, та­кі роз­мо­ви ме­не не дра­ту­ють, а біль­ше про­во­ку­ють і сти­му­лю­ють. Отой факт, що нас асо­ці­ю­ють із ко­ман­дою, яка по­тен­цій­но мо­же по­бо­ро­ти­ся за ви­со­кі мі­сця у чем­піо­на­ті, по­кла­дає на нас ве­ли­ку від­по­від­аль­ність. І нам не хо­че­ться роз­ча­ро­ву­ва­ти тих лю­дей, хто в нас ві­рить. Та і со­бі хо­че­ться до­ве­сти, що ми гі­дні пе­ре­бу­ва­ти се­ред най­кра­щих ко­манд кра­ї­ни. Але ми ро­зу­мі­є­мо, що зро­би­ти це бу­де тяж­ко, то­му пер­шо­чер­го­ве наше зав­да­н­ня — до­бре по­пра­цю­ва­ти на збо­рах і які­сно під­го­ту­ва­ти­ся до дру­гої ча­сти­ни чем­піо­на­ту.

— Чи не за­над­то ве­ли­кий пси­хо­ло­гі­чний тя­гар ля­гає на ва­ші пле­чі та грав­ців?

— При­ро­дно, пси­хо­ло­гі­чний тя­гар ми від­чу­ва­є­мо, але тре­ба вмі­ти пра­цю­ва­ти під ти­ском. У цьо­му й є зро­ста­н­ня, про­грес. Не­про­сте зав­да­н­ня, але ми пла­ну­є­мо, пов­то­рю­ся, не роз­ча­ру­ва­ти на­ших уболівальників.

— Га­зе­та «Укра­їн­ський футбол», за тра­ди­ці­єю, про­ве­ла ре­фе­рен­дум, ви­зна­чив­ши ла­у­ре­а­тів 2014 ро­ку. У но­мі­на­ції «Най­кра­щий тре­нер ро­ку» ви з 51 ба­лом по­сі­ли до­сить ви­со­ке сьо­ме мі­сце. Що це для вас озна­чає?

— Ме­ні при­єм­но, що моє ім’я ви­яви­ло­ся се­ред та­ких ма­сти­тих фа­хів­ців, най­кра­щих тре­не­рів кра­ї­ни, що за ме­не про­го­ло­су­ва­ла та­ка ве­ли­ка кіль­кість ре­спон­ден­тів. Во­дно­час, ро­зу­мію, що на ме­не це на­кла­дає пев­ну від­по­від­аль­ність. Ме­ні, зві­сно, хо­че­ться ви­прав­да­ти їхні на­дії й да­лі ні­ко­го не під­ве­сти.

— Ви­пад­ко­во, не за­га­ду­ва­ли в но­во­рі­чну ніч ба­жа­н­ня для «Олім­пі­ка» на ве­сня­ну ча­сти­ну се­зо­ну і для се­бе?

— За­га­ду­вав, і не тіль­ки в но­во­рі­чну ніч. При­ро­дно, в ме­не є із цьо­го при­во­ду пев­ні дум­ки, але не хо­тів би їх озву­чу­ва­ти, а то ба­жа­н­ня не збу­ду­ться.

«Без пе­ре­гля­ду під­пи­су­ва­ти ні­ко­го не пла­ну­є­мо».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.