ХО­ЧЕШ ДО­ДО­МУ? БУДЬ ЛА­СКА!

УПЕР­ШЕ В ІСТО­РІЇ УКРА­ЇН­СЬКИЙ КЛУБ ОР­ГА­НІ­ЗУ­ВАВ ЗИ­МО­ВИЙ ТРЕ­НУ­ВАЛЬ­НИЙ ЗБІР У ЛА­ТИН­СЬКІЙ АМЕ­РИ­ЦІ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Зов­ні ди­во­ви­жне рі­ше­н­ня «Ша­хта­ря» — про­во­ди­ти пер­ший етап під­го­тов­ки до ве­сни в Бра­зи­лії — ви­гля­дає не­ло­гі­чно.

По-пер­ше, пе­ре­літ три­ває по­над 10 го­дин. На­то­мість до тра­ди­цій­них для на­ших ФК місць зи­мо­вої дис­ло­ка­ції — мо­ва про Ту­реч­чи­ну або Ізра­їль — доби­ра­ти­ся дві-три го­ди­ни, не біль­ше.

По-дру­ге, ін­фра­стру­кту­ра: якщо на тій же Зем­лі Обі­то­ва­ній чи на пів­остро­ві Ма­ла Азія дав­но ство­ре­на ці­ла стру­кту­ра, ко­тра «за­то­че­на» під клуби, які ре­гу­ляр­но їздять ту­ди для тре­ну­валь­ної ви­учки, то в Бра­зи­лії ні­чо­го ана­ло­гі­чно­го не­має. Отож і до­во­ди­ться ни­ні «Ша­хта­ре­ві» за­йма­ти­ся фі­зи­чни­ми впра­ва­ми в зви­чай­но­му тре­на­жер­но­му за­лі, по­руч із «про­сти­ми» від­ві­ду­ва­ча­ми.

По-тре­тє, різ­кість змі­ни клі­ма­ти­чно-по­го­дних умов: уявіть, який стрес пе­ре­жи­ва­ють ор­га­ні­зми фут­бо­лі­стів, які за по­рів­ня­но ко­ро­ткий про­мі­жок ча­су лі­та­ють із ку­рор­тів до Укра­ї­ни, від­так до Но­во­го Сві­ту, де ра­ди­каль­но ін­ші тем­пе­ра­ту­ра та во­ло­гість, а звід­ти, за кіль­ка днів, знов у Єв­ро­пу.

То чо­му Мі­стер (а в те, що це бу­ло са­ме йо­го рі­ше­н­ня, сум­ні­ва­ти­ся не вар­то) за­ста­но­вив ви­ру­ши­ти до ба­тьків­щи­ни Пе­ле?

Один із до­не­цьких грав­ців устиг по­ясни­ти цей крок так: кра­ще го­ту­ва­ти­ся за «+30», аніж за «–15». Ін­ший «гір­ник» — не фут­бо­ліст, а клу­бний ме­не­джер — за­пев­нив, що ізра­їль­ська й ту­ре­цька по­го­да на­ра­зі не­ста­біль­ні, а «Ша­хта­ре­ві» по­трі­бні які­сні по­ля плюс від­су­тність до­щу. Однак оче­ви­дно, що ре­аль­на при­чи­на по­льо­ту до Ла­тин­ської Аме­ри­ки зов­сім ін­ша.

Во­че­видь, Мір­ча Лу­че­ску ура­див пі­ді­гра­ти про­від­ним сво­їм ви­ко­нав­цям. Тим, у ко­го якраз бра­зиль­ський па­спорт. Тим, хто тра­ди­цій­но від­зна­ча­є­ться емо­цій­ним, за­паль­ним, на­віть но­ров­ли­вим ха­ра­кте­ром, який осо­бли­во силь­но про­яв­ля­є­ться в не­ор­ди­нар­них умо­вах (та­ких, як сьо­го­дні в Укра­ї­ні). На­га­даю, один із «гір­ни­ків» уже ого­ло­сив, що не по­вер­не­ться в роз­та­шу­ва­н­ня клу­бу, а ще кіль­ка тра­ди­цій­но за­пі­зни­ли­ся на збо­ри.

Від­так ру­мун­ський тре­нер, який зав­ше від­зна­чав­ся на­сам­пе­ред на­ви­чка­ми пси­хо­ло­га, при­ду­мав спо­сіб за­до­бри­ти «чу­де­сни­ків»: во­ни обов’яз­ко­во оці­нять кіль­ка зай­вих ти­жнів удома.

Мо­жли­во, ці збо­ри пі­дуть на ко­ристь і на­шим збір­ни­кам. Зна­є­те, чим? Най­фут­боль­ні­ша на­ція сві­ту ві­до­ма по­ту­жним дер­жав­ни­цьким па­трі­о­ти­змом, який, зокре­ма, про­яв­ля­є­ться в кра­си­вій ідеї Brasil brasileiro («бра­зиль­ської Бра­зи­лії»). Га­даю, умов­но­му Яро­сла­во­ві Ра­ки­цько­му бу­ло би не­по­га­но усві­до­ми­ти, що та­ке «укра­їн­ська Укра­ї­на»…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.