МАЙ­БУ­ТНЄ «СТА­ЛІ» ВИ­РІ­ШАТЬ НА ЗА­СІ­ДАН­НІ РА­ДИ ЛІГ

УТІМ, НАЙ­ІМО­ВІР­НІ­ШЕ, «СТАЛЕВАРИ» НЕ ЗМО­ЖУТЬ ПРО­ДОВ­ЖИ­ТИ УЧАСТЬ У ДРУ­ГІЙ ЧА­СТИ­НІ СЕ­ЗО­НУ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

Пер­шою ко­ман­дою, яка до­стро­ко­во мо­же при­пи­ни­ти учать у чем­піо­на­ті, ско­рі­ше за все, бу­де «Сталь» А. У кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку це рі­ше­н­ня ого­ло­сив спор­тив­ний ди­ре­ктор клу­бу Ана­то­лій Во­ло­бу­єв. Уже пі­сля но­во­рі­чних свят ми за­те­ле­фо­ну­ва­ли Ана­то­лію Іва­но­ви­чу, що­би до­від­а­ти­ся, чи за­ли­ши­ли­ся бо­дай мі­зер­ні шан­си все ж до­гра­ти цей чем­піо­нат.

«У нас ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. Ко­ман­да зні­ма­ти­ме­ться зі зма­гань. Уже всі грав­ці отри­ма­ли ста­тус віль­них аген­тів. Утім, сам клуб про­дов­жує фун­кціо­ну­ва­ти. Пра­ців­ни­ки ФК, тре­нер­ський пер­со­нал і ди­тя­ча шко­ла та­кож про­дов­жать свою ро­бо­ту. Що бу­де зав­тра, цьо­го, ма­буть, ні­хто зараз не знає. Усі че­ка­ють, як роз­гор­та­ти­му­ться по­дії на схо­ді», — роз­по­вів Ана­то­лій Во­ло­бу­єв.

Рі­ше­н­ня ал­чів­ців при­пи­ни­ти участь у зма­га­н­нях нам під­твер­ди­ли й у ПФЛ. На адре­су лі­ги на­ді­йшов від­по­від­ний лист, у яко­му го­лов­ною при­чи­ною та­ко­го вчин­ку на­зи­ва­ла­ся на­пру­же­на по­лі­ти­чна си­ту­а­ція та бо­йо­ві дії на схо­ді Укра­ї­ни. Та­кож по­ві­дом­ля­є­ться, що го­лов­ний спон­сор ста­ле­ва­рів «Ал­чев­ський ме­та­лур­гій­ний ком­бі­нат» ухва­лив рі­ше­н­ня збе­рег­ти всі від­ді­ле­н­ня і слу­жби клу­бу, по­ка­зав­ши го­тов­ність про­дов­жи­ти участь у зма­га­н­нях се­зо­ну-2015/2016.

Оста­то­чне ж рі­ше­н­ня по «Ста­лі» бу­де ухва­ле­но на за­сі­дан­ні Ра­ди ліг, яка від­бу­де­ться най­ближ­чим ча­сом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.