НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

По­єди­нок 17 ту­ру «Ни­ва» — «Тер­но­піль» (2:2) по­тра­пив під пі­до­зру УЄФА як до­го­вір­ний матч. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Тер­но­піль­щи­ни Во­ло­ди­мир Ма­ри­нов­ський, він же го­ло­ва Ко­мі­те­ту ФФУ з ети­ки та че­сної гри. Під­ста­вою звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на тер­но­піль­ське дер­бі по­слу­гу­вав ви­граш у су­мі май­же 600 ти­сяч гри­вень у одній із британських бу­кме­кер­ських кон­тор. Ре­тель­не роз­слі­ду­ва­н­ня про­во­ди­ти­ме­ться пі­сля того, як ко­ман­ди ви­йдуть із від­пус­тки.

*** 12 сі­чня «На­фто­вик» ви­йшов із від­пус­тки. Пер­ший на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір ко­ман­да про­ве­де в Охтир­ці. Три­ва­ти­ме він 14 днів. За­вер­шаль­ним ета­пом під­го­тов­ки ста­не дво­сто­ро­н­ня гра.

*** Ата­ку­валь­ний хав­бек «Кременя» Сер­гій Сте­пан­чук пі­сля за­кін­че­н­ня дії кон­тра­кту ви­рі­шив про­бу­ва­ти свої си­ли в пер­шій лі­зі. Сер­гій від­гу­кнув­ся на про­по­зи­цію пе­ре­йти в «Гір­ник-Спорт».

*** У зи­мо­вих пла­нах під­го­тов­ки «Оле­ксан­дрії» від­бу­ли­ся не­зна­чні змі­ни. До Ту­реч­чи­ни ко­ман­да по­їде не зра­зу, як пла­ну­ва­ло­ся, а зго­дом. Пер­ший етап під­го­тов­ки пі­до­пі­чні Во­ло­ди­ми­ра Ша­ра­на про­ве­дуть у Оле­ксан­дрії. За цей час ко­ман­да зі­грає чо­ти­ри кон­троль­ні ма­тчі: 23 сі­чня в Кри­во­му Ро­зі з «Гір­ни­ком», 27-го су­пер­ник уто­чню­є­ться, 31-го є до­мов­ле­ність зу­стрі­ти­ся з «Гір­ни­ком-Спор­том», і 6 лю­то­го «Оле­ксан­дрія» ма­ти­ме спа­ринг із «Кре­ме­нем». 8 лю­то­го оле­ксан­дрій­ці ви­ру­шать до Ту­реч­чи­ни на три­ти­жне­вий на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.