Ігор СТОЛОВИЦЬКИЙ: «КАЧУРА, ЛІСОВОГО ПЛЮС ОДНОГОДВОХ ГРАВ­ЦІВ НАМ ЦІЛ­КОМ ВИ­СТА­ЧИТЬ»

КЕРМАНИЧ «ЧЕР­КА­СЬКО­ГО ДНІ­ПРА» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПЛА­НИ КО­МАН­ДИ НА ЗИ­МО­ВИЙ АНТРАКТ, ТРАН­СФЕР­НУ ДІ­ЯЛЬ­НІСТЬ ТА ОБ’ЄД­НА­Н­НЯ З БІЛОЗІРСЬКОЮ «ЗО­РЕЮ»

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

Іго­ре Ми­хай­ло­ви­чу, як пла­нує ва­ша ко­ман­да го­ту­ва­ти­ся до но­во­го се­зо­ну?

— На це міжсезоння в нас за­пла­но­ва­но три на­вчаль­но-тре­ну­валь­них збо­ри. Пер­ший збір на­мі­че­но на 19 сі­чня й три­ва­ти­ме він до 30-го. На пер­шо­му ета­пі під­го­тов­ки зі­гра­є­мо 25 сі­чня з кі­ро­во­град­ською «Зір­кою» та 28 чи­сла з «Гір­ни­ком-Спор­том». По­тім пі­сля ко­ро­тко­го від­по­чин­ку на ко­ман­ду че­кає дру­гий збір, ко­трий прой­де з 3 по 12 лю­то­го. Тре­тій збір ма­ти­ме ігро­вий ха­ра­ктер, адже наш ко­ле­ктив ві­зьме участь у тур­ні­рі пам’яті Пер­ши­на. Це ми про­во­ди­мо ці зма­га­н­ня, тож хо­ті­ло­ся би зі­бра­ти хо­ро­ший склад уча­сни­ків. Зби­ра­є­мо­ся за­про­си­ти ко­ман­ди пер­шої та дру­гої ліг. Але по­ки що яко­гось оста­то­чно­го спи­ску ко­манд-уча­сниць не­має, тож по­ди­ви­мо­ся, хто до нас при­їде. Ну а вже пі­сля цьо­го пла­ну­є­мо по­ле­ті­ти в Ту­реч­чи­ну на два ти­жні.

З’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що не­вдов­зі до стру­кту­ри «Чер­ка­сько­го Дні­пра» при­єд­на­є­ться ама­тор­ський фут­боль­ний клуб «Зо­ря» з Бі­ло­зір’я, й та­ким чи­ном у ва­шо­го ко­ле­кти­ву ви­бу­ду­є­ться пов­но­цін­на вер­ти­каль із сво­єю ди­тя­чо-юна­цькою шко­лою та ду­блем. На­скіль­ки це ва­жли­вий крок для чер­ка­сько­го фут­бо­лу?

— Зві­сно, це зна­чно до­по­мо­же нам у роз­ви­тку не тіль­ки про­фе­сій­ної ко­ман­ди, а й під­го­тов­ки мо­ло­дих фут­бо­лі­стів. Так, те­пер у нас з’яви­ла­ся пев­на цен­тра­лі­за­ція, «Чер­ка­ський Дні­про» має свою ди­тя­чо-юна­цьку школу та дру­гу ко­ман­ду. Та­кож та­кий крок до­зво­лить нам за­ли­ша­ти на­шу мо­лодь на мі­сці, а не за­до­воль­ня­ти по­тре­би клу­бів із ін­ших ре­гіо­нів. Мо­жу ска­за­ти, що тре­не­ром ду­бля при­зна­че­но Оле­ксан­дра Ки­ри­лю­ка. Га­даю, в них усе ви­йде, і хо­ті­ло­ся би по­біль­ше за­лу­ча­ти до го­лов­ної ко­ман­ди са­ме мі­сце­вих ви­хо­ван­ців.

А ви, як го­лов­ний тре­нер, який вплив ма­ти­ме­те на дру­гу ко­ман­ду?

— Ми ті­сно спів­пра­цю­є­мо, на­ра­зі я на збо­ри бе­ру кіль­ка мо­ло­дих фут­бо­лі­стів. Пе­ре­ві­ри­мо їхню го­тов­ність, по­ба­чи­мо, на що во­ни зда­тні. Що­прав­да, по­ки що про під­пи­са­н­ня кон­тра­кту з ни­ми мо­ва не йде, але там є кіль­ка пер­спе­ктив­них хло­пців, на кшталт Стор­чо­уса, Ва­ку­лен­ка та Дє­до­ва, а та­кож кіль­кох грав­ців 1994-1995 рр. на­ро­дже­н­ня.

Із при­во­ду під­си­ле­н­ня. Є ін­фор­ма­ція, що «Чер­ка­ський Дні­про» під­пи­сав чер­ка­ща­ни­на Лісового з пер­шо­лі­го­во­го ФК «Пол­та­ва». Це прав­да?

— По Лі­со­во­му пи­та­н­ня ще оста­то­чно не ви­рі­ше­не, але є та­ка до­мов­ле­ність, що йо­го на­чеб­то за сі­мей­ни­ми об­ста­ви­на­ми мо­жуть від­пу­сти­ти до Чер­кас. А з Ру­сла­ном Ка­чу­ром ми уже під­пи­са­ли кон­тракт.

Із ким ще пла­ну­є­те укла­сти уго­ди?

— Є кіль­ка хло­пців, ко­трі ма­ють при­їха­ти на пе­ре­гляд, мо­жли­во, з ни­ми щось зро­сте­ться. Їхні прі­зви­ща на­ра­зі не на­зи­ва­ти­му, бо ще не ві­до­мо, гра­ти­муть во­ни в на­шій ко­ман­ді чи ні. Зре­штою, стри­жень у нас збе­ріг­ся, тож ма­со­во за­про­шу­ва­ти ні­ко­го не бу­де­мо. Не­об­хі­дно за­кри­ти дві-три по­зи­ції й, га­даю, цьо­го ціл­ком ви­ста­чить. Зві­сно, від хо­ро­шо­го фут­бо­лі­ста жо­ден тре­нер не від­мо­ви­ться. Якщо вда­сться за­про­си­ти силь­но­го ви­ко­нав­ця, бу­де­мо цьо­му тіль­ки ра­ді.

За де­якою ін­фор­ма­ці­єю, взим­ку Чер­ка­си за­ли­ши­ло шість фут­бо­лі­стів. Це своє­рі­дна «чис­тка» чи хло­пці са­мі ви­рі­ши­ли змі­ни­ти об­ста­нов­ку?

— У Да­цю­ка, Уша­ко­ва, Ко­ле­сни­ка та Зінченка за­кін­чи­ли­ся кон­тра­кти, від­так про­дов­жу­ва­ти спів­пра­цю із ци­ми грав­ця­ми ми не ста­ли. Що­до Гри­цая, то в ньо­го ве­ли­кі про­бле­ми зі здо­ров’ям, і йо­му вза­га­лі за­бо­ро­не­но за­йма­ти­ся фут­бо­лом. Щи­ро ка­жу­чи, ме­ні цей гра­вець ду­же ім­по­ну­вав, але че­рез ота­кі об­ста­ви­ни він не мо­же гра­ти у футбол. Фа­бун­мі ще у чем­піо­на­ті сер­йо­зно трав­му­вав­ся, й до йо­го кан­ди­да­ту­ри ми обов’яз­ко­во по­вер­не­мо­ся. Най­ближ­чим ча­сом хо­чу з ним зв’яза­ти­ся, ді­зна­ти­ся, в яко­му ста­ні він пе­ре­бу­ває. Якщо Фа­бун­мі го­то­вий кон­ку­ру­ва­ти за мі­сце у стар­то­во­му скла­ді, ми йо­го ві­зьме­мо на збо­ри.

Це всі, хто за­ли­шив «Чер­ка­ський Дні­про», чи ще хтось ви­явив ба­жа­н­ня пі­ти з ко­ман­ди?

— Усе мо­же бу­ти. Тран­сфер­не ві­кно ще дов­го бу­де від­чи­не­не, мо­жли­во, хтось ку­дись і пі­де. Не хо­чу за­бі­га­ти на­пе­ред, але я із хло­пця­ми спіл­ку­вав­ся, ска­зав їм пря­мо, що ні­ко­го не хо­чу ви­га­ня­ти, але ви­ма­га­ти­му від них про­гре­су, що­би во­ни до­да­ва­ли. Зви­чай­но, хо­ті­ло­ся б ули­ти до ко­ле­кти­ву сві­жу кров. Га­даю, Качура, Лісового плюс одно­го-двох грав­ців нам ціл­ком ви­ста­чить.

Іго­ре Ми­хай­ло­ви­чу, не­дав­но від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція но­вої фор­ми «Чер­ка­сько­го Дні­пра». Осо­би­сто вам во­на по­до­ба­є­ться?

— Фор­ма, як фор­ма. Як ві­до­мо, в нас від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція із цьо­го при­во­ду, ке­рів­ни­цтво за­лу­чи­ло ди­зай­не­ра для роз­роб­ки су­ча­сної фор­ми. Як на ме­не, з та­ким під­хо­дом по­га­ної фор­ми бу­ти про­сто не мо­же.

Що­до пер­спе­ктив ви­хо­ду до першого ди­ві­зіо­ну. Пі­сля першого ко­ла ваш ко­ле­ктив кро­кує на дру­гій схо­дин­ці й вва­жа­є­ться одним із фа­во­ри­тів у бо­роть­бі за пря­ме по­тра­пля­н­ня до пер­шої лі­ги. Що для «Чер­ка­сько­го Дні­пра» озна­ча­ти­ме не­ви­хід до пре­сти­жні­шої лі­ги?

— Я на­віть про це ду­ма­ти не хо­чу. Ро­зу­мію, що вся бо­роть­ба по­пе­ре­ду, й пра­кти­чно в усіх ко­манд є шан­си, в «Обо­ло­ні-Бро­ва­ра», «Кременя», чув, що й «Кри­стал» ста­вить пе­ред со­бою ме­ту по­бо­ро­ти­ся за най­ви­щі мі­сця. Чем­піо­нат до­во­лі ці­ка­вий, й усі ма­тчі да­ю­ться нам не­про­сто. То­му бу­де­мо сер­йо­зно го­ту­ва­ти­ся, що­би ве­сною та­ки ви­рі­ши­ти по­став­ле­ну за­да­чу й зро­би­ти які­сний крок упе­ред.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.