НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга -

Го­лов­ний на­став­ник «Ша­хта­ря-3» Ва­ле­рій Ру­да­ков у ін­терв’ю офі­цій­но­му сай­ту клу­бу роз­по­вів, що йо­го ко­ман­да ви­йшла із зи­мо­вої від­пус­тки 15 сі­чня, зі­брав­шись на тре­ну­валь­ній ба­зі в Пол­та­ві, де тим­ча­со­во пе­ре­бу­ває цьо­го се­зо­ну. Як за­зна­чив фа­хі­вець, усі пи­та­н­ня першого пів­річ­чя, які сто­су­ва­ли­ся на­вча­н­ня та фут­бо­лу, бу­ли успі­шно за­кри­ті. Окрім цьо­го, тре­нер «гір­ни­ків» за­зна­чив, що, крім зви­чних тре­ну­вань, ко­ман­да пла­нує взя­ти участь у мі­сце­во­му тур­ні­рі. Се­ред уча­сни­ків зма­гань уже зараз мо­жна на­зва­ти ін­шо­го пред­став­ни­ка дру­гої лі­ги — «Кре­мінь», а ще ко­ле­ктив пер­шої лі­ги — ФК «Пол­та­ва». Го­во­ря­чи за­га­лом про під­го­тов­ку сво­їх підопічних до дру­гої ча­сти­ни се­зо­ну, пан Ру­да­ков під­кре­слив, що основ­на ува­га на збо­рах бу­де при­ді­ле­на бі­го­вій і фі­зи­чній ро­бо­ті фут­бо­лі­стів. Во­дно­час, під­го­тов­ка бу­де зба­лан­со­ва­ною. Для цьо­го, за сло­ва­ми кер­ма­ни­ча, в Пол­та­ві ство­ре­ні всі умо­ви.

Офі­цій­ний сайт хер­сон­сько­го «Кри­ста­лу» ін­фор­мує, що ко­ман­да за­вер­ши­ла пер­ший тре­ну­валь­ний збір, який три­вав май­же до Но­во­го ро­ку. За ре­зуль­та­та­ми тре­ну­вань і то­ва­ри­ських ма­тчів, у ко­ман­ді на подаль­ший пе­ре­гляд за­ли­ши­ли­ся че­тве­ро фут­бо­лі­стів. Дру­гий тре­ну­валь­ний збір ко­ман­да пла­нує роз­по­ча­ти вже пі­сля но­во­рі­чних свят — у дру­гій по­ло­ви­ні сі­чня.

«Ре­ал Фар­ма» про­дов­жує актив­ну під­го­тов­ку до ве­сня­ної ча­сти­ни зма­гань. Як ві­до­мо, ко­ман­да Вла­ди­сла­ва Зуб­ко­ва бе­ре участь у від­кри­тій пер­шо­сті Оде­си, де в рам­ках 5-го ту­ру мі­ні­маль­но по­сту­пи­ла­ся ФК «Жем­чу­жи­на» — 0:1. Пе­ре­мо­жний гол на ра­хун­ку Ма­шні­на. «Фар­ма­цев­ти» у цій зу­стрі­чі ви­сту­па­ли та­ким скла­дом: Крав­чен­ко, Ба­бен­цов (Ге­ор­гі­єв,49), Ма­лиш, Ду­би­на, Ба­лан, Ко­ло­да (Ро­ман­чук, 42), Би­чков, Ми­халь­чук, Вдо­ви­чен­ко (По­ля­хов, 36), Бондаренко (Ше­ста­ков, 36), Фа­юк (Ли­хо­ви­дов, 65).

Но­во­ка­хов­ська «Енер­гія» че­рез офі­цій­ний сайт по­ві­до­ми­ла, що клуб роз­по­чав під­го­тов­ку до ве­сня­ної ча­сти­ни се­зо­ну. Як уже ві­до­мо, у се­ре­ди­ні сі­чня ко­ман­да ві­зьме участь у ме­мо­рі­а­лі Макарова, а зго­дом зі­грає на тур­ні­рі При­дні­пров’я, який прой­де в Дні­про­пе­тров­ську. Та­кож за­зна­ча­є­ться, що го­лов­ним зав­да­н­ням на цих тур­ні­рах бу­де пе­ре­гляд по­тен­цій­них но­ва­чків ко­ле­кти­ву. Окрім цьо­го, як ска­зав го­лов­ний на­став­ник но­ва­ка­хов­ців Юрій Окул у ін­терв’ю одно­му з ві­тчи­зня­них ЗМІ, склад ко­ман­ди по­сту­по­во по­пов­ню­є­ться но­ви­ми фут­бо­лі­ста­ми. Се­ред тих, хто, ймо­вір­но, за­ли­ши­ться в клу­бі, тре­нер на­звав, зокре­ма, прі­зви­ща: за­хи­сни­ки Во­ло­ди­мир Ше­ше­ня, Сер­гій Пі­тел, на­па­дник Сер­гій Гай­да­єн­ко та пів­за­хи­сни­ки Марк Мо­сті­пан і Оле­ксандр Фе­ден­ков. Що­до подаль­ших під­си­лень, то на­став­ник «Енер­гії» під­кре­слив, що во­ни шу­ка­ють ви­ко­нав­ців на рі­зних рів­нях — в ко­ман­дах май­стрів і в обла­сних ко­ле­кти­вах. Однак керманич та­кож на­го­ло­сив, що без подаль­шої під­трим­ки ко­ман­ди мі­ською вла­дою но­во­ка­хов­цям бу­де ду­же скла­дно. Ця під­трим­ка, на дум­ку Юрія Оку­ла, має бу­ти на зна­чно ви­що­му рів­ні.

Ма­буть, най­дов­ший від­по­чи­нок ма­ти­муть грав­ці «Ар­се­на­лу-Ки­їв­щи­ни», по­за­як пер­ший на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір ко­ман­ди за­пла­но­ва­но аж на дев’яте лю­то­го. За сло­ва­ми го­лов­но­го тре­не­ра ко­ле­кти­ву Ми­ко­ли Ли­тви­на, втя­гу­валь­ний цикл три­ва­ти­ме до першого бе­ре­зня й від­бу­ва­ти­ме­ться в Бі­лій Цер­кві. Ни­ні ж, як за­зна­чив керманич, усі грав­ці про­дов­жу­ють пра­цю­ва­ти за ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми гра­фі­ка­ми. Як за­зна­ча­є­ться в но­ви­ні, на пер­шо­му збо­рі основ­на ува­га бу­де при­ді­ле­на від­нов­лен­ню фун­кціо­наль­них кон­ди­цій фут­бо­лі­стів. Грав­ці бу­дуть пра­цю­ва­ти як і з м’яча­ми, так і в тре­на­жер­но­му за­лі. Окрім цьо­го, пла­ну­є­ться про­ве­де­н­ня кіль­кох то­ва­ри­ських зу­стрі­чей, що­прав­да, іме­на кон­кре­тних су­пер­ни­ків ще не роз­го­ло­шу­ю­ться. Що­до трансфер­них но­вин, то, крім Тка­чу­ка та Грип­пи, ко­трі за­ли­ши­ли ра­ні­ше бі­ло­цер­ків­ців, пі­ти зі скла­ду «ка­но­ні­рів» мо­жуть захисник Ста­ні­слав Ку­зне­цов, пів­за­хи­сник Ро­ман За­по­ро­жець і на­па­дник Ва­силь Щер­би­на. Во­дно­час, пан Ли­твин за­пев­нив, що ко­ман­да не­о­дмін­но й по­си­ли­ться но­ви­ми ви­ко­нав­ця­ми, прі­зви­ща яких ста­нуть ві­до­мі зго­дом.

Не мо­же­мо та­кож обі­йти сто­ро­ною но­ви­ну про по­вер­не­н­ня до ве­ли­ко­го фут­бо­лу ко­лись ві­до­мо­го сто­ли­чно­го ЦСКА. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням офі­цій­но­го сай­ту Ки­їв­ської обла­сної фе­де­ра­ції фут­бо­лу, ке­рів­ни­цтво ар­мій­сько­го клу­бу по­да­ло за­яв­ку на участь ко­ман­ди в зи­мо­во­му ме­мо­рі­а­лі Макарова. Го­лов­ним тре­не­ром ки­їв­сько­го клу­бу бу­де Ві­ктор Іщен­ко, який до цьо­го пра­цю­вав із ама­то­ра­ми в Ре­спу­блі­кан­сько­му ви­що­му учи­ли­щі фіз­куль­ту­ри. Осно­ву но­во­го ар­мій­сько­го ко­ле­кти­ву скла­дуть са­ме пі­до­пі­чні па­на Іщен­ка. До сло­ва, во­ни бу­ли уча­сни­ка­ми то­рі­шньо­го обла­сно­го чем­піо­на­ту. Як ві­до­мо, ЦСКА при­пи­нив існу­ва­н­ня ще 2009 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.