Сер­гій КОВАЛЕЦЬ: «ДВО­ТИ­ЖНЕ­ВИЙ ЗБІР У ТУ­РЕЧ­ЧИ­НІ МАЄ СТА­ТИ ГІДНОЮ ЗА­МІ­НОЮ КУБ­КА СПІВДРУЖНОСТІ»

НА­СТАВ­НИК «МО­ЛО­ДІЖ­КИ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПЛА­НИ КО­МАН­ДИ НА ТУРЕЦЬКОМУ ЗБО­РІ, ДЕБЮТАНТІВ І ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ НО­ВО­СТВО­РЕ­НОЇ ЗБІР­НОЇ

Ukrainskiy Futbol - - Молодіжна збірна - Ро­ман КИРІЄНКО.

«НАМ БУ­ДЕ ЦІ­КА­ВО ПЕ­РЕ­ВІ­РИ­ТИ СИ­ЛИ НА ТЛІ АЗІЙСЬКИХ КО­МАНД»

— Сер­гію Іва­но­ви­чу, на­ра­зі вже офі­цій­но ста­ло ві­до­мо, що ва­ша ко­ман­да на турецькому збо­рі ві­зьме участь в Enda Cup. Роз­ка­жіть де­таль­ні­ше як про сам тур­нір, так і про пла­ни «мо­ло­діж­ки» на пер­шо­му цьо­го­річ на­вчаль­но-тре­ну­валь­но­му збо­рі.

— Із ура­ху­ва­н­ням того, що цьо­го ро­ку ми не бра­ти­ме­мо участь у К уб­ку Співдружності, Фе­де­ра­ція фут­бо­лу Укра­ї­ни пі­шла нам на­зу­стріч і ор­га­ні­зу­ва­ла дво­ти­жне­вий збір у Т уреч­чи­ні. Т ам ми зі­гра­є­мо в то­ва­ри­сько­му тур­ні­рі Enda Cup, а та­кож про­ве­де­мо кіль­ка кон­троль­них по­єдин­ків. На­скіль­ки ві­до­мо, на­ра­зі на­ши­ми су­пер­ни­ка­ми по Enda Cup ста­нуть мо­ло­ді­жні збір­ні Узбе­ки­ста­ну, Ал­ба­нії та Іра­ну . Зма­га­н­ня про­хо­ди­ти­муть у одне ко­ло, тоб­то зі­гра­є­мо по одно­му ма­тчу з ко­жною з ко­манд. Зві­сно, та­кож хо­че­ться про­ве­сти до­да­тко­во два-три спа­рин­ги, що­би оці­ни­ти мо­жли­во­сті фут­бо­лі­стів, зро­зу­мі­ти рі­вень їхньо­го ми­сле­н­ня на фут­боль­но­му по­лі та ви­зна­чи­ти, на яких по­зи­ці­ях їм зру­чні­ше ді­я­ти. У нас не­ба­га­то ча­су , що­би на­гра­ти склад, то­му цей збір ду­же ва­жли­вий.

— Чи вже ві­до­мі ін­ші су­пер­ни­ки в то­ва­ри­ських зу­стрі­чах?

— Іще ні. Су­пер­ни­ки тіль­ки під­би­ра­ю­ться, спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, що во­ни бу­дуть силь­ни­ми. Ми по­про­си­ли ор­га­ні­за­то­рів, аби во­ни плі­дно попрацювали над цим пи­та­н­ням і зна­йшли нам гі­дних опо­нен­тів.

— Гра­ти­ме­те в Enda Cup пе­ре­ва­жно з пред­став­ни­ка­ми Азії. Що ска­же­те про рі­вень ко­манд Іра­ну та Узбе­ки­ста­ну?

— Рі­вень азій­сько­го фут­бо­лу ни­ні до­ста­тньо ви­со­кий, є хо­ро­ші збір­ні на кшталт Япо­нії, Іра­ну, Пів­ден­ної Ко­реї, Ки­таю. Т ому, га­даю, ма­тчі бу­дуть ці­ка­ви­ми та ко­ри­сни­ми. Окрім того, ко­ман­ди з Азії про­по­від­у­ють де­що ін­ший стиль гри, тож нам бу­де ці­ка­во пе­ре­ві­ри­ти си­ли на тлі та­ких опо­нен­тів. Що­до Ал­ба­нії, то це єв­ро­пей­ська збір­на, й там та­кож є хо­ро­ші ви­ко­нав­ці. Не по­трі­бно за­бу­ва­ти й про те, що п’ято­го лю­то­го від­бу­де­ться же­реб­ку­ва­н­ня єв­ро­пей­ської ква­лі­фі­ка­ції, то­му ціл­ком мо­жли­во, що вже у се­ре­ди­ні бе­ре­зня нам доведеться зі­гра­ти матч від­бо­ру. Хо­ті­ло­ся би по­дя­ку­ва­ти ке­рів­ни­кам і тре­не­рам клу­бів, ко­трі у цей пе­рі­од від­пу­сти­ли хло­пців у роз­та­шу­ва­н­ня мо­ло­ді­жної збір­ної.

— Як ста­ви­те­ся до того, що цьо­го­річ ва­ша ко­ман­да не за­хи­ща­ти­ме ти­тул чем­піо­на Куб­ка Співдружності?

— Ми дві­чі гра­ли на К уб­ку Співдружності, й оби­два ра­зи до­хо­ди­ли до фі­на­лу . Упер­ше ми по­сту­пи­ли­ся ро­сі­я­нам, але з дру­гої спро­би змо­гли взя­ти в них ре­ванш й при­вез­ти тро­фей до Укра­ї­ни. Акцен­тую, що під час тур­ні­ру наш тре­нер­ський штаб міг не тіль­ки пе­ре­ві­ри­ти ігро­ві яко­сті грав­ців, а й люд­ські. У цьо­му пла­ні дво­ти­жне­вий збір в Т уреч­чи­ні має ста­ти гідною за­мі­ною Куб­ка Співдружності. При­найм­ні, ми на це спо­ді­ва­є­мо­ся.

— Чи не за­ва­жає ва­шо­му тре­нер­сько­му шта­бу го­ту­ва­ти ко­ман­ду за від­су­тно­сті кіль­кох фут­бо­лі­стів, зокре­ма грав­ців 1995 ро­ку на­ро­дже­н­ня та тих, хто по­їхав на збо­ри в основ­них скла­дах сво­їх клу­бів?

— Це ду­же до­бре, що на­ші фут­бо­лі­сти їдуть із пер­ши­ми ко­ман­да­ми на збо­ри. Т ому Ма­ли­нов­ський, Ме­ме­шев, Ми­шньов, Мя­ку­шко, Пу­чков­ський, Т ото­ви­цький, які то­рік здо­бу­ли ві­кто­рію на К уб­ку Співдружності, на сьо­го­дні є ви­ко­нав­ця­ми основ­них скла­дів у сво­їх клу­бах. Зві­сно, ми до­бре зна­йо­мі з ігро­ви­ми яко­стя­ми цих хло­пців, від­так ні­чно­го кри­ти­чно­го в їхній від­су­тно­сті не­має. Окрім того, в нас з’яви­ла­ся мо­жли­вість за­про­си­ти до лав «мо­ло­діж­ки» тих ви­ко­нав­ців, із яки­ми ще не зна­йо­мі. Т ак, ми ба­га­то пе­рег ля­да­є­мо мо­ло­ді, але спо­сте­рі­га­ти за їхньою грою в клу­бі, й як во­ни ді­я­ти­муть в збір­ній — це аб­со­лю­тно рі­зні ре­чі.

«ДУ­ЖЕ ХО­ТІ­ЛО­СЯ, ЩО­БИ ТА­КИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ МІ­НІ-ЗБО­РІВ БУ­ЛО ЯКО­МО­ГА БІЛЬ­ШЕ»

— Сто­сов­но но­ва­чків. На ту­ре­цький збір ви за­про­си­ли до­ста­тню кіль­кість дебютантів. Не бо­ї­те­ся, що хло­пці мо­жуть не по­тя­гну­ти рі­вень мо­ло­ді­жної збір­ної Укра­ї­ни?

— Ми впев­не­ні в тих грав­цях, ко­трих за­про­шу­є­мо до збір­ної. Зно­ву пов­то­рю­ся: шанс отри­ма­ти ви­клик до лав «мо­ло­діж­ки» по­ви­нен ма­ти ко­жен! І не тіль­ки грав­ці з прем’єр-лі­ги, а й ниж­чих ди­ві­зіо­нів. Ін­ша спра­ва, чи змо­жуть во­ни ско­ри­ста­ти­ся ці­єю мо­жли­ві­стю? Але шанс у них має бу­ти. Зре­штою, нам би ду­же хо­ті­ло­ся, що­би та­ких селекційних мі­ні-збо­рів бу­ло яко­мо­га біль­ше, бо, ска­жі­мо, мо­ло­ді­жна ко­ман­да Іта­лії зби­ра­є­ться 12 ра­зів на рік. Із на­ціо­наль­ною ко­ман­дою там си­ту­а­ція скла­дні­ша, однак Кон­те всі­ля­ко агі­тує там­те­шню фе­де­ра­цію да­ти зе­ле­не світ ло на по­ді­бні за­хо­ди. Т ому да­є­мо шанс і спо­ді­ва­є­мо­ся, що хло­пці змо­жуть ним ско­ри­ста­ти­ся. У цьо­му кон­текс­ті хо­чу зга­да­ти ми­ну­лий К убок Співдружності, пі­сля трі­ум­фу на яко­му Ма­ли­нов­сько­го за­про­си­ли до «Зо­рі», хо­ча до цьо­го він пе­ре­бу­вав у ду­блі «Се­ва­сто­по­ля». Схо­жа си­ту­а­ція з Ми­шньо­вим, Мі­ро­шни­чен­ком, Мя­ку­шком, Пу­чков­ським, Юр­чен­ком, який пе­ре­йшов до «Байє­ру». Т ому та­кі тур­ні­ри не­об­хі­дні для на­шої ко­ман­ди, бо пі­сля них і тре­не­ри клу­бів по-ін­шо­му по­чи­на­ють ста­ви­ти­ся до грав­ців.

— Ми­ну­ло­річ ви пе­ре­гля­ну­ли біль­ше 50 грав­ців. Скіль­ки 2015-го пла­ну­є­те по­ди­ви­ти­ся?

— Тут пла­ну не по­ста­виш. Але, як го­во­рив Ми­хай­ло Іва­но­вич Фо­мен­ко, хло­пці да­ють при­від, що­би їх ви­кли­ка­ли. Сво­єю грою, став­ле­н­ням… Зві­сно, з ба­га­тьма тре­не­ра­ми ми спіл­ку­є­мо­ся, во­ни да­ють нам пев­ну ін­фор­ма­цію з при­во­ду того чи ін­шо­го ви­ко­нав­ця.

— Юр­чен­ка вза­га­лі не ви­кли­ка­ли, чи йо­го «Байєр» не від­пу­стив?

— Ми від­прав­ля­ли за­пит до ле­вер­ку­зен­сько­го клу­бу , однак нам при­йшла від­по­відь із під­пи­сом їхньо­го спор­тив­но­го ди­ре­кто­ра Ру­ді Фел­ле­ра, який по­дя­ку­вав за за­про­ше­н­ня й по­про­сив, що­би Вла­длен за­ли­шив­ся в роз­та­шу­ван­ні «Байє­ра». У ньо­го до­во­лі не­про­сто про­хо­дить ада­пта­ція, й ва­жли­во, що­би він пов­но­цін­но про­йшов із ко­ман­дою під­го­тов­чі збо­ри. Ми пі­шли на­зу­стріч, і до­зво­ли­ли Вла­дле­ну за­ли­ши­ти­ся в клу­бі.

«ВА­ЖЛИ­ВО, ЩО­БИ ХЛО­ПЦІ МИСЛИЛИ НА ПО­ЛІ Й ОТРИ­МУ­ВА­ЛИ ЗА­ДО­ВО­ЛЕ­Н­НЯ ВІД ГРИ»

— Сер­гію Іва­но­ви­чу, з ура­ху­ва­н­ням то­ва­ри­ської зу­стрі­чі з Ту­реч­чи­ною, як вва­жа­є­те, за пер­спе­кти­вою ни­ні­шнє по­ко­лі­н­ня мо­ло­ді­жної збір­ної та­ла­но­ви­ті­ше, ніж по­пе­ре­дня ко­ман­да, чи прwо це ще за­ра­но го­во­ри­ти?

— Хо­ро­ше пи­та­н­ня. Зга­дай­те, як ми­ну­ло­го ра­зу все роз­по­чи­на­ло­ся. У сі го­во­ри­ли, що це не­пер­спе­ктив­на збір­на, хло­пці ні­чо­го не ви­гра­ва­ли, але в них є ве­ли­ка мо­ти­ва­ція та ба­жа­н­ня. І якщо го­во­ри­ти про збір­ну Ні­меч­чи­ни, то ме­ні якось до­ве­ло­ся по­бу­ва­ти в Бре­ме­ні на ма­тчі «Вер­де­ра» та дор­тмунд­ської «Бо­рус­сії». І Ві­ктор Скри­пник по­ка­зав інфраструктуру клу­бу, по­чи­на­ю­чи з U-7 і за­кін­чу­ю­чи основ­ною ко­ман­дою. Мо­жу ска­за­ти, що там усе про­фе­сіо­наль­но та си­стем­но. Ми мо­ні­то­ри­ли, скіль­ки фут­бо­лі­стів 1994-1995 ро­ку на­ро­дже­н­ня зі­гра­ли в бун­де­слі­зі в пер­шо­му ко­лі. На сьо­го­дні — 18 фут­бо­лі­стів. До ре­чі, за «Вер­дер» то­ді ра­ху­нок від­крив та­кож хло­пчи­на 1995 ро­ку — Зель­ке. Ро­зу­мі­є­те, вже на цьо­му ета­пі в них є пе­ре­ва­га над на­ми. Во­ни не бо­я­ться до­ві­ря­ти мо­ло­ді, але й мо­лодь від­по­від­ає їм вза­єм­ні­стю, де­мон­стру­ю­чи хо­ро­ший футбол. То­му та мо­ло­ді­жна збір­на по­ка­за­ла се­бе із хо­ро­шої сто­ро­ни, й нам при­єм­но, що пра­кти­чно всі хло­пці ви­сту­па­ють у основ­них скла­дах сво­їх клу­бів, їх ви­кли­ка­ють до лав на­ціо наль­ної збір­ної.

— Який стиль гри зби­ра­є­те­ся при­ще­плю­ва­ти ни­ні­шній ко­ман­ді?

— Умі­н­ня ми­сли­ти! Ду­же ва­жли­во, що­би хло­пці бу­ли кміт ли­ви­ми на фут­боль­но­му по­лі й отри­му­ва­ли за­до­во­ле­н­ня від гри. Зві­сно, ко­ли м’яч у нас, ми ата­ку­є­мо, ко­ли м’яч у су­пер­ни­ка — обо­ро­ня­є­мо­ся. Т акож ва­жли­во, що­би бу­ла ко­ман­дна гра як у ата­ці, так і в за­хи­сті.

— Ни­ні­шня си­ту­а­ція у ФФУ якось по­зна­ча­є­ться на мо­ло­ді­жній збір­ній?

— До­бре, що ми їде­мо на цей збір, адже він для нас ду­же ва­жли­вий. Уза­га­лі, 2014 рік ви­дав­ся успі­шним ро­ком для всіх на­ших збір­них. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що й ни­ні­шній рік бу­де не менш про­ду­ктив­ним.

«Це ду­же до­бре, що на­ші фут­бо­лі­сти їдуть із пер­ши­ми ко­ман­да­ми на збо­ри».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.