В’яче­слав ГРО­ЗНИЙ: «ПО­ОБІ­ЦЯ­ЛИ, ЩО НАЙ­БЛИЖ­ЧИМ ЧА­СОМ ІЗ НА­МИ РОЗРАХУЮТЬСЯ ЗА МИ­НУ­ЛИЙ СЕ­ЗОН»

НА­СТАВ­НИК «ГОВЕРЛИ» НЕ­ЗА­ДО­ВО­ЛЕ­НИЙ ВЕСНЯНИМ КАЛЕНДАРЕМ УПЛ І ПЕ­РЕ­КО­НА­НИЙ, ЩО ВЛІ­ТКУ ЕЛІТНИЙ ЕШЕ­ЛОН ТРЕ­БА ЗБІЛЬ­ШУ­ВА­ТИ НА ДВА УЧА­СНИ­КИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Ін­терв’ю з В’яче­сла­вом Ві­кто­ро­ви­чем роз­тя­гну­ло­ся для ме­не на кіль­ка днів. Пер­ша йо­го ча­сти­на від­бу­лась у вів­то­рок, про­йшов­ши під за­ві­сою ціл­ко­ви­тої та­єм­ни­ці: ужго­род­ський тре­нер від­мо­вив­ся роз­мов­ля­ти, мо­ти­ву­ю­чи це «від­су­тні­стю те­ми для роз­мо­ви», а на­яв­ну ін­фор­ма­цій­ну бло­ка­ду, що скла­ла­ся дов­ко­ла «Говерли», по­яснив сві­до­мою по­лі­ти­кою, мов­ляв, він і клу­бний ві­це-пре­зи­дент нав­ми­сне чи­нять так, аби ЗМІ зна­ли яко­мо­га мен­ше про за­кар­па­тців. Утім, Гро­зний усе ж по­ві­до­мив, що на се­ре­ду, 14 сі­чня, за­пла­но­ва­ний не ли­ше ви­хід йо­го підопічних із від­пус­тки, а й ді­ло­ва ро­змо­ва з Не­сто­ром Шу­фри­чем: про її ре­зуль­та­ти — і не тіль­ки (й не стіль­ки!) про це — ми й по­спіл­ку­ва­лись.

«НАМ ТРЕ­БА СКА­СУ­ВА­ТИ «ЗО­НУ ВИ­ЛЬО­ТУ»

В’яче­сла­ве Ві­кто­ро­ви­чу, до ме­не до­ли­ну­ла ін­фор­ма­ція, що ви ду­же не­за­до­во­ле­ні календарем зма­гань на ве­сну. На­віть, по­дей­ку­ють, по­да­ва­ли свій про­ект Ві­та­лі­є­ві Да­ни­ло­ву…

— Ка­жу­чи сти­сло, пе­ре­ко­на­ний: прем’єр-ліга де­що по­спі­ши­ла з укла­да­н­ням ка­лен­да­ря. Зга­дай­те: від­по­від­на про­це­ду­ра бу­ла про­ве­де­на ще в ли­сто­па­ді 2014 ро­ку , тоб­то за­дов­го до же­реб­ку­ва­н­ня єв­ро­куб­ків, яке ви­зна­чи­ло до­лю укра­їн­ських ФК на­ве­сні. Я вза­га­лі пе­ре­ко­на­ний: у на­ших умо­вах ка­лен­дар зма­гань тре­ба скла­да­ти ма­кси­мум на мі­сяць-пів­то­ра на­пе­ред. Ось, при­пу­сті­мо, цьо­го­річ: ло­гі­чно, ме­ні зда­є­ться, за­че­ка­ти, як на­ші ко­ман­ди ви­сту­плять на на­сту­пних ста­ді­ях двох кон­ти­нен­таль­них ліг — чем­піо­нів і Європи, й уже пі­сля фор­му­ва­ти роз­клад ма­тчів на кві­тень і тра­вень. Не ра­ні­ше. Окрім того, ка­лен­дар за­твер­ди­ли до рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня 1/4 фі­на­лу Куб­ка Укра­ї­ни на­ве­сні. Чим зга­да­на ухва­ла ва­жли­ва? Т им, що в та­ко­му ви­пад­ку слід бу­ло при­зна­чи­ти куб­ко­ві ма­тчі на 28 лю­то­го, тоб­то на той день, ко­ли, згі­дно з на­яв­ним пла­ном, має стар­ту­ва­ти дру­га ча­сти­на чем­піо­на­ту. Це бу­ло би ло­гі­чно, бо та­ким чи­ном біль­шість клу­бів УПЛ по­збав­ля­є­ться не­об­хі­дно­сті від­нов­лю­ва­ти се­зон по­єдин­ка­ми взим­ку . При цьо­му ма­ю­чи змо­гу дов­ше го­ту­ва­ти­ся до по­нов­ле­н­ня ігор і не фор­су­ва­ти під­го­тов­ку… Що­до кон­та­кту з пре­зи­ден­том УПЛ: справ­ді, я на­дав йо­му свій ва­рі­ант змін до гра­фі­ка ту­рів чем­піо­на­ту , те­пер очі­кую ре­а­кції… До сло­ва, ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, хо­чу вне­сти та­ку про­по­зи­цію: наш футбол слід зро­би­ти від­кри­ті­шим, нам не­по­га­но бу­ло би за­по­зи­чи­ти пра­кти­ку , що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у Вер­хов­ній Ра­ді, за­сі­да­н­ня ко­трої транс­лю­ю­ться в пря­мо­му ефі­рі. Отож, ува­жаю, по­трі­бно в ре­жи­мі он­лайн по­ка­зу­ва­ти за­сі­да­н­ня, де тре­не­ри та вла­сни­ки клу­бів прем’єр-лі­ги ви­рі­шу­ва­ли б усі на­галь­ні про­бле­ми.

Да­вай­те про­дов­жи­мо те­му стру­кту­ри на­ціо­наль­но­го чем­піо­на­ту: ка­жуть, ви на­ра­зі є чи не єди­ним по­бор­ни­ком по­вер­не­н­ня УПЛ до фор­ма­ту 16-ти уча­сни­ків. Ці­ка­во зна­ти: то у вас якась ро­ман­ти­чна ідея (бо, зва­жив­ши на об’єктив­ний

стан справ, не віриться в її ре­аль­ність), чи ви ба­чи­те для неї ре­аль­ні під­му­рів­ки?

— То зов­сім не ро­ман­ти­чна, а пра­кти­чна, ціл­ком мо­жли­ва для ре­а­лі­за­ції ідея! За­га­лом, я тут маю три під­хо­ди. Пер­ший — за­галь­ний, який по­ля­гає в то­му , що нам по­трі­бна дер­жав­на про­гра­ма під­трим­ки ме­це­на­тів, аби їм бу­ло ви­гі­дно вкла­да­ти ве­ли­кі ко­шти у спорт. Дру­гий під­хід — кон­кре­тні­ший: на­шим фут­боль­ним «вер­хам» — на­сам­пе­ред ФФ У — слід при­ді­ля­ти ба­га­то ува­ги пра­ці з клу­ба­ми, з їхні­ми вла­сни­ка­ми. Іна­кше ка­жу­чи — по­трі­бно ду­же ста­ра­тись, аби збе­рег­ти ще існу­ю­чі ко­ман­ди. За ко­жну тре­ба бо­ро­ти­ся, не по­кла­да­ю­чи рук! Плюс до того, я би ди­фе­рен­ці­йо­ва­но під­хо­див до рі­зних ре­гіо­нів: якщо на за­хо­ді Укра­ї­ни не­має про­ми­сло­вих під­при­ємств, значить, до ту­те­шніх ФК ма­ють бу­ти ниж­чі лі­цен­зій­ні ви­мо­ги, ніж до схі­дних, це ж ло­гі­чно! І тре­тій під­хід — на­зву йо­го ви­му­ше­но-ло­гі­чним: я пе­ре­ко­на­ний, що нам на най­ближ­чі кіль­ка ро­ків вар­то ска­су­ва­ти та­ке по­ня­т­тя, як «зо­на ви­льо­ту УПЛ», ін­ши­ми сло­ва­ми: що­би ні­хто з ви­що­го ди­ві­зіо­ну не ви­лі­тав. При­чо­му по­ча­ти вже із цьо­го се­зо­ну: не­хай усі 14 уча­сни­ків за­ли­ша­ю­ться й на на­сту­пну пер­шість, а до них при­єд­на­ю­ться дві про­від­ні ко­ман­ди пер­шої лі­ги. Що це дасть? На­при­клад, ме­ні, як тре­не­ро­ві, який очо­лює ко­ле­ктив ни­жньої по­ло­ви­ни тур­нір­ної та­бли­ці, від­чу­т­тя спо­кою: я змо­жу хо­ло­дно­кров­но пра­цю­ва­ти з мо­лод­дю, го­ту­ва­ти ви­ко­нав­ців для рі­зних збір­них Укра­ї­ни, осо­бли­во не пе­ре­йма­ю­чись ре­зуль та­том. До ре­чі, про най­ближ­чий ре­зерв: я вже дав­но за­про­по­ну­вав, аби в за­яв­ку на по­єдин­ки УПЛ мо­жна бу­ло вно­си­ти не 18-х ви­ко­нав­ців, а 23-х, що, зокре­ма, бу­ло би кра­ще якраз для юних хло­пців, для яких на­віть на­го­да по­си­ді­ти на ла­ві за­па­сних — уже до­ся­гне­н­ня. Іще одне: га­даю, в на­шо­му чем­піо­на­ті до­ціль­но за­про­ва­ди­ти ці­ка­ве но­во­вве­де­н­ня, що­би за­мі­ну мав пра­во до­зво­ля­ти про­во­ди­ти не тіль­ки го­лов­ний ар­бітр, а і йо­го по­мі­чни­ки, та­ким чи­ном ми зро­би­мо ма­тчі ди­на­мі­чні­ши­ми. Та­кож, га­даю, до­ціль­но до­ку­мен­таль­но за­фі­ксу­ва­ти ва­жли­вий прин­цип: ка­лен­дар­ні зу­стрі­чі не мо­жуть про­во­ди­ти­ся без г ля­да­чів, не­хай ко­ман­да, ко­тра пев­ним чи­ном про­ви­ни­ла­ся, грає на чу­жо­му по­лі, але з лю­дьми на три­бу­нах! Ска­же­те, УЄФА до­три­му­є­ться ін­шо­го пог ля­ду? Це справ­ді так, але ме­ні не­ві­до­мо, чи єв­ро­чи­нов­ни­ки, за­про­ва­джу­ю­чи від­по­від­не по­ка­ра­н­ня, за­пи­ту­ва­ли у фут­бо­лі­стів і тре­не­рів їхньої дум­ки. Упев­не­ний: як­би за­пи­та­ли, змі­ни­ли би своє рі­ше­н­ня.

Зна­є­те, си­ту­а­ція роз­ви­ва­є­ться та­ким чи­ном, що ймо­вір­ні­шим є сце­на­рій, ко­ли на­сту­пний се­зон прем’єр-ліга зу­стрі­не з 10-ма клу­ба­ми. При­пу­сті­мо, за мо­ї­ми да­ни­ми, влі­тку при­пи­нить існу­ва­н­ня ні­би­то бла­го­по­лу­чний до­не­цький «Ме­та­лург»…

— Справ­ді, ба­га­то хто го­во­рить, мов­ляв, нам би ни­ні­шні 14 збе­рег­ти… По­вто­рюю: ми мо­же­мо — і це ціл­ком ре­аль­но до­сяг­ти зви­чно­го по­ка­зни­ка — 16 клу­бів… Про до­неч­чан: си­ту­а­цію не мо­жу ко­мен­ту­ва­ти, бо ні­чо­го про це не чув.

«ЩО­ДО ДРУ­ГО­ГО ЗБО­РУ ЯСНО­СТІ НЕ­МАЄ»

Лю­ди та­кож ка­жуть, що у вас ра­ди­каль­ні пла­ни що­до лі­мі­ту на ле­гіо­не­рів.

— План один: йо­го тре­ба ска­су­ва­ти, й усе. Чо­му? Пер­ша при­чи­на: в ни­ні­шніх умо­вах, за сьо­го­дні­шньо­го ста­ну на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, лег­ко пе­ред­ба­чи­ти, що в най­ближ­чі кіль­ка ро­ків укра­їн­ські ФК не ку­пу­ва­ти­муть іно­зем­них ви­ко­нав­ців ма­со­во (як ра­ні­ше) — чи­ма­ло з них са­мі до нас не по­їдуть, а ті, хто по­го­ди­ться, ча­стень­ко над­то до­ро­го­вар­ті­сні. Дру­га при­чи­на: за­кор­дон­ні грав­ці з іме­нем, по­вто­рюю, на­вряд чи по­го­дя­ться ви­сту­па­ти за ко­ман­ду з кра­ї­ни, де йде вій­на, але є ве­ли­ка ймо­вір­ність за­про­ше­н­ня мо­ло­дих і та­ла­но­ви­тих, у чо­му ба­га­то по­зи­ти­ву, адже мо­жна взя­ти ні­ко­му не ві­до­мо­го хло­пця, по­пра­цю­ва­ти з ним, ви­ро­сти­ти йо­го, від­так ви­гі­дно про­да­ти й за­ро­би­ти гро­ші. Хі­ба не ло­гі­чно те, про що я ка­жу?.. Окрім того, хо­чу де­що за­ува­жи­ти: все, за­про­по­но­ва­не мною, є про­по­зи­ці­я­ми, я не на­го­ло­шую на сво­їй пра­во­ті й го­то­вий до діа­ло­гу, дис­ку­сії. Го­лов­не, що­би та дис­ку­сія ве­ла­ся. Бо сьо­го­дні, маю вра­же­н­ня, біль­шість фа­хів­ців мов­чить, бо їм бай­ду­же.

Із ва­шо­го до­зво­лу — про сі­ру бу­ден­ність: як про­йшла за­пла­но­ва­на на се­ре­ду ( на­га­даю, ро­змо­ва від­бу­ла­ся 15 сі­чня. — В.Б.) зу­стріч із вла­сни­ком «Говерли»?

— Я за­до­во­ле­ний її ре­зуль та­та­ми. Ми по­ро­змов­ля­ли з Не­сто­ром Шу­фри­чем, він за­пев­нив, що най­ближ­чим ча­сом пе­ред ко­ман­дою лі­кві­ду­ють за­бор­го­ва­ність за се­зон-2013/2014. Я ві­рю Не­сто­ро­ві Іва­но­ви­чу! Ві­рю, що все в «Говерли» бу­де га­разд.

Чи є вже на­кре­сле­ний план тре­ну­валь­них збо­рів ужго­род­ців — не тіль­ки першого?

— На­ра­зі си­ту­а­ція та­ка: 18 чи­сла ми ви­їжджа­є­мо до Т уреч­чи­ни, де пе­ре­бу­ва­ти­ме­мо до 1 лю­то­го вклю­чно. Що­до дру­го­го збо­ру — тут по­ки ясно­сті не­має: ні де він бу­де, ні ко­ли.

Кіль­ка слів про ка­дри: ко­го ви по­ба­чи­ли 14 чи­сла, ко­ли ко­ман­да ви­йшла з від­пус­тки, й ко­го не за­при­мі­ти­ли? Зокре­ма, ці­ка­вить, яка си­ту­а­ція із Сер­жем Ака­кпо?

— Го­лов­на но­ви­на та­ка: в нас до ве­сни за­ли­ша­ться май­же 90 від­со­тків ви­ко­нав­ців, які за­хи­ща­ли клубні ко­льо­ри во­се­ни. Де­хто пі­де. Де­ко­го, при­мі­ром, Ма­кси­ма Ко­ва­ля та Сер­гія Мя­ку­шка, клуб, що їх нам дав у орен­ду , на­ра­зі за­брав на свої збо­ри. Є низ­ка мо­ло­дих хло­пців (не­має сен­су на­зи­ва­ти їхні прі­зви­ща, во­ни за­га­ло­ві ні­чо­го не ска­жуть), яких на­ра­зі пе­рег ля­да­є­мо. Ота­ка си­ту­а­ція… На за­вер­ше­н­ня: моя ко­ман­да має хо­ро­ший склад, нам до сна­ги при­стой­но ви­сту­пи­ти на­ве­сні. Про­те хо­чу ще раз по­вто­ри­ти: для нор­маль­но­го ви­сту­пу «Г овер­ли» — та й ре­шти ко­ле­кти­вів — не­об­хі­дно ре­фор­му­ва­ти ка­лен­дар. Я усві­дом­люю, що йо­го вже за­твер­ди­ли на Ви­кон­ко­мі ФФУ — ну, то й що? То бу­ла яв­на по­мил­ка, а по­мил­ки слід умі­ти ви­зна­ва­ти. Й ви­прав­ля­ти. Вча­сно.

«Лі­міт на ле­гіо­не­рів по­трі­бно від­мі­ни­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.