НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

«Ша­хтар» у пер­шій по­ло­ви­ні лю­то­го в іспан­сько­му Алі­кан­те ві­зьме участь у між­на­ро­дно­му тур­ні­рі «Pinatar Cup-2015». Окрім до­неч­чан, у зма­ган - ні зі­гра­ють мо­сков­ські ЦСКА й «Тор­пе­до», а та­кож дан­ський «Оль­борг».

Єв­ген Коноплянка мо­же ста­ти фут­бо­лі­стом «Т от­тен­хе­ма». Кон­тракт 25-рі­чно­го хав­бе­ка з «Дні­пром» за - кін­чу­є­ться влі­тку, про­те не ви­клю­че­но, що Коноплянка змі­нить клуб уже ці­єї зи­ми. Укра­їн­ці хо­чуть ви­ру­чи­ти за пе - ре­хід грав­ця сім міль­йо­нів фун­тів.

«Ди­на­мо» на­ма­га­є­ться до­мо­ви­ти­ся із «Сент-Етьє­ном» що­до трансфе­ру край­ньо­го пів­за­хи­сни­ка Фран­ка Т аба­ну. За де­якою ін­фор­ма­ці­єю, ки­я­ни за­про­по­ну­ва­ли фран­цу­зам не ли­ше п’ять міль­йо­нів єв­ро, а й трансфер­ні пра­ва на Лу­кма­на Ару­ну.

На пе­рег ля­ді в «Ме­та­лі­сті», крім Ки­ри­ла Ко­валь­чу­ка, 24-рі­чний лат - вій­ський захисник Ка­спар Ду­бра (зріст — 190 см, ва­га — 85 кг) із «Вент­спіл­са» та 24-рі­чний екс-пів­за­хи­сник «мо­ря­ків» Іван Бобко.

Ко­ли­шні грав­ці «Чор­но­мор­ця» пра­це­вла­шту­ва­ли­ся в ін­ших клу­бах: Во­ло­ди­мир Ар­жа­нов — у ка­зах­стан­сько­му «Ати­рау», а Ру­слан Фо­мін і Дмит ро Бе­зо­то­сний — в азер­бай­джан­ській «Га­ба­лі». Голкіпер — на пів­ро­ку.

За­по­різь­кий «Ме­та­лург» за­ли­ши­ли пор­ту­галь­ський пів­за­хи­сник Сер­жио та бра­зиль­ський на­па­дник Лео.

Із «Во­лин­ню» на тре­ну­валь­ний збір у Т уреч­чи­ну ви­ру­ши­ли й ру­мун - ські пів­за­хи­сни­ки Фло­рен­тин Ма­тей і Ерік Бі­кфал­ві. Во­дно­час, клуб на­дав ста­тус віль­но­го аген­та во­ро­та­рю Сер­гію Ли­тов­чен­ку. На збо­рі в Ту­реч­чи­ні в лу­чан за­пла­но­ва­но чо­ти­ри спа­рин - ги: 21 сі­чня — з «Не­фтчі» (Азер­бай­джан), 24 сі­чня — з «Вар­да­ром» (Ма­ке­до­нія), 28 сі­чня — з «По­дбе­скі­дзе» (Поль­ща), 31 сі­чня — з «Яго­ди­ною» (Сер­бія).

Екс-гра­вець «Льво­ва» і «Се­ва­сто­по­ля» Во­ло­ди­мир Тан­чик на пе­рег ля­ді в поль­сько­му «Гур­ні­ку» з мі­ста Лен­чна.

Екс-гра­вець «Кар­пат», «Чор­но­мор­ця» та «Се­ва­сто­по­ля» Во­ло­ди­мир Фе­до­рів мо­же про­дов­жи­ти кар’єру у най­ви­що­му угор­сько­му ди­ві­зіо - ні. Во­се­ни 29-рі­чний лі­вий захисник на пра­вах віль­но­го аген­та при­єд­нав­ся до ко­ман­ди дру­гої поль­ської лі­ги «Ві - сла» (Пу­ла­ви), яку тре­нує укра­їн­ський фа­хі­вець Бо­г­дан Бла­ва­цький. У гру­дні Фе­до­рів по­бу­вав на пе­рег ля­ді в «Г ур­ні­ку» із За­бже, однак до під­пи­са­н­ня кон­тра­кту спра­ва не ді­йшла. Те­пер ви­хо­ва­нець жи­да­чів­сько­го фут­бо­лу ви­ру­шив на ог ля­ди­ни до клу­бу елі­тно­го ди­ві­зіо­ну Угор­щи­ни.

Цен­траль­ний захисник «Ме­та­лі­ста» Мар­ко Тор­сі­льє­рі ста­не грав­цем «Бо­ка Ху­ні­орс», ствер­джує ар­ген­тин - ське видання Ole. Очі­ку­є­ться, що фут­бо­ліст 19 сі­чня при­бу­де в Бу­е­нос-Ай­рес, де прой­де ме­ди­чне об­сте­же­н­ня. Умо­ви уго­ди не роз­го­ло­шу­ю­ться, про­те, за не­о­фі­цій­ною ін­фор­ма­ці­єю, це бу­де орен­да з пра­вом ви­ку­пу.

Ке­рів­ни­цтво «Олім­пі­ка» ви­рі­ши­ло збіль­ши­ти грав­цям за­ро­бі­тну пла­тню. «Сьо­го­дні в нас зар­пла­тня в клу­бі й так не­ви­со­ка. На­віть, на­пев­но, одна з най­ниж­чих у чем­піо­на­ті. К урс під - няв­ся, ін­де­кса­ція, то­му я хло­пцям по­обі­цяв, що з но­во­го се­зо­ну зна­йде­мо мо­жли­вість під­ви­щи­ти зар­пла­тню на 30-40 від­со­тків», — ска­зав пре­зи - дент клу­бу Вла­ди­слав Г ель­зін у ефі­рі ка­на­лу «Футбол 1».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.