Сер­гій СОЛДАТОВ: «ЯКЩО БРОВ­ЧЕН­КО НЕ ПРО­ХО­ДИТЬ ПЕ­РЕ­ГЛЯД У «ОЛІМ­ПІ­КУ», ВІН ПО­ВЕР­ТА­Є­ТЬСЯ ДО НАС»

ГО­ЛОВ­НИЙ НА­СТАВ­НИК «ПИВОВАРІВ» — ПРО ЙМОВІРНИЙ ТРАНСФЕР ЛІ­ДЕ­РА ОБОЛОНЦІВ, АРТЕМА ФАВОРОВА В МО­ЛО­ДІ­ЖНІЙ ЗБІР­НІЙ ТА ПО­ЧА­ТОК ПІД­ГО­ТОВ­КИ ДО ВЕ­СНЯ­НОЇ ЧА­СТИ­НИ ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

— Сер­гію Ві­кто­ро­ви­чу, роз­по­чну зра­зу з го­лов­но­го: Юрій Бров­чен­ко ни­ні вже на пе­ре­гля­ді в до­не­цько­му «Олім­пі­ку» й на­віть устиг де­бю­ту­ва­ти на Ме­мо­рі­а­лі Макарова. Для вас, пев­не, це — сюр­приз, адже Юрій був одним із клю­чо­вих грав­ців ко­ман­ди?

— По-пер­ше, це не бу­ло сюр­при­зом, адже ми з Юрою Бров­чен­ком усе обго­во­ри­ли за­зда­ле­гідь. Ми при­йшли до та­ко­го ви­снов­ку що по­про­бу­ва­ти си­ли в ко­ман­ді прем’єр-лі­ги — це аб­со­лю­тно нор­маль­но. До сло­ва, ми з ним до­мо­ви­ли­ся на та­ких умо­вах: якщо він не про­хо­дить пе­рег ляд у ко­ман­ді Ро­ма­на Сан­жа­ра, то Юра мо­же зі спо­кій­ною ду­шею по­вер­та­ти­ся до скла­ду «Обо­ло­ні-Бро­ва­ра». Наш клуб йо­го з ра­ді­стю прийме, тут ні­яких пи­тань уза­га­лі не­має. У нас був аб­со­лю­тно нор­маль­ний, джентль­мен­ський до­го­вір. Якщо він та­ки пі­де з на­шої ко­ман­ди, ми по­ба­жа­є­мо йо­му уда­чі та подаль­шо­го про­гре­су. Я зав­жди ка­зав, що для ко­манд дру­гої лі­ги є пре­сти­жним, ко­ли їхні лю­ди йдуть на під­ви­ще­н­ня — в прем’єр-лі­гу . Це аб­со­лю­тно нор­маль­ний фут­боль­ний про­цес.

— Про­я­сніть си­ту­а­цію: чи має Бров­чен­ко ще чин­ну уго­ду з «Обо­лон­ню-Бро­ва­рем»?

— Ні, в ньо­го ще 30 ли­сто­па­да за­кін­чив­ся кон­тракт із «пи­во­ва­ра­ми», а в «Олім­пі­ку» він зараз пе­ре­бу­ває на пе­ре­гля­ді.

— У зв’яз­ку із цим, ви, на­пев­не, та­кож те­пер шу­ка­є­те під­си­ле­н­ня для сво­єї ко­ман­ди?

— Ска­жу, що ні. У нас із Юрою бу­ли та­кі до­мов­ле­но­сті: якщо він вда­ло прой­де пе­рег ляд у «Олім­пі­ку», й бу­де зро­зумі­ло, що він за­ли­ша­є­ться у скла­ді до­не­цької ко­ман­ди, то­ді ми роз­по­чне­мо шу­ка­ти йо­му за­мі­ну . На­ра­зі ж йо­го мі­сце

, в на­шій ко­ман­ді збе­рі­га­є­ться: якщо він не по­тра­пить до скла­ду «Олім­пі­ка», Юра спо­кій­но по­вер­та­є­ться до на­шої ко­ман­ди й роз­по­чи­нає під­го­тов­ку до ве­сня­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту ра­зом з усі­ма з 26 сі­чня.

— Ви бу­ли при­су­тні в пер­ші дні на ма­тчах Ме­мо­рі­а­лу Макарова. На­пев­не, при­див­ля­ли­ся до ймо­вір­них но­ва­чків…

— У прин­ци­пі, ні. Ми бу­ли на двох ма­тчах «Олім­пі­ка» на тур­ні­рі, що­би по­спо­сте­рі­га­ти за Юрі­єм Бров­чен­ком. Окрім цьо­го, отри­ма­ли та­кож ба­га­то корисної ін­фор­ма­ції, по­спіл­ку­ва­лись із ко­ле­га­ми. По­ба­чи­лись із ба­га­тьма ста­ри­ми дру­зя­ми. Т ому мо­жу ска­за­ти, це був ли­ше пе­ре­гляд фут­бо­лу . Т акої мас­шта­бної се­ле­кцій­ної ро­бо­ти взим­ку в нас не бу­де, адже ма­є­мо ли­ше кіль­ка по­зи­цій, які по­вин­ні за­кри­ти. Це ми вже обго­во­ри­ли з пре­зи­ден­том клу­бу. Що­до ре­шти — я не ба­чу сен­су сі­па­тись і ко­гось ще сі­па­ти.

— Га­разд. Те­пер до ще більш при­єм­ні­шо­го. Ар­тем Фа­во­ров ви­кли­ка­ний Сер­гі­єм Ко­валь­цем до скла­ду мо­ло­ді­жної збір­ної Укра­ї­ни на тре­ну­валь­ний збір до Ту­реч­чи­ни. Для вас це, ма­буть, осо­бли­вий при­від для гор­до­щів?

— Зви­чай­но. Біль­ше того, ми ще пе­ред Но­вим ро­ком спіл­ку­ва­лись із Сер­гі­єм Ко­валь­цем, і він ска­зав, що обов’яз­ко­во ви­кли­че Артема до фі­наль­ної за­яв­ки мо­ло­ді­жної ко­ман­ди. Але тут та­кож є й ін­ший ню­анс — не був ви­кли­ка­ний до скла­ду наш голкіпер Оле­ксандр Дя­чен­ко, який до цьо­го по­тра­пив у роз­ши­ре­ний спи­сок. Як ба­чи­мо, ни­ні кон­ку­рен­ція се­ред во­ро­та­рів у мо­ло­діж­ці ду­же ве­ли­ка. Він є ре­зерв­ним гол­кі­пе­ром, а то­му на збо­ри не по­їде. Але ні­чо­го стра­шно­го, пе­ре­ко­на­ний, для ньо­го осо­би­сто це бу­де ли­ше до­да­тко­вим сти­му­лом пра­цю­ва­ти ще на­по­ле­гли­ві­ше й про­гре­су­ва­ти.

— Ви зга­да­ли, що ва­ша ко­ман­да роз­по­чи­нає під­го­тов­ку до дру­гої ча­сти­ни чем­піо­на­ту 26 сі­чня. Роз­ка­жіть тро­хи де­таль­ні­ше про са­мі збо­ри, де во­ни про­хо­ди­ти­муть? Із ким пла­ну­є­те зу­стрі­тись у то­ва­ри­ських ма­тчах?

— Із 26 сі­чня в нас бу­де ко­ро­ткий втя­гу­валь­ний де­ся­ти­ден­ний цикл, який про­ве­де­мо на рі­дній аре­ні. Основ­ну ува­гу при­свя­ти­мо фі­зи­чній під­го­тов­ці: бі­го­ві впра­ви та ро­бо­та в тре­на­жер­ній за­лі, шей­пінг. 12 лю­то­го в нас уже за­пла­но­ва­на кон­троль­на гра про­ти «Чер­ка­сько­го Дні­пра». Із 14 лю­то­го, якщо ме­ні не зра­джує пам’ять, роз­по­чи­на­є­ться ме­мо­рі­ал Ща­но­ва, на яко­му та­кож зі­гра­є­мо. Не­за­ба­ром ма­є­мо ді­зна­ти­ся, де в нас бу­де тре­тій збір, який має роз­по­ча­тись із кін­ця лю­то­го. Ми цей мо­мент уже обго­во­рю­ва­ли з пре­зи­ден­том Оле­ксан­дром Сло­бо­дя­ном, але по­ки що це пи­та­н­ня за­ли­ша­є­ться не­ви­рі­ше­ним, адже са­мі ро­зу­мі­є­те, яка ни­ні си­ту­а­ція в Укра­ї­ні. Ми не зна­є­мо, чи бу­де в нас мо­жли­вість по­їха­ти на тре­тій збір за кор­дон. Але якщо не скла­де­ться чо­гось над­зви­чай­но­го, бу­де­мо про­во­ди­ти під­го­тов­ку й в Укра­ї­ні. Жо­дних про­блем.

— «Пи­во­ва­ри» є без­за­пе­ре­чни­ми лі­де­ра­ми пер­шо­сті. Чи мо­жна ска­за­ти, що у ве­сня­ній її ча­сти­ні ва­ші грав­ці вже, ма­буть, по­дум­ки ін­те­гру­ва­ти­му­ться в пер­шу лі­гу?

— Що­си­ли на­ма­га­ти­му­ся цьо­го в жо­дно­му ра­зі не допу­сти­ти. Якщо по­чне­мо ду­ма­ти про пер­шу лі­гу , ми там і не опи­ни­мось. У се ду­же про­сто. Ми пра­цю­є­мо в дру­гій лі­зі, й пер­ше мі­сце хло­пців є ціл­ком за­слу­же­ним. Пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням бу­де йо­го втри­ма­ти й до­ве­сти, що ми не про­сто так там пе­ре­бу­ва­є­мо. Мо­жу вас за­пев­ни­ти, що з ве­сня­ної ча­сти­ни бу­де на­ба­га­то жорс­ткі­ша ди­сци­плі­на, до грав­ців бу­дуть більш ви­со­кі ви­мо­ги. На фут­боль­но­му по­лі й по­за ним я по­бла­жок не дам ні­ко­му — це 100 від­со­тків!

— Во­че­видь, та­ких фе­є­ри­чних свя­тку­вань узя­т­тя во­ріт у ви­ко­нан­ні ва­ших підопічних ми мо­же­мо вже й не по­ба­чи­ти…

— Ні, чо­му? Це зов­сім не сто­су­є­ться ди­сци­плі­ни. Це чи­сті емо­ції фут­бо­лі­стів. Ду­маю, якщо во­ни ім­про­ві­зу­ють над та­ки­ми ре­ча­ми, значить ко­ле­ктив здо­ро­вий. Т аке святкування за­би­тих м’ячів ціл­ком при­ро­дне, нор­маль­не. Для фут­бо­лі­стів гу­мор — це дру­ге ди­ха­н­ня. Святкують не­хай скіль­ки хо­чуть, якщо го­ли у чу­жі во­ро­та. Я їм до­зво­ляю від­зна­ча­ти за­би­ті м’ячі як їм за­ма­не­ться на фут­боль­но­му по­лі. Г олов­не, що­би пі­сля са­мо­го фут­бо­лу не свя­тку­ва­ли над­то силь­но…

«Я зав­жди ка­зав, що для команд дру­гої лі­ги є пре­сти­жним, ко­ли їхні лю­ди йдуть на під­ви­ще­н­ня — в прем’єр-лі­гу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.