НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК!

НА ПО­СА­ДУ ГО­ЛО­ВИ БУ­ДИН­КУ ФУТ­БО­ЛУ МА­Є­МО ВЖЕ ШІ­СТЬОХ КАН­ДИ­ДА­ТІВ, І МО­ЖЕ БУ­ТИ ЩЕ БІЛЬ­ШЕ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Оле­ксандр НОЙКОВИЧ.

ПРЕМ’ЄР-ЛІГАПРЕМ’ ЄР- ЛІГА

Утім, по­чи­на­є­мо з між­на­ро­дно­го по­ві­дом­ле­н­ня: по­че­сний пре­зи­дент ФФУ Г. Сур­кіс пре­тен­дує на те, що­би й надалі за­ли­ша­ти­ся чле­ном Ви­кон­ко­му УЄФА. Го­ло­су­ва­н­ня від­бу­де­ться на чер­го­во­му Кон­гре­сі Єв­ро­пей­ської асо­ці­а­ції, ко­трий прой­де 24 бе­ре­зня, а ви­су­ва­н­ня «на­шої лю­ди­ни у Швей­ца­рії» під­три­ма­ли 45 із 47-ми кол­чле­нів на­ціо­наль­ної Фе­де­ра­ції.

Те­пер, вла­сне, про неї: як ві­до­мо, шо­сто­го бе­ре­зня прой­де по­за­чер­го­вий Кон­грес ФФУ, де оби­ра­ти­муть кер­ма­ни­ча ві­тчи­зня­но­го сок­ке­ра. По­ки офі­цій­но зго­ло­си­ли­ся шість кан­ди­да­тів: чин­ний

 пре­зи­дент ФФУ А. Конь­ков, ке­рів­ник прав­лі­н­ня Фон­ду со­ці­аль­но­го за­хи­сту фут­бо­лі­стів і тре­не­рів О. Пе­чер­ний, екс­гра­вець на­ціо­наль­ної ко­ман­ди В. Ва­щук, очіль­ник львів­ської ОФФ Я. Гри­сьо, ра­дник кер­ма­ни­ча СБУ М. Луб­ків­ський, а та­кож го­ло­ва Асо­ці­а­ції пля­жно­го фут­бо­лу С. Хар­чен­ко. Та­кож уже до­ціль­но го­во­ри­ти про сьо­мо­го кан­ди­да­та — го­ло­ву дні­про­пе­тров­ської ОФФ А. Па­вел­ка: він по­ки мов­чить, але ні­би­то май­же 30 кол­чле­нів Фе­де­ра­ції вже під­три­ма­ли йо­го.

При­йом за­явок, від­по­від­но до Ста­ту­ту ФФУ, при­пи­ня­є­ться за мі­сяць до го­ло­су­ва­н­ня. Тоб­то до 06.02 вар­то очі­ку­ва­ти но­вих не­спо­ді­ва­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.