Ігор КРИВЕНКО: «У ВСІХ ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НИХ КЛУ­БАХ ПО­ЧИ­НА­ЮТЬ ПЕ­РЕ­ХО­ДИ­ТИ НА ГРИВ­НЮ ЯК РОЗРАХУНКОВУ ВА­ЛЮ­ТУ»

АГЕНТ ФІФА ОКРЕСЛЮЄ ДЛЯ «УФ» ОСО­БЛИ­ВО­СТІ ПО­ТО­ЧНОЇ ТРАНСФЕРНОЇ КАМ­ПА­НІЇ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

— По­чи­на­є­мо із за­галь­но­го: чим, за ва­ши­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, те­пе­рі­шній трансфер­ний пе­рі­од рі­зни­ться від по­пе­ре­дніх?

— Ду­же до­бре знаю ві­тчи­зня­ний ри­нок, то­му мо­жу ска­за­ти, не бо­я­чись по­ми­ли­ти­ся: та­ко­го, як цьо­го­річ, у нас ні­ко­ли не бу­ло! Ну, при­найм­ні за остан­ні 10 ро­ків. Ця «не­зви­чність» ни­ні­шньої си­ту­а­ції зу­мов­ле­на одним про­стим фа­кто­ром: у всіх ФК УПЛ ниж­че тре­тьо­го мі­сця є ті чи ін­ші про­бле­ми із фі­нан­са­ми (при­чо­му на­віть у трій­ки бла­го­по­лу­чних… ну, по­пер­ше, з неї ли­ше «Дні­про» ко­гось ку­пує, по-дру­ге, ска­жі­мо так, на­ра­зі в них ви­ко­ну­ю­ться умо­ви кон­тра­ктів, але що бу­де да­лі, не знає ні­хто). По­всю­ди зу­стрі­ча­є­ться про­цес по­ни­же­н­ня зар­пла­тні, до того ж, по­мі­тно­го по­ни­же­н­ня. Тут уже слід ро­зу­мі­ти та­ке: за остан­ні пів­то­ра де­ся­ти­лі­т­тя в елі­тно­му фут­бо­лі Укра­ї­ни вста­но­ви­ла­ся тра­ди­ція оформ­лю­ва­ти тру­до­ві уго­ди зі сво­ї­ми ви­ко­нав­ця­ми в за­ру­бі­жній ва­лю­ті, на­сам­пе­ред — у до­ла­рах, а пам’ята­ю­чи про те, що тра­пи­лось із грив­нею від лі­та 2014-го… са­мі ро­зу­мі­є­те. Умов­но ка­жу­чи, якщо ра­ні­ше кон­кре­тний клуб пла­тив кон­кре­тно­му грав­це­ві, при­пу­сті­мо, 100 тис. гри­вень у пе­ре­во­ді з до­ла­ра, то те­пер по­ви­нен ви­да­ва­ти йо­му вже 200 ти­сяч. Ота­ка своє­рі­дна «до­ла­ро­ва ка­ба­ла» ду­же й ду­же бо­ля­че б’є сьо­го­дні по на­шо­му фут­бо­лу, те­пер ві­тчи­зня­ним ко­ле­кти­вам на­ба­га­то скла­дні­ше в пов­но­му об­ся­зі ви­ко­ну­ва­ти те, що во­ни са­мі про­пи­са­ли в кон­тра­ктах. Отож не див­но, що від ці­єї зи­ми біль­шість ві­тчи­зня­них ФК по­чи­нає пе­ре­хо­ди­ти на грив­ню як розрахункову ва­лю­ту… Аби за­вер­ши­ти свою від­по­відь на пер­ше за­пи­та­н­ня, ска­жу де­що ці­ка­ве: я щой­но (ін­терв’ю за­пи­са­но в по­не­ді­лок. — В.Б.) при­ле­тів із Ту­реч­чи­ни, на­брав­ся там ін­фор­ма­ції, спіл­ку­ю­чись із ко­ле­га­ми, то ме­ні оче­ви­дно, що на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го СРСР на­ра­зі є всього один лі­кві­дний чем­піо­нат, де фут­бо­лі­стам до­сі про­по­ну­ють ви­со­кі зар­пла­ти, — мо­ва про Ка­зах­стан. То­му всі мої ко­ле­ги пра­цю­ють пе­ре­ва­жно на цьо­му рин­ку.

— Хі­ба тіль­ки Ка­зах­стан? А як же Азер­бай­джан? Скіль­ки ту­ди на­ших уте­кло!

— То ви плу­та­є­те рі­зні яви­ща: ві­тчи­зня­ні ви­ко­нав­ці їдуть не в Азер­бай­джан, а кон­кре­тно до тре­не­ра Ро­ма­на Гри­гор­чу­ка. При­чо­му, за­уваж­те, хто їде: або ті, ко­му за 30, або ті, ко­му під 30. Тоб­то лю­ди по­да­ли­ся ту­ди, що­би за­ро­би­ти на без­бі­дну ста­рість, ін­ши­ми сло­ва­ми — для за­вер­ше­н­ня сер­йо­зної кар’єри. Не біль­ше… І я не ба­чу ні­чо­го по­га­но­го в то­му, що умов­ний Оле­ксій Гай уже не ви­сту­па­ти­ме в Укра­ї­ні. До при­кла­ду, звер­ніть ува­гу на ні­дер­ланд­ську лі­гу: там най­ниж­чий у Єв­ро­пі се­ре­дній вік грав­ців у за­яв­ках, там май­же не­має 30-лі­тніх. Чо­му? Бо існує за­га­лом пра­виль­не уяв­ле­н­ня: якщо ти до від­по­від­но­го ві­ку не ви­їхав за кор­дон, значить, час «зав’язу­ва­ти».

— Зро­зумі­ло… Про­дов­жу­є­мо: які тен­ден­ції про­сте­жу­ю­ться в ку­пів­лях укра­їн­ськи­ми клу­ба­ми?

— Пер­ша — всі по­во­дя­ться над­зви­чай­но обе­ре­жно, на­ма­га­ю­ться не про­го­рі­ти на не­вда­лих по­ку­пках, зва­жив­ши на на­яв­ну фі­нан­со­ву си­ту­а­цію. Ка­жу­чи по­на­у­ко­во­му, від­бу­ва­є­ться оптимізація бю­дже­ту. На жаль, ви­му­ше­на (чо­му ра­ні­ше, під час «жир­них» ро­ків, її не зро­би­ли?) … Дру­га тен­ден­ція — до­ля грав­ців, у яких за­вер­ши­ли­ся кон­тра­кти: за мо­ї­ми да­ни­ми, та­ких уже по­над 20, і їм над­зви­чай­но скла­дно бу­де зна­йти но­ву ко­ман­ду. Доведеться оби­ра­ти: за­ли­ша­ти­ся без ро­бо­ти, під­пи­су­ва­ти тру­до­ву уго­ду з від­чу­тним по­ни­же­н­ням за­ро­бі­тної пла­тні або ж їха­ти до того ж Ка­зах­ста­ну. Ін­шо­го ва­рі­ан­ту не існує.

— Що ха­ра­кте­ри­зує про­да­жі?

— Го­лов­на за­ко­но­мір­ність — про­дов­же­н­ня про­це­су по­сту­по­во­го від­хо­ду з ві­тчи­зня­ної пер­шо­сті ле­гіо­не­рів, над­то це сто­су­є­ться ко­ле­кти­вів-се­ре­дня­ків і ау­тсай­де­рів. Зга­дай­те: ще пів­то­ра ро­ку то­му іно­зем­ців у за­яв­ках бу­ло май­же 150, те­пер же — мен­ше 80. А бу­де ще мен­ше. Як це ві­діб’ється на УПЛ? Рі­вень тур­ні­ру й надалі па­да­ти­ме. Утім, із дру­го­го бо­ку, зно­ву з’яв­ля­є­ться чу­до­ва мо­жли­вість для мо­ло­дих хло­пців із укра­їн­ським па­спор­том. Адже ко­ли якийсь фут­бо­ліст (на­ра­зі мо­ва про ле­гіо­не­рів) іде, ви­ни­кає ва­кан­сія, ко­тру тре­ба за­кри­ти. А тут, окрім за­лу­че­н­ня ду­бле­рів, не­має ін­шо­го шля­ху. Та­ким чи­ном ни­ні­шній стан справ пі­де на ко­ристь на­шим збір­ним. Тре­тя за­ко­но­мір­ність, пов’яза­на з пер­ши­ми дво­ма, — омо­ло­дже­н­ня осо­бо­во­го скла­ду уча­сни­ків прем’єр­лі­ги: укра­їн­ським клу­бам ви­гі­дно бу­де три­ма­ти мо­ло­дих фут­бо­лі­стів, адже їм і пла­ти­ти мо­жна мен­ше, й пер­спе­кти­ву від них до­ціль­но спо­ді­ва­ти­ся, на від­мі­ну від умов­но­го Гая.

— Най­актив­ні­ші про­це­си ма­ють мі­сце в Оде­сі, Ужго­ро­ді та За­по­ріж­жі. Про­ко­мен­туй­те їх, будь ла­ска.

на­ші

— По чер­зі. У «Чор­но­мор­ці» ке­рів­ни­цтво еле­мен­тар­но ско­ро­ти­ло бю­джет, тоб­то фор­маль­но ні­чо­го екс­тра­ор­ди­нар­но­го не ста­лось. Ек­стра­ор­ди­нар­ність у то­му, на­скіль­ки різ­ким є ско­ро­че­н­ня, вна­слі­док яко­го звід­ти вже пі­шло во­сьме­ро фут­бо­лі­стів і май­же весь тре­нер­ський штаб. До того ж, за мо­ї­ми да­ни­ми, най­ближ­чим ча­сом пі­дуть іще че­тве­ро… Що­до «Говерли»: в За­кар­пат­ті про­це­си, ана­ло­гі­чні ни­ні­шньо­му, від­бу­ва­ю­ться що­ро­ку, то вже ні­би тра­ди­ція. Сьо­го­дні, на­скіль­ки во­ло­дію ін­фор­ма­ці­єю, одні­єю з го­лов­них при­чин є те, що грав­цям про­по­ну­ють но­ві кон­тра­кти зі зна­чно мен­шою зар­пла­тнею… По «Ме­та­лур­гу»: як я це ба­чу, там три­ває зви­чай­ний ро­бо­чий, на­віть бу­ден­ний про­цес. По­пер­ше, не про­дов­жи­ли кон­тра­кти з грав­ця­ми, на мій по­гляд, се­ре­дньо­го рів­ня, за яких не­має осо­бли­во­го ре­зо­ну три­ма­ти­ся. По-дру­ге, по­за­як цьо­го се­зо­ну з УПЛ ні­хто не ви­лі­тає (ну, бу­дьмо ре­а­лі­ста­ми!), «Ме­та­лург» по­вер­нув­ся до зви­чної ко­лії: тут актив­но пра­цю­ва­ти­муть із сво­єю мо­лод­дю, від­так із ча­сом про­да­ва­ти­муть ви­хо­ван­ців за чи­ма­лі гро­ші до «Ша­хта­ря», «Ди­на­мо» та «Дні­пра» (зга­ду­є­мо Ма­кси­ма Ко­ва­ля, Еду­ар­да Со­бо­ля, Та­ра­са Сте­па­нен­ка…).

— Ви­ба­чте, ме­не де­що за­че­пи­ло у ва­шій від­по­віді: ви справ­ді вва­жа­є­те, що, на­при­клад, Єв­ген Бо­ро­вик — по­се­ре­дній голкіпер?!

— А хі­ба ні?! Ви бо­дай по­ди­ві­ться у Ві­кі­пе­дії йо­го до­сьє: звер­ніть ува­гу, скіль­ки ко­манд він змі­нив і скіль­ки ма­тчів на­грав у прем’єр­лі­зі! Якщо не по­ми­ля­ю­ся, 120. Й це лю­ди­на, ко­трій уже ско­ро 30! Умов­но ка­жу­чи, в За­по­ріж­жі оби­ра­ли між ним і Ма­кси­мом Стар­це­вим, на­дав­ши пе­ре­ва­гу дру­го­му. А то­му, сво­єю чер­гою, під­шу­ка­ють хо­ро­шо­го ду­бле­ра, бо там із во­ро­та­ря­ми вмі­ють пра­цю­ва­ти (крім Ко­ва­ля, Ан­дрій Глу­щен­ко, Ста­ні­слав Бо­гуш… про­дов­жи­ти?).

— Як га­да­є­те, до по­ча­тку бе­ре­зня щось у нас змі­ни­ться?

— Ні, зви­чай­но. Ну, що мо­же пе­ре­мі­ни­ти­ся? Не­має для цьо­го жо­дних пе­ред­умов. Чи ви га­да­є­те, що курс грив­ні зро­сте до «бла­го­сло­вен­но­го» то­рі­шньо­го рів­ня або на­ціо­наль­на економіка ра­птом ста­бі­лі­зу­є­ться?..

«Ві­тчи­зня­ні ви­ко­нав­ці їдуть не в Азер­бай­джан, а кон­кре­тно до тре­не­ра Ро­ма­на Гри­гор­чу­ка».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.