НУ, ТО ЩО, КРИСТІАНЕ?

ЯК СТА­ЛО ВІ­ДО­МО НА­ШІЙ ГА­ЗЕ­ТІ, ПАРАГВАЙСЬКИЙ ФОР­ВАРД НА ПРІ­ЗВИ­ЩЕ БОГАДО МО­ЖЕ СТА­ТИ ГО­ЛОВ­НИМ ЗИ­МО­ВИМ ПРИДБАННЯМ ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НИХ КЛУ­БІВ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

По­чну зі сти­слої біо­гра­фі­чно-до­від­ко­вої ха­ра­кте­ри­сти­ки. Отже…

Кри­сті­ан Ве­нан­сіо Богадо Мо­ри­ні­го на­ро­див­ся 7 сі­чня 1987 ро­ку в па­ра­гвай­сько­му мі­сті Ві­льяр­ри­ці. Про­фе­сій­ну кар’єру за­по­ча­тку­вав у сто­ли­чній ко­ман­ді «Соль де Аме­ри­ка», від­то­ді змі­нив кіль­ка ФК Па­ра­гваю та Чи­лі, в т.ч. гран­дів — «Лі­бер­тад» і «На­сьо­наль» із Асун­сь­йо­на плюс «Ко­ло­Ко­ло» зі Сан­тья­го. Зріст — 1,76 м (1,78, згі­дно з ін­ши­ми да­ни­ми), ва­га — 78 кг. На про­фе­сій­но­му рів­ні про­вів по­над 200 ма­тчів, від­зна­чив­шись май­же со­тнею за­би­тих м’ячів (у т.ч. за на­ціо­наль­ну ко­ман­ду: 5/1).

Що­до, вла­сне, ігро­вих ате­ста­цій: ви­три­ва­лий, швид­кий, ду­же мі­цної, атле­ти­чної ста­ту­ри гра­вець, який най­ча­сті­ше ви­сту­пає на по­зи­ції від­тя­гну­то­го на­па­дни­ка. Зов­ні ви­да­є­ться, ні­би має про­бле­ми із зай­вою ва­гою, про­те стрім­кість, різ­кість, швид­кість дій спро­сто­ву­ють оце ві­зу­аль­не вра­же­н­ня. Із пев­ної то­чки зо­ру — ко­пія ар­ген­тин­ця Кар­ло­са Те­ве­са: Богадо схо­жо­го зро­сту, має та­ку ж по­ту­жну гру­дну клі­тку, про­те шия в ньо­го біль­ша. Та­кож вель­ми на­га­дує брит­та Вей­на Ру­ні й… укра­їн­ця Ро­ма­на Зо­зу­лю (що ду­же ці­ка­во — див. ни­жній абзац).

За на­ши­ми да­ни­ми, ним за­ці­ка­ви­лись одра­зу два укра­їн­ські ФК — мо­ва про «Дні­про» та «Ме­та­лург» із До­не­цька. У обох сер­йо­зні (що­би не ска­за­ти ра­ди­каль­ні­ше!) про­бле­ми з ви­ко­нав­ця­ми від­по­від­но­го ам­плуа. То­му… По­ба­чи­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.