МБО­КА­НІ РОЗ­ПО­ЧИ­НАЄ ІЗ НІЧИЄЇ

У ЕКВАТОРІАЛЬНІЙ ГВІ­НЕЇ СТАРТУВАВ ЧЕР­ГО­ВИЙ КУ­БОК АФРИ­КАН­СЬКИХ НАЦІЙ

Ukrainskiy Futbol - - Меморіал макарова - Во­ло­ди­мир БОБИР.

АЛ­ЖИР — ПАР — 3:1 Го­ли: Хла­тшва­йо (67, у свої во­ро­та), Гу­лям (72), Слі­ма­ні (83) — Фа­ла (51).

По­ки ві­тчи­зня­ні клуби про­дов­жу­ють «ка­та­ти» то­ва­ри­ські зу­стрі­чі в те­плих кра­ях і го­ту­ва­ти­ся до по­нов­ле­н­ня зма­гань, «фут­боль­ний го­лод» на­шо­му вбо­лі­валь­ни­ку взим­ку до­во­ди­ться та­му­ва­ти, спо­сте­рі­га­ю­чи за мі­жна­ро­дни­ми тур­ні­ра­ми. А ви­бір ни­ні не­ве­ли­кий. Але ці­ка­ви­нок ви­ста­чає. Маю на ува­зі 30-й за лі­ком Ку­бок афри­кан­ських націй, який пев­ний час був на­віть під за­гро­зою зри­ву. Спра­ва в то­му, що цьо­го­рі­чний тур­нір спо­ча­тку мав від­бу­тись у Ма­рок­ко, та че­рез сер­йо­зну епі­де­мію ли­хо­ман­ки Ебо­ла бу­ло вирішено пе­ре­не­сти тур­нір до Еква­то­рі­аль­ної Гві­неї. Зре­штою, зма­га­н­ня роз­по­ча­лись у за­пла­но­ва­ні тер­мі­ни…

Із першого ту­ру ста­ло ціл­ком зро­зумі­ло, що пе­ред­ба­чи­ти бо­дай оче­ви­дних фа­во­ри­тів — спра­ва нев­дя­чна. До сло­ва, укра­їн­ські клуби пред­став­ле­ні на КАНі ли­ше одним грав­цем — фор­вар­дом ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» та ДР Кон­го Дьє­мер­сі Мбо­ка­ні. Ком­па­нію йо­му мо­гли би скла­сти Лу­кман Ару­на та ко­ли­шній ди­на­мі­вець Бра­ун Ідейє, але то­рі­шній чем­піон — збір­на Ні­ге­рії — не зміг по­до­ла­ти ква­лі­фі­ка­цій­ний ра­унд. Що­до ви­сту­пу кон­го­лез­ця у фі­наль­ній ча­сти­ні, то йо­го збір­на роз­по­ча­ла тур­нір у гру­пі «В» із нічиєї із Зам­бі­єю. «Ле­о­пар­дам» на­віть до­ве­ло­ся ві­ді­гра­ва­ти­ся впро­довж зу­стрі­чі. Ря­тів­ний м’яч на ра­хун­ку грав­ця «Крі­стал Пе­лес» Ян­ні­ка Бо­ла­сі. Ці­ка­во, що в ін­шій зу­стрі­чі Ту­ніс, який вва­жав­ся фа­во­ри­том па­ри, не зміг по­до­ла­ти збір­ну Ка­бо-Вер­де — та­кож 1:1.

Ру­ха­є­мось да­лі — до гру­пи «А». Тут про се­бе на­га­дав фор­вард дор­тмунд­ської «Бо­рус­сії» Оба­ме­янг, який на­ре­шті від­зна­чив­ся за­би­тим м’ячем. Якщо в ко­ман­ді Клоп­па спра­ви в П’єра-Еме­рі­ка йдуть не зов­сім успі­шно, то у сво­їй збір­ній він на про­від­них ро­лях. Гол га­бон­ця до­по­міг йо­го ко­ман­ді здобути ва­жли­ві три пун­кти в по­єдин­ку з Бур­кі­на-Фа­со. Го­спо­да­рі тур­ні­ру, на­то­мість, роз­пи­са­ли ми­ро­ву з Кон­го — чер­го­ві 1:1.

Квар­тет «С» при­вер­тає най­біль­шу ува­гу, бо всі чо­ти­ри уча­сни­ки, по су­ті, зда­тні ви­йти до на­сту­пно­го ра­ун­ду. Цен­траль­ним ма­тчем першого ту­ру ста­ло про­ти­сто­я­н­ня Га­ни та Се­не­га­лу, в яко­му но­мі­наль­ним го­стям уда­ло­ся ли­ше в до­да­ний час ви­рва­ти пе­ре­мо­гу зав­дя­ки го­лу Соу. При­стра­сною ви­йшла й ду­ель між Ал­жи­ром і ПАР. Го­сті, по­вів­ши в ра­хун­ку, при­му­дри­ли­ся на­віть не ре­а­лі­зу­ва­ти пе­наль­ті, до­зво­лив­ши «ли­сам пу­сте­лі» пе­ре­ло­ми­ти хід гри. Для по­ча­тку до­по­міг у цьо­му захисник збір­ної ПАР, і зго­дом спра­ву за­вер­ши­ли Гу­лам і Слі­ма­ні. Та­ким чи­ном, пі­сля першого ту­ру ма­є­мо дво­вла­д­дя — Се­не­гал та Ал­жир ма­ють по три ба­ли, але ро­би­ти якісь ви­снов­ки що­до шан­сів ко­манд ще за­ра­но.

Не мен­ша кон­ку­рен­ція за ви­хід до плей-оф очі­ку­є­ться й у гру­пі «D». Цю те­зу до­вів пер­ший тур, у яко­му ко­ман­ди в двох ма­тчах ро­зі­йшли­ся ми­ром із одна­ко­вим ра­хун­ком — 1:1. Ці­ка­во, що зір­ко­ва збір­на Кот-д’Іву­а­ру біль­шість ігро­во­го ча­су в ма­тчі з Гві­не­єю вза­га­лі зму­ше­на бу­ла ві­ді­гра­ва­тись. Зре­штою, за­би­тим м’ячем уда­ло­ся від­зна­чи­ти­ся Дум­бія. На­сту­пно­го ту­ру на Яя Ту­ре та ком­па­нію че­кає про­ти­сто­я­н­ня з Ма­лі. Де­таль­ні­ше про це ми по­го­во­ри­мо вже в на­сту­пно­му номері «УФ».

Укра­їн­ські клуби пред­став­ле­ні на КАНі ли­ше одним грав­цем — фор­вар­дом ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» та ДР Кон­го Дьє­мер­сі Мбо­ка­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.