Пав­ло ШКАПЕНКО: «ПІДСИЛЮВАТИСЯ ДНІПРЯНАМ ТРЕ­БА ОДНО­ЗНА­ЧНО»

ОДИН ІЗ ПРО­ВІД­НИХ ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НИХ ЕКС­ПЕР­ТІВ РОЗ­МІР­КО­ВУЄ НАД НИ­НІ­ШНІМ СТА­НОМ СПРАВ У КО­МАН­ДІ МИРОНА МАРКЕВИЧА

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Пав­ло РОМАНЕНКО.

Здій­сне­на трансфер­на по­лі­ти­ка. На­ра­зі, якщо не по­ми­ля­ю­ся, си­ту­а­ція та­ка: дні­пря­ни про­да­ли Стрі­ни­ча, на­то­мість по­пов­ни­ли­ся Бе­зу­сом і Ежи­діо. Ло­гі­ка за­ку­пі­вель зро­зумі­ла: Бе­зус є спро­бою за­мі­ни­ти від­су­тність Джу­лі­а­но (фа­таль­ну від­су­тність, на мій по­гляд!), на­то­мість бра­зи­лець, оче­ви­дно, ді­я­ти­ме на мі­сці хор­ва­та. У обох ви­пад­ках до­во­лі ту­ман­ні пер­спе­кти­ви як но­во­бран­ців, так і їхніх по­зи­цій. По-пер­ше, Бе­зус, по су­ті, в «Ди­на­мо» два ро­ки не грав, і вже ні­хто не на­зи­ває йо­го одним із най­пер­спе­ктив­ні­ших ві­тчи­зня­них грав­ців. Не знаю, чи ви­йде в ньо­го ста­ти за­мі­ною Джу­лі­а­но. Що­до Ежи­діо: від­вер­то ка­жу­чи, не ба­чив йо­го в ді­лі, про­те ме­ні скла­дно по­ві­ри­ти, що він при­найм­ні не гір­ший за Стрі­ни­ча. Уза­га­лі жаль, що хор­ват пі­шов. Знаю, там бу­ло ба­га­то роз­мов, си­ту­а­ція з йо­го ба­жа­н­ням/не­ба­жа­н­ням за­ли­ши­тись у «Дні­прі» бу­ла вель­ми де­лі­ка­тна, про­те все ж ува­жаю, що слід бу­ло при­три­ма­ти. До ре­чі, в дні­прян остан­ні­ми ро­ка­ми вза­га­лі своє­рі­дна си­ту­а­ція з лі­ви­ми бе­ка­ми: був ду­же силь­ний узбек Де­ни­сов, але йо­го про­да­ли, що­би не ство­рю­ва­ти кон­ку­рен­ції Стрі­ни­чу, хо­ча, з одно­го бо­ку, на­ві­що то­ді бу­ло хор­ва­та ку­пу­ва­ти, з дру­го­го: нев­же не­ре­аль­но бу­ло змі­ни­ти ам­плуа узбе­ка?

Ба­жа­на трансфер­на по­лі­ти­ка. Зро­зумі­ло, підсилюватися дніпрянам не­об­хі­дно. Я би на мі­сці Мирона Бо­г­да­но­ви­ча при­дбав іще мі­ні­мум двох-трьох ви­ко­нав­ців. По­трі­бен, по-пер­ше, хо­ро­ший цен­тр­бек, по­дру­ге, фор­вард. Окрім того, якщо все-та­ки пі­де Коноплянка (по­бу­ту­ють та­кі роз­мо­ви), по­трі­бно бу­де бра­ти силь­но­го ви­ко­нав­ця на мі­сце лі­во­го пів­обо­рон­ця. Сну­ва­ли чу­тки про те, ні­би­то до «Дні­пра» пе­ре­йдуть двоє фут­бо­лі­стів із Лу­цька — Ма­те­ус та Бі­кфал­ві. На мій по­гляд, во­ни би не за­ва­ди­ли.

Та­кти­чна схе­ма. Ба­чив один матч «Дні­пра» на збо­рах у Абу-Да­бі, та­кож про­див­ляв­ся зві­ти з ін­ших по­єдин­ків, звер­та­ю­чи, зокре­ма, ува­гу на склад. По­ба­чив, що Мар­ке­вич діє з трьо­ма фор­маль­ни­ми опор­ни­ка­ми: Че­бе­ря­чко (до­бре, що йо­го сю­ди по­вер­ну­ли, це йо­го при­ро­дна по­зи­ція) — Крав­чен­ко — Ро­тань (тро­хи ви­су­ну­тий). Ін­ко­ли за­мість пер­ших двох грав Кан­ка­ва. Що ска­за­ти? Для дні­прян ця схе­ма не­зви­чна, про­те не для Маркевича: він у «брон­зо­ві» ро­ки у Хар­ко­ві май­же весь час пра­кти­ку­вав са­ме та­ку роз­ста­нов­ку. Тут про­бле­ма в ін­шо­му — в лю­дях. У «Ме­та­лі­сті» Ми­рон Бо­г­да­но­вич зав­жди мав ду­же силь­но­го цен­тр­ха­ва, ко­трий тро­хи від­су­ну­тий ближ­че до ата­ки, зві­сно, най­кра­щим се­ред них був бра­зи­лець Хав’єр. У Дні­про­пе­тров­ську та­ко­го ви­ко­нав­ця не­має: Джу­лі­а­но, по­вто­рюю, ду­же бра­кує, Ша­хов не впо­рав­ся із ці­єю мі­сі­єю, тим па­че, він не зов­сім того пла­ну гра­вець, а Ро­тань уже де­що ві­ко­вий ви­ко­на­вець і то не зов­сім йо­го мі­сце. Мо­жли­во, тут про­бу­ва­ти­муть Бе­зу­са, про­те чи ви­йде в ньо­го?

Пер­спе­кти­ви у чем­піо­на­ті. На пер­ше-дру­ге мі­сця я би дав 2 %, не біль­ше. Тут і те, що над­то ба­га­то втра­че­но, й те, що в пла­ні скла­ду пі­до­пі­чні Маркевича яв­но про­гра­ють «Ша­хта­ре­ві» та «Ди­на­мо». Зві­сно, ще існує ймо­вір­ність того, що до 1 бе­ре­зня во­ни всти­гнуть здій­сни­ти кіль­ка сер­йо­зних при­дбань, але… не ду­маю. Якщо ж усе за­ли­ши­ться так, як є сьо­го­дні, дніпрянам доведеться зро­би­ти крок на­зад по­рів­ня­но з ми­ну­лим се­зо­ном: ви­ще тре­тьо­го мі­сця во­ни на­вряд чи пі­ді­йму­ться.

Пер­спе­кти­ви за­га­лом. Ме­не ча­сто за­пи­ту­ють, чи ба­чу я про­грес у грі «Дні­пра» ча­сів Мирона Бо­г­да­но­ви­ча, то, на жаль, мо­жу ска­за­ти, що ні — не ба­чу. Як на ме­не, осо­бли­во ґрун­тов­них змін по­рів­ня­но з лі­том не­має. Утім, я не вва­жаю, що Маркевича че­рез це тре­ба сер­йо­зно кри­ти­ку­ва­ти. Він же пра­цю­вав у не­про­стих умо­вах, на­сам­пе­ред — ка­дро­вих. Зга­дай­те, зно­ву-та­ки, вте­чу Джу­лі­а­но чи трав­му Ко­но­плян­ки, Ма­те­у­са, чи ушко­дже­н­ня ре­шти фут­бо­лі­стів — не та­ких кла­сних, але ду­же ва­жли­вих. А ще мо­жна зга­да­ти якісь не­зро­зумі­лі про­бле­ми з кон­тра­кта­ми Стрі­ни­ча та Ро­та­ня. То­му й ста­ло­ся так, що, як ме­ні зда­ва­ло­ся, во­се­ни Мар­ке­вич ви­чав­лю­вав із «Дні­пра» все, що бу­ло мо­жли­во. Іще зга­дай­те: у Хар­ко­ві він по­чав да­ва­ти ре­зуль­тат — маю на ува­зі ре­аль­но про­ти­сто­я­н­ня до­неч­ча­нам і ки­я­нам, тіль­ки отри­мав­ши по-справ­жньо­му хо­ро­ших ви­ко­нав­ців, на­сам­пе­ред із Ла­тин­ської Аме­ри­ки. У Дні­про­пе­тров­ську в ньо­го по­ки не­має ана­ло­гі­чних умов.

Про вну­трі­шньо­ко­ман­дний клі­мат. Так, я чув, що то­рік ро­ї­ли­ся чу­тки про якісь кон­флі­кти між Мар­ке­ви­чем і грав­ця­ми, про те, що в них не в усьо­му є ро­зу­мі­н­ня. Де­хто із жур­на­лі­стів звер­нув ува­гу, бу­цім­то Ми­рон Бо­г­да­но­вич не ти­сне ру­ку сво­їм грав­цям, ко­ли за­мі­нює їх. Я вва­жаю, що все це не­сер­йо­зно, ті чи ін­ші про­бле­ми є в будь-яко­му ко­ле­кти­ві, во­ни бу­дуть зав­жди. Не тре­ба на цьо­му акцен­ту­ва­ти. Про­бле­ми «Дні­пра» не в цьо­му.

«На пер­ше-дру­ге мі­сця дні­прян я би дав 2 %, не біль­ше».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.