Ми­рон МАР­КЕ­ВИЧ: «ВА­РІ­АНТ ІЗ ЧИГРИНСЬКИМ НЕ РОЗГЛЯДАВСЯ»

ПІ­СЛЯ ПО­ВЕР­НЕ­Н­НЯ В УКРАЇНУ З АБУ-ДА­БІ ДНІ­ПРО­ПЕ­ТРОВ­СЬКИЙ НА­СТАВ­НИК КО­МЕН­ТУЄ ДЛЯ «УФ» РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ПЕРШОГО ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗБО­РУ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Ми­ро­не Бо­г­да­но­ви­чу, хо­чу по­ча­ти з ди­ле­тант­сько­го за­пи­та­н­ня, ко­тре ці­ка­вить ме­не з дитинства: у чо­му суть кіль­кох збо­рів, які про­во­дя­ться взим­ку? На­ві­що кіль­ка ра­зів їзди­ти сю­ди-ту­ди, пе­ре­пла­чу­ва­ти гро­ші на цьо­му, за­га­ня­ти лю­дей у «пе­ред­до­ро­жній стрес», якщо мо­жна на сі­чень-лю­тий по­їха­ти в одне мі­сце й не ри­па­ти­ся?

— Бо це бу­ло би ду­же скла­дно для грав­ців. Скла­дно су­то пси­хо­ло­гі­чно. Уявіть со­бі, що це та­ке: два мі­ся­ці (та на­віть один) си­ді­ти на спор­тив­ній ба­зі, що­дня ба­чи­ти одну кар­ти­ну крізь ві­кно, що­дня ро­би­ти одне й те ж, від­пра­цьо­ву­ю­чи одні й ті ж фі­зи­чні впра­ви. І при цьо­му ні­чо­го не змі­ню­є­ться… А ще є один ва­жли­вий фа­ктор, про який не за­ве­де­но зга­ду­ва­ти: фі­зіо­ло­гі­чний… Ви одру­же­ні? Так. — То­ді ма­є­те ро­зу­мі­ти, про що йде­ться: уявіть, як це муж­чи­ні ви­три­ма­ти кіль­ка ти­жнів без жін­ки… Я ж це до­бре знаю на со­бі, бо сам грав у футбол, пе­ре­жи­вав ота­кі дов­гі збо­ри на мі­сяць, два, три, то був якийсь жах! То­му сьо­го­дні ні­хто так не ро­бить… Без­умов­но, є пев­ні не­зру­чно­сті з пе­ре­льо­та­ми, зби­ра­н­ням ва­лі­зи в до­ро­гу, оформ­ле­н­ням до­ку­мен­тів, справ­ді, це — до­рож­че, про­те все ж кра­ще, ніж без­ви­ла­зно си­ді­ти в одно­му мі­сці.

У ОАЕ, якщо пра­виль­но зро­зу­мів, ви на­гра­ва­ли дві та­кти­чні схе­ми: 4+3+3 і 4+4+2.

— Десь так і бу­ло. Май­же так… На­справ­ді, все це умов­но: ни­ні футбол та­кий, що ко­жен гра­вець му­сить за­кри­ва­ти ту по­зи­цію, ку­ди йо­го по­ста­ви­ли. По всьо­му по­лю тре­ба бі­га­ти.

Однак у «Ме­та­лі­сті» ви та­ко­го не пра­кти­ку­ва­ли…

— Справ­ді, у Хар­ко­ві я май­же не від­хо­див од мо­де­лі з трьо­ма цен­траль­ни­ми пів­за­хи­сни­ка­ми. У Дні­про­пе­тров­ську хо­чу ма­нев­ру­ва­ти: схе­ма за­ле­жить од ви­ко­нав­ців, як ві­до­мо.

Про ви­ко­нав­ців: по­ки «Дні­про» при­дбав усьо­го двох.

— По­ки про це не вар­то го­во­ри­ти, ма­є­мо ще мі­сяць до бе­ре­зня.

То­ді про тих, хто є. Ось, при­пу­сті­мо, Че­бе­ря­чко: в де­яких спа­рин­гах він був цен­тр­бе­ком, у ін­ших опор­ни­ком.

— Зно­ву-та­ки, про­бу­є­мо рі­зні схе­ми, мо­жли­во, про­дов­жи­мо екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти й у чем­піо­на­ті. По­ки ме­ні зда­є­ться, що йо­му при­ро­дні­ше гра­ти са­ме у цен­трі по­ля.

Однак та­ким чи­ном у вас за­ли­ша­є­ться всього двоє фут­бо­лі­стів у цен­трі обо­ро­ни Ду­глас і Ма­зух.

— То від­чу­тна про­бле­ма, одна з найсерйозніших для нас. Шу­ка­є­мо рі­зні ва­рі­ан­ти.

По­дей­ку­ють, один із ва­рі­ан­тів Чи­грин­ський: ні­би всі «за», про­те є якийсь галь­мів­ний фа­ктор.

— Це біль­ше чу­тки. Дми­тро — хо­ро­ший спортс­мен, я ба­жаю йо­му успі­ху в по­шу­ках но­во­го мі­сця ро­бо­ти, про­те наш клуб на­віть не роз­гля­дав йо­го кан­ди­да­ту­ру.

Іще по скла­ду: Га­ма ді­яв на пра­во­му флан­зі пів­за­хи­сту й у цен­трі.

— Бо він ко­ри­сний там і там. По­ки маю час по­ди­ви­ти­ся, де він кра­щий, утім, мо­жли­во, й у чем­піо­на­ті він пе­рі­о­ди­чно змі­ню­ва­ти­ме ам­плуа.

Отой же фланг, але в за­хи­сті: впро­довж збо­ру там про­бу­ва­ли­ся Фе­де­цький, де Ма­тос і Лу­чке­вич.

— Тут зов­сім ін­ша си­ту­а­ція: в нас одно­зна­чно основ­ний — Ар­тем. Але він не гра­ти­ме в пер­шій зу­стрі­чі про­ти «Олім­пі­а­ко­са» — дис­ква­лі­фі­ка­ція, то­му я зму­ше­ний був ди­ви­ти­ся, хто це мі­сце за­криє. Оста­то­чно ще не ви­рі­шив. Кіль­ка слів про но­ва­чків. — Ко­ли по-справ­жньо­му ада­пту­ю­ться, то­ді й ска­жу.

«У Дні­про­пе­тров­ську хо­чу ма­нев­ру­ва­ти: схе­ма за­ле­жить од ви­ко­нав­ців, як ві­до­мо».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.