НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

Кон­троль­но-Ди­сци­плі­нар­ний Ко­мі­тет ФФУ за­вер­шив роз­гляд пи­та­н­ня про при­пи­не­н­ня ма­тчу 10-го ту­ру чем­піо­на­ту між «Во­лин­ню» та «Ме­та­лі­стом» . Ре­зуль­тат цьо­го ма­тчу ану­льо­ва­но, лу­ча­нам за­ра­хо­ва­но те­хні­чну по­раз­ку з ра­хун­ком 0:3, а хар­ків’янам — те­хні­чну пе­ре­мо­гу з ра­хун­ком 3:0. На­сту­пний до­ма­шній матч «Во­линь» про­ве­де без гля­да­чів. Окрім того, на клуб на­кла­де­на умов­на сан­кція у ви­гля­ді про­ве­де­н­ня ще одно­го до­ма­шньо­го ма­тчу без гля­да­чів з ви­про­бу­валь­ним тер­мі­ном до кін­ця поточного се­зо­ну. Го­лов­ний тре­нер ко­ман­ди Ві­та­лій Квар­ця­ний і тре­нер ко­ман­ди Дми­тро Квар­ця­ний, яких бу­ло ви­лу­че­но з меж те­хні­чної зо­ни під час ці­єї ж гри, отри­ма­ли по одно­му ма­тчу дис­ква­лі­фі­ка­ції, а клуб — штраф у роз­мі­рі п’ять ти­сяч гри­вень.

Мар­ко Де­вич про­дов­жить кар’єру у чем­піо­на­ті Ка­та­ру. Офі­цій­ний сайт «Аль-Райа­на», який ви­сту­пає в дру­гій за зна­чи­мі­стю лі­зі Ка­та­ру, по­сі­да­ю­чи в та­бли­ці пер­ше мі­сце пі­сля во­сьми ту­рів, ін­фор­мує, що клуб узяв екс­грав­ця «Ру­бі­на» та «Ме­та­лі­ста» в орен­ду на шість мі­ся­ців із подаль­шим пра­вом ви­ку­пу. На­чеб­то за п’ять міль­йо­нів до­ла­рів.

У «Ро­мі» під­твер­ди­ли, що клуб ці­ка­ви­ться по­слу­га­ми на­па­дни­ка «Ша­хта­ря» Лу­ї­са Адрі­а­но. Як по­ві­дом­ля­ють іта­лій­ські ко­ле­ги, рим­ля­ни за­про­по­ну­ва­ли до­неч­ча­нам орен­ду­ва­ти бра­зиль­ця за 2 млн єв­ро до кін­ця се­зо­ну, а по­тім — ви­ку­пи­ти йо­го за 10 млн єв­ро. Та­кож ві­до­мо, що в до­не­цький клуб на­ді­йшли за­пи­ти що­до трансфе­рів Ве­лінг­то­на Не­ма та Ду­гла­са Ко­сти.

Захисник «Ди­на­мо» Але­ксан­дар Дра­го­вич ймо­вір­но на по­ро­зі пе­ре­хо­ду в ан­глій­ський «Ман­че­стер Юнай­тед». Як по­ві­дом­ляє worldsoccertalk.com, трансфер ав­стрій­ця обі­йде­ться «чер­во­ним ди­я­во­лам» у 20 міль­йо­нів єв­ро.

«Вор­скла» від­бу­ла на дру­гий збір у Ту­реч­чи­ну, де пра­цю­ва­ти­ме до 7 лю­то­го. За цей час ко­ман­да пла­нує зі­гра­ти три кон­троль­них ма­тчі: 30 сі­чня — з гру­зин­ським «Ди­на­мо», 4 лю­то­го спа­ринг із поль­ським «Ру­хом» і 7-го чи­сла су­пер­ни­ком «вор­склян» ви­сту­пить ФК «Ати­рау» з одно­ймен­но­го ка­зах­сько­го мі­ста.

«Го­вер­ла» по­ві­до­ми­ла про під­пи­са­н­ня кон­тра­кту з Ві­та­лі­єм Іван­ком, по­пе­ре­днім клу­бом яко­го був кі­пр­ський АЕК, та мо­ло­дим ви­хо­ван­цем «Ша­хта­ря» Ва­ле­рі­єм Гри­ши­ним, який ви­сту­па­ти­ме за ужго­род­ський клуб на пра­вах рі­чної орен­ди. Та­кож на пе­ре­гля­ді пе­ре­бу­ва­ють Ко­стян­тин Ма­хнов­ський і Ві­та­лій Фе­до­рів.

Єв­ген Опа­на­сен­ко, Ми­хай­ло Си­ва­ков і Ан­тон Шин­дер слі­дом за ве­ли­кою гру­пою ви­ко­нав­ців та­кож за­ли­ши­ли «Чор­но­мо­рець». За на­ши­ми да­ни­ми, фут­бо­лі­сти то­чно про­дов­жать кар’єру в ін­шо­му мі­сці, ймо­вір­но — за кор­до­ном. Де са­ме, ви­зна­чи­ться пі­зні­ше.

Як ста­ло ві­до­мо «УФ», до­свід­че­ний захисник Ми­ко­ла Іщен­ко зараз пе­ре­бу­ває в по­шу­ках но­во­го мі­сця ро­бо­ти: «Кон­кре­ти­ки по­ки не­має, але, ду­маю, най­ближ­чим ча­сом це пи­та­н­ня ви­рі­ши­ться», — за­зна­чив 31-рі­чний екс-гра­вець «Кар­пат», «Ша­хта­ря» та «Іл­лі­чів­ця».

Бра­зиль­ський на­па­дник Ма­рі­от­то, яко­го «Во­линь» узя­ла в рі­чну орен­ду у «Флу­мі­нен­се», мо­же про­дов­жи­ти кар’єру в Ав­стрії. Як по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт «Штур­му», клуб по­ки не отри­мав до­зво­лу на пе­ре­гляд 19-рі­чно­го бра­зиль­ця, але спо­ді­ва­є­ться по­ба­чи­ти грав­ця на сво­є­му збо­рі в Ту­реч­чи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.