ХТО ТРЕНУВАТИМЕ «НИ­ВУ», ДІ­ЗНА­Є­МО­СЯ 3 ЛЮ­ТО­ГО

НА ЗБО­РАХ АКЦІОНЕРІВ КЛУ­БУ БУ­ДЕ ВИРІШЕНО НИЗ­КУ НАДВАЖЛИВИХ ПИ­ТАНЬ У ЖИТ­ТЄ­ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО КЛУ­БУ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Ві­та­лій ФЕДОРЕНКО.

Анон­со­ва­на 23 сі­чня зу­стріч акціонерів «Ни­ви», на якій ма­ло ви­рі­ши­ти­ся пи­та­н­ня що­до го­лов­но­го тре­не­ра та подаль­шої жит­тє­ді­яль­но­сті клу­бу, так і не від­бу­ла­ся. Як по­ві­до­мив у ко­мен­та­рі «УФ» пре­зи­дент тер­но­по­лян Ав­тан­діл Мді­на­ра­дзе, орі­єн­тов­но зу­стріч пе­ре­не­се­но на 3 лю­то­го, оскіль­ки акціо­не­ри не по­вер­ну­ли­ся із-за кор­до­ну. До­по­ки ж ве­ду­ться пе­ре­мо­ви­ни з їхні­ми пред­став­ни­ка­ми. Уже до­ся­гну­ті пев­ні до­мов­ле­но­сті, однак на­ра­зі — жо­дної кон­кре­ти­ки. Від­кри­тим за­ли­ша­є­ться й пи­та­н­ня що­до го­лов­но­го тре­не­ра. Очіль­ник клу­бу за­пев­нив, що Бо­г­дан Са­мар­дак, який у пер­шій ча­сти­ні се­зо­ну пра­цю­вав із до­то­чкою в. о., за­ли­ши­ться пра­цю­ва­ти у стру­кту­рі клу­бу, однак не уто­чнив, на якій са­ме по­са­ді.

Ко­ман­да ж до­по­ки пе­ре­бу­ває у від­пус­тці. Орі­єн­тов­на да­та збо­ру грав­ців — 8–9 лю­то­го. Що­до ка­дрів, окрім во­ро­та­ря Ва­си­ля Шпу­ка, обо­рон­ця Оле­ксан­дра Мен­же­ги та пів­за­хи­сни­ка Во­ло­ди­ми­ра Гу­ди­ми, біль­ше ко­ман­ду по­ки ні­хто не за­ли­шив.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.