«КО­ЛОС» — ГО­ЛОВ­НИЙ ПРЕ­ТЕН­ДЕНТ НА ТРІ­УМФ?

ПІДСУМКИ ГРУПОВОГО РА­УН­ДУ ТУР­НІ­РУ, ПРО­ВАЛ «ДИ­НА­МО-2 ТА ЧВЕРТЬФІНАЛЬНІ МА­ТЧІ — В ОГЛЯДІ «УФ»

Ukrainskiy Futbol - - Меморіал макарова - Во­ло­ди­мир БОБИР.

За­вер­шаль­ний тур групового ра­ун­ду Ме­мо­рі­а­лу Макарова, як і очі­ку­ва­ло­ся, ви­дав­ся уро­жай­ним на го­ли та, від­по­від­но, не­спо­ді­ва­ні ре­зуль­та­ти. Від­так у гру­пі «А» ста­ла­ся, на­пев­но, най­біль­ша сен­са­ція цьо­го­рі­чних зма­гань — сто­ли­чне «Ди­на­мо-2» під ке­рів­ни­цтвом но­во­го на­став­ни­ка Ва­ди­ма Єв­ту­шен­ка не змо­гло по­до­ла­ти гру­по­вий бар’єр тур­ні­ру, фі­ні­шу­вав­ши ли­ше на тре­тьо­му мі­сці. Про свій «не­ви­хід» із гру­пи ки­я­ни ді­зна­лись іще до по­ча­тку сво­го ма­тчу п’ято­го ту­ру з «Де­сною», адже в по­пе­ре­дньо­му ма­тчі бу­ла за­фі­ксо­ва­на ре­зуль­та­тив­на пе­ре­мо­га «Колоса» над «Олім­пі­ком» — 4:3, яка й до­зво­ли­ла обом клу­бам ви­йти до чвер­тьфі­на­лу. Та­ким чи­ном, на свій дво­бій про­ти чер­ні­гів­ців пі­до­пі­чні Єв­ту­шен­ка ви­йшли, ло­гі­чно, вже нев­мо­ти­во­ва­ни­ми. Са­ме то­му ні­чия з «Де­сною» — 1:1 — бу­ла до­во­лі при­ро­дною. У під­сум­ку, по­за­то­рі­шній пе­ре­мо­жець тур­ні­ру цьо­го ра­зу за­ли­ша­є­ться за бор­том плей-оф. У чвер­тьфі­на­лі ж од ці­єї гру­пи — «Ко­лос» та «Олім­пік», про що ми по­го­во­ри­мо тро­хи ниж­че.

У гру­пі «В» до­ля дру­гої пе­ре­пус­тки до ра­ун­ду плей-оф та­кож ви­рі­шу­ва­ла­ся в остан­ньо­му ту­рі. «Ре­тро» за­для ви­хо­ду до чвер­тьфі­на­лу бу­ла по­трі­бна ли­ше пе­ре­мо­га над ФК «Чер­ні­гів». Розв’яз­ка у цьо­му на­пру­же­но­му по­єдин­ку на­ста­ла за кіль­ка хви­лин до за­вер­ше­н­ня основ­но­го ча­су — на 82-й хви­ли­ні силь­ним уда­ром від­зна­чив­ся захисник Пустовіт. Отож, окрім са­мо­го «Ре­тро», у чвер­тьфі­нал да­лі по­кро­ку­ва­ла й «Ле­гія», яка в до­во­лі ви­до­ви­щно­му ма­тчі пе­ре­гра­ла КДЮСШ-15 — 3:2.

У гру­пі «С» не­спо­ді­ва­нок не ста­ло­ся — да­лі про­йшли фа­во­ри­ти. Мо­ви­ться про збір­ну сту­дент­ської лі­ги Укра­ї­ни та Асо­ці­а­цію фут­бо­лі­стів-про­фе­сіо­на­лів Укра­ї­ни. До сло­ва, сту­ден­ти вза­га­лі про­де­мон­стру­ва­ли фе­но­ме­наль­ний ре­зуль­тат, ви­грав­ши аб­со­лю­тно всі ма­тчі на гру­по­вій ста­дії. Ви­ня­тком не став і за­вер­шаль­ний матч квін­те­ту про­ти сто­ли­чно­го «Ло­ко­мо­ти­ва» — 2:0 на ко­ристь сту­дент­ської збір­ної, яка фі­ні­шу­ва­ла пер­шою. Що­до ко­ман­ди про­фе­сіо­на­лів, то во­ни до­сить скром­но пе­ре­мо­гли юні­о­рів до­не­цько­го «Ша­хта­ря» — 1:0. Єди­ним го­лом від­зна­чив­ся, ма­буть, най­кра­щий гра­вець ці­єї збір­ної — Оле­ксандр Пі­щур.

У гру­пі «D» та­кож бу­ла сер­йо­зна ін­три­га в бо­роть­бі за дру­гу схо­дин­ку. Окрім «Чай­ки», яка за­бро­ню­ва­ла мі­сце у чвер­тьфі­на­лі ще ми­ну­ло­го ту­ру, на ви­хід пре­тен­ду­ва­ли «Ру­бін» і сто­ли­чний «Ар­се­нал», які й ви­яв­ля­ли силь­ні­шо­го в очно­му про­ти­сто­ян­ні в остан­ньо­му ту­рі. Що­прав­да, «про­ти­сто­я­н­ня» як та­ко­го не ви­йшло, адже «ка­но­ні­ри» до­сить лег­ко здо­бу­ли кру­пну пе­ре­мо­гу. Якщо в пер­шо­му тай­мі но­мі­наль­ні го­спо­да­рі ще нав’язу­ва­ли бо­роть­бу сво­їм опо­нен­там, то дру­га по­ло­ви­на зу­стрі­чі бу­ла за «гар­ма­ша­ми», які про­ве­ли ви­рі­шаль­ні го­ли під за­ві­су по­єдин­ку. 4:1 — «Ар­се­нал» у плей-оф.

Су­бо­тній чвер­тьфі­наль­ний день уза­га­лі по­ки що, як на ме­не, став най­дра­ма­ти­чні­шим на цьо­го­рі­чно­му тур­ні­рі. Одра­зу в двох ма­тчах ко­ман­дам до­ве­ло­ся ви­яв­ля­ти силь­ні­шо­го ли­ше за до­по­мо­гою се­рії пі­сля­ма­тче­вих пе­наль­ті. У пер­шо­му ма­тчі дня Фор­ту­на усмі­хну­ла­ся єди­но­му пред­став­ни­ку прем’єр-лі­ги — «Олім­пі­ку». Зі­грав­ши основ­ний час у «су­ху» ні­чию зі збір­ною сту­ден­тів, до­неч­ча­ни бу­ли силь­ні­ши­ми са­ме у се­рії пе­наль­ті — 4:2. При­кме­тно, що че­рез ви­лу­че­н­ня основ­но­го кі­пе­ра Ма­ха­ра­дзе у се­ре­ди­ні дру­го­го та­йму во­ро­та «олім­пій­ців» за­хи­щав тре­нер во­ро­та­рів ко­ман­ди Ти­щен­ко, який до­клав чи­ма­ло зу­силь для пе­ре­мо­ги сво­їх фут­бо­лі­стів.

Про­дов­жив­ся ігро­вий день ма­тчем, у яко­му та­кож бу­ла се­рія пе­наль­ті. «Ко­лос» і збір­на про­фе­сіо­на­лів-фут­бо­лі­стів, роз­пи­сав­ши ну­льо­ву ні­чию в основ­ний час, вла­шту­ва­ли справ­жнє шоу у се­рії оди­над­ця­ти­ме­тро­вих. 10:9 — са­ме з та­ким ра­хун­ком за­кін­чи­ла­ся ця ду­ель на ко­ристь клу­бу з Ко­ва­лів­ки, го­лов­ний тре­нер яко­го Ру­слан Костишин, во­че­видь, «спа­лив» чи­ма­ло нер­вів.

Ці­ка­вий був і тре­тій по­єди­нок, у яко­му сто­ли­чній «Ле­гії» не ви­ста­чи­ло де­щи­ці для пе­ре­мо­ги над «Ар­се­на­лом» — 2:3. Ге­ро­єм зу­стрі­чі став «ка­но­нір» Есе­о­ла, на ра­хун­ку яко­го хет-трик. До­да­мо, що у скла­ді «Ле­гії» не бу­ло по­мі­че­но ко­ли­шньо­го ди­на­мів­ця й екс­грав­ця «Ан­жи» Оле­ксан­дра Алі­є­ва, яко­го ки­я­ни до­за­яви­ли на­пе­ре­до­дні гри…

І, на­ре­шті, че­твер­тим уча­сни­ком пів­фі­на­лу став ко­ле­ктив «Ре­тро», мі­ні­маль­но обі­грав­ши одну з най­кра­щих ко­манд тур­ні­ру — «Чай­ку». Єди­ним го­лом у скла­ді ко­ман­ди Ми­ко­ли Ар­тю­ха від­зна­чив­ся Бє­лов. Та­ким чи­ном, «Ре­тро» до­сить сен­са­цій­но по­тра­пляє до че­твір­ки най­силь­ні­ших ко­ле­кти­вів Ме­мо­рі­а­лу Макарова.

Про ре­зуль­та­ти пів­фі­наль­них про­ти­сто­янь і фі­наль­но­го ма­тчу ми по­го­во­ри­мо вже в на­сту­пно­му номері «УФ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.