НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

Екс­пре­зи­дент «Ме­та­лі­ста» Оле­ксандр Яро­слав­ський за­явив, що в ньо­го бо­лить ду­ша за хар­ків’ян. «Чи го­то­вий я ви­ку­пи­ти клуб? Ме­ні ні­хто не про­по­нує. Ме­ні про­сто шко­да, що гранд укра­їн­сько­го фут­бо­лу роз­ва­лю­є­ться на шма­тки. Те, що ство­рю­ва­ло­ся май­же де­сять ро­ків, роз­ва­ли­ли за рік. Грав­ці по­вин­ні отри­му­ва­ти зар­пла­тню й да­ва­ти ре­зуль­тат. Убо­лі­валь­ни­ки по­вин­ні хо­ди­ти на фут­бол по 40 ти­сяч, як у мої ча­си. А за­раз хо­дить 200 осіб, і то, не­зро­зумі­ло ку­ди. Ста­діо­ну не­має, ні­чо­го не­має. Бо­ля­че на все це ди­ви­ти­ся — без сліз не мо­жна», — ска­зав Яро­слав­ський в ефі­рі одно­го з те­ле­ка­на­лів.

Пів­за­хи­сник «Дні­пра» Єв­ген Ко­но­плян­ка, швид­ше за все, за­ли­ши­ться в Укра­ї­ні до лі­та. Са­ме та­ку ін­фор­ма­цію по­ши­рив ба­тько фут­бо­лі­ста та за су­мі­сни­цтвом йо­го агент. «Ско­рі­ше за все, кон­тракт із «Ро­мою» під­пи­са­ний не бу­де. Так, рим­ля­ни ду­же силь­но хо­чуть ба­чи­ти си­на у се­бе. Ба­жа­н­ня в них бо­же­віль­не. Але Же­ня хо­че до­гра­ти до лі­та, а вже то­ді пі­ти. Він хо­че за­ли­ши­ти­ся в «Дні­прі», і, швид­ше за все, так і бу­де», — ска­зав Ко­но­плян­ка­стар­ший.

Як ска­зав Ес­пре­со.TV один із спів­ро­бі­тни­ків «Чор­но­мор­ця» , оде­ський клуб мо­же при­пи­ни­ти існу­ва­н­ня. У ко­ман­ді вже три­ва­лий час не ви­пла­чу­ють зар­пла­тню. Вла­сник оде­сько­го клу­бу, ексре­гіо­нал і нар­деп Ле­о­нід Кли­мов та­кож не пла­нує фі­нан­су­ва­ти ко­ман­ду в май­бу­тньо­му. Ге­не­раль­ний спон­сор клу­бу «Іме­кс­банк», вла­сни­ком яко­го є Кли­мов, збан­кру­ту­вав. На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни 26 сі­чня ви­знав йо­го не­пла­то­спро­мо­жним. У ньо­го вве­де­на тим­ча­со­ва адмі­ні­стра­ція. Во­на бу­де пра­цю­ва­ти три мі­ся­ці, до 26 кві­тня вклю­чно. За сло­ва­ми дже­ре­ла, якщо «мо­ря­ки» не змі­нять вла­сни­ка, то влі­тку при­пи­нять існу­ва­н­ня. Грав­цям, які ви­рі­ши­ли за­ли­ши­ти­ся в клу­бі, про­по­ну­ють «про­стень­кі» кон­тра­кти, але на­віть ці умо­ви клуб нав­ряд чи ви­ко­нає.

Пе­ред ви­льо­том на дру­гий збір у Ту­реч­чи­ну «Ме­та­ліст» зби­рав­ся під­пи­са­ти кон­тра­кти з де­яки­ми по­тен­цій­ни­ми но­ва­чка­ми, зокре­ма з Ки­ри­лом Ко­валь­чу­ком та Іва­ном Боб­ком. Однак їхня до­ля, як і де­яких ін­ших мо­жли­вих но­во­бран­ців (гол­кі­пе­рів Де­ни­са Си­до­рен­ка та Сер­гія По­го­рі­ло­го) ви­рі­ши­ться пі­зні­ше. Тим ча­сом на пе­ре­гляд до хар­ків’ян при­бу­ли ще двоє до­свід­че­них ви­ко­нав­ців — Во­ло­ди­мир При­йо­мов із за­по­різь­ко­го «Ме­та­лур­га» та Ми­ко­ла Іщенко з «Іл­лі­чів­ця». Во­дно­час, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми Globo, бра­зиль­ський «Кру­зей­ро» звер­нув ува­гу на пів­за­хи­сни­ка «Ме­та­лі­ста» Клей­то­на Хав’єра.

«Ша­хтар» від­хи­лив іще одну про­по­зи­цію «Чел­сі» що­до трансфе­ру Ду­гла­са Ко­сти. За де­яки­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми, ан­глій­ці за­про­по­ну­ва­ли «гір­ни­кам» 35 млн єв­ро.

Як по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт празь­кої «Спар­ти», на пе­ре­гляд у ко­ман­ду при­їхав 23­рі­чний український за­хи­сник Сер­гій Люль­ка, кон­тракт яко­го на­ле­жить «Ди­на­мо». У най­ближ­чі дні тре­нер­ський штаб «Спар­ти» оці­нить фут­бо­лі­ста й ви­рі­шить пи­та­н­ня що­до йо­го під­пи­са­н­ня.

27­рі­чний бі­ло­ру­ський пів­за­хи­сник «Чор­но­мор­ця» Ми­хай­ло Си­ва­ков під­пи­сав ше­сти­мі­ся­чний кон­тракт із азер­бай­джан­ською «Га­ба­лою».

Ві­ктор Шве­цов, який до­сяг ві­ко­во­го обме­же­н­ня для ар­бі­трів, про­дов­жить ро­бо­ту в прем’єр­лі­зі. Ко­мі­тет ар­бі­трів ФФУ під­твер­див йо­го кан­ди­да­ту­ру на під­ста­ві ре­зуль­та­тів ме­до­гля­ду, фі­зи­чної під­го­тов­ки, а та­кож ар­бі­тра­жу остан­ніх ма­тчів. Ра­ні­ше ФІФА до­зво­ли­ла ар­бі­трам пра­цю­ва­ти і пі­сля 45 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.