НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

Кіль­ка днів то­му ін­тер­нет­ЗМІ роз­по­всю­ди­ли ін­фор­ма­цію про мо­жли­вий пе­ре­хід ата­ку­валь­но­го пів­за­хи­сни­ка «Пол­та­ви» Ма­кси­ма Зе­ле­не­ви­ча в ні­ме­цький «Бо­хум». Аби пе­ре­ві­ри­ти до­сто­вір­ність ці­єї но­ви­ни та з’ясу­ва­ти всі по­дро­би­ці мо­жли­во­го трансфе­ру, жур­на­ліст «УФ» за­те­ле­фо­ну­вав спор­тив­но­му ди­ре­кто­ру пол­тав­ців Ві­то­ру Ко­зі­ну. «Усе це ви­гад­ки сай­тів. Жо­дних звер­нень по Зе­ле­не­ви­чу ми не отри­му­ва­ли. Гра­вець за­йма­є­ться ра­зом із ко­ман­дою й на­віть ві­дзна­чив­ся го­лом у кон­троль­но­му ма­тчі з «Ша­хта­рем­3». Чу­тки, най­імо­вір­ні­ше, з’яви­ли­ся пі­сля то­го, як Ма­ксим ви­ру­шив до Ні­меч­чи­ни ра­зом із тре­нер­ським шта­бом, який про­хо­див там ста­жу­ва­н­ня. Але про будь­яку за­ці­кав­ле­ність грав­цем клу­ба­ми ці­єї кра­ї­ни мо­ва не йшла», — роз­по­вів Ві­ктор Во­ло­ди­ми­ро­вич.

23­рі­чний пів­за­хи­сник «Зір­ки» Дми­тро Осад­чий звер­нув­ся до ке­рів­ни­цтва клу­бу з про­ха­н­ням до­стро­ко­во ро­зі­рва­ти чин­ний кон­тракт, ін­фор­мує прес­слу­жба ФК.

Ке­рів­ни­цтво з ро­зу­мі­н­ням по­ста­ви­ло­ся до про­ха­н­ня фут­бо­лі­ста, й кон­тракт за зго­дою сто­рін бу­ло ану­льо­ва­но. За «Зір­ку» ви­хо­ва­нець мі­сце­во­го фут­бо­лу ви­сту­пав із сер­пня 2011 ро­ку. За цей час про­вів 76 офі­цій­них ігор і за­бив 5 м’ячів.

За по­ві­дом­ле­н­ням бі­ло­ру­ських ЗМІ, Де­нис Бар­він­ко та Ві­та­лій Мо­мот про­хо­дять пе­ре­гляд у п’ято­му клу­бі Бі­ло­ру­сі за під­сум­ка­ми 2014 ро­ку — «На­фта­ні».

У «Тер­но­по­лі» на огля­ди­нах пе­ре­бу­ває екс­гра­вець «Се­ва­сто­по­ля» Та­рас Мо­роз. За сло­ва­ми го­лов­но­го тре­не­ра ко­ман­ди Ва­си­ля Іве­ге­ша, по­тен­цій­ний но­ва­чок на тре­ну­ва­н­нях справ­ляє при­єм­не вра­же­н­ня. Ни­ні все за­ле­жить од грав­ця, чи змо­же він сво­єю грою та став­ле­н­ням до фут­бо­лу ста­ти в на­го­ді му­ні­ци­паль­ній ко­ман­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.