ДРУ­ГИЙ ТРО­ФЕЙ КО­ВАЛЬ­ЦЯ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

Укра­ї­на U-21 — Іран U-21–1:1 Укра­ї­на: Бу­щан, За­де­ре­цький, Сва­ток (Аза­цький, 55), Дуць, Бол­ден­ков (Фі­лі­мо­нов, 83), Бли­зни­чен­ко, Бе­збо­родь­ко (Хо­блен­ко, 55), Ши­шка (Фа­тє­єв, 46), Дан­чен­ко (Ге­ме­га, 55), Фа­во­ров, Мі­гу­нов.

Гол: Бе­збо­родь­ко (23). Укра­ї­на U-21 — Узбе­ки­стан U-20–2:0

Укра­ї­на: Шеремета, Сва­ток (Бол­ден­ков, 60), Гор­бу­нов (Хо­блен­ко, 75), Ан­дрі­єв­ський (Бли­зни­чен­ко, 33, Дуць, 80), Ко­злов­ський (Ге­ме­га, 60), Аза­цький, Ши­шка (Фа­во­ров, 86), Фі­лі­мо­нов (Мі­гу­нов, 60), Ба­рил­ко (Бе­збо­родь­ко, 60), Фа­тє­єв, Гре­бе­нюк (Дан­чен­ко, 60, За­де­ре­цький, 80).

Го­ли: Гре­бе­нюк (7), За­де­ре­цький (84).

У фі­наль­но­му про­ти­сто­ян­ні з Іра­ном «си­ньо­жов­ті» зі­гра­ли в ре­зуль­та­тив­ну ні­чию — 1:1, чо­го ціл­ком ви­ста­чи­ло, що­би по­сі­сти пер­шу схо­дин­ку. Пе­ре­мо­га на «Antalya Cup» ста­ла мо­жли­вою зав­дя­ки кра­щій рі­зни­ці за­би­тих і пропу­ще­них м’ячів, адже в ма­тчі з ал­бан­ця­ми, від­зна­чив­шись дві­чі, укра­їн­ці зумі­ли збе­рег­ти свої во­ро­та не­до­тор­кан­ни­ми (2:0), а ось іран­ці — ні (2:1).

Оби­два м’ячі в зу­стрі­чі бу­ли за­би­ті в пер­шо­му тай­мі. Та­кож, за по­ба­жа­н­ням ор­га­ні­за­то­рів, ко­ман­ди про­би­ли пі­сля­ма­тче­ві пе­наль­ті, які на до­лю тро­фею ні­як не впли­ва­ли. У се­рії оди­над­ця­ти­ме­тро­вих силь­ні­шим ви­явив­ся Іран — 12:11.

Че­твер­тий спа­ринг ко­ман­да Ко­валь­ця зі­гра­ла зно­ву про­ти Узбе­ки­ста­ну. На від­мі­ну від пер­шо­го ма­тчу, на цей раз укра­їн­ці пе­ре­гра­ли опо­нен­та — 2:0.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.