Оле­ксандр ТЮ­ТЮН: «ДВАДЦЯТИЙ ЮВІ­ЛЕЙ­НИЙ ТУР­НІР — НАЙ­КРА­ЩИЙ ЗА ВСІ РО­КИ ПРО­ВЕ­ДЕ­Н­НЯ!»

ПЕР­ШИЙ ЗА­СТУ­ПНИК ГО­ЛО­ВИ КИ­ЇВ­СЬКОЇ ОБЛА­СНОЇ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІЇ ФУТ­БО­ЛУ УКРА­Ї­НИ ПО­ДІ­ЛИВ­СЯ З «УФ» ВРА­ЖЕ­Н­НЯ­МИ ВІД ФІ­НАЛЬ­НО­ГО МА­ТЧУ ТА ЦЬО­ГО­РІ­ЧНО­ГО ТУР­НІ­РУ ЗА­ГА­ЛОМ

Ukrainskiy Futbol - - Меморіал макарова - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Двадцятий за лі­ком Ме­мо­рі­ал Ма­ка­ро­ва за­вер­ше­но. І десь у гли­би­ні ду­ші бу­ло ба­жа­н­ня, що­би він три­вав яко­мо­га дов­ше, бо са­ме на та­ких тур­ні­рах ро­зу­мі­єш, що фут­бол справ­ді жи­вий — справ­жній, при­стра­сний, без си­му­ля­цій та від­вер­тих ви­про­шу­вань штра­фних у ар­бі­тра. Не­дар­ма фі­наль­ний матч став справ­жньою окра­сою цьо­го зма­га­н­ня, яке, впев­не­ний, ще бу­де дов­го в пам’яті ба­га­тьох ша­ну­валь­ни­ків фут­бо­лу. Ми по­спіл­ку­ва­лись із пер­шим за­сту­пни­ком го­ло­ви Ки­їв­ської обла­сної фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни Оле­ксан­дром Тю­тю­ном, аби ді­зна­тись, які вра­же­н­ня від тур­ні­ру па­ну­ють се­ред йо­го ор­га­ні­за­то­рів.

— Оле­ксан­дре Яко­ви­чу, під­бий­те, будь ла­ска, під­сум­ки сьо­го­дні­шньо­го ( ін­терв’ю від­бу­ва­лось у се­ре­ду. — В. Б.) фі­наль­но­го дво­бою та цьо­го­рі­чно­го тур­ні­ру за­га­лом?

— На мою дум­ку, на пе­ре­ко­на­н­ня й ба­га­тьох фа­хів­ців, які бу­ли при­су­тні на ма­тчах тур­ні­ру, цей двадцятий юві­лей­ний тур­нір є най­кра­щим за всі ро­ки про­ве­де­н­ня Ме­мо­рі­а­лу Ма­ка­ро­ва. І це сто­су­є­ться всіх аспе­ктів: ор­га­ні­за­ції тур­ні­ру, кіль­ко­сті уча­сни­ків зма­гань і гля­да­чів, які при­хо­ди­ли на всі зу­стрі­чі. До сло­ва, на сьо­го­дні­шньо­му фі­наль­но­му про­ти­сто­ян­ні в ма­не­жі був ан­шлаг!

Окре­мо слід за­зна­чи­ти й про якість гри, яку про­де­мон­стру­ва­ли оби­дві ко­ман­ди у фі­на­лі. Ан­дрій Бі­ба та Во­ло­ди­мир Мун­тян, до ре­чі, та­кож ска­за­ли, що фут­бол був ду­же хо­ро­шо­го рів­ня — в ма­тчі бу­ло все: ін­три­га до остан­ніх се­кунд, го­ли, жов­ті кар­тки, се­рія пі­сля­ма­тче­вих пе­наль­ті. Одне сло­во, фі­нал удав­ся за всі­ма ста­т­тя­ми! Та­кож ва­жли­во за­зна­чи­ти, що на фі­наль­но­му ма­тчі був при­су­тній і в.о. пре­зи­ден­та Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни — це та­кож до­да­ло окре­мо­го ко­ло­ри­ту цьо­му ви­рі­шаль­но­му дво­бою ко­манд. Усі зі­йшли­ся на дум­ці, що цей тур­нір про­йшов на ви­со­ко­му рів­ні, при­чо­му, він від­бу­ва­є­ться що­ро­ку за будь­якої погоди. Це та­кож ва­жли­во, по­годь­тесь.

— Окре­мо, ма­буть, зга­ду­є­ться історія з мо­біль­ним те­ле­фо­ном у грав­ця на по­лі під час гри…

— Мо­жна жар­то­ма ска­за­ти, що це все атри­бу­ти фут­бо­лу. Го­лов­не — вча­сно та аде­ква­тно ре­а­гу­ва­ти на та­кі ре­чі. Як ві­до­мо, фут­бо­лі­ста дис­ква­лі­фі­ку­ва­ли, суд­дів то­го ма­тчу та­кож дис­ква­лі­фі­ку­ва­ли. Та­кий епі­зод про­сто не­мо­жли­во не по­ба­чи­ти. Але за­га­лом, на тур­ні­рі не бу­ло яки­хось на­рі­кань що­до ро­бо­ти ар­бі­трів на тур­ні­рі, за ви­ня­тком цьо­го ви­ще­зга­да­но­го мо­мен­ту. При­єм­но, що всі по­стій­но го­во­ри­ли са­ме про фут­боль­ні аспе­кти — ко­ман­ди та ма­тчі, які най­біль­ше за­пам’ята­ли­ся. До ре­чі, сьо­го­дні­шній фі­наль­ний матч ар­бі­три від­пра­цю­ва­ли до­сить до­бре. По­вер­та­ю­чись без­по­се­ре­дньо до са­мо­го ви­рі­шаль­но­го ма­тчу, то це справ­ді бу­ло свя­то фут­бо­лу — не­ймо­вір­на атмо­сфе­ра, яку, крім клу­бів, ство­ри­ли й оби­два фан­се­кто­ри двох ко­манд. І вбо­лі­валь­ни­ки «Ар­се­на­лу», й «Ко­ва­лів­ки» про­сто не­ймо­вір­но під­три­му­ва­ли сво­їх улю­блен­ців.

— На­пев­не, ви ду­же за­до­во­ле­ні про­ве­де­ним тур­ні­ром…

— Ду­же при­єм­но, що мо­же­мо про­во­ди­ти та­кий мас­шта­бний тур­нір — біль­ше ше­сти­де­ся­ти ма­тчів за де­сять днів! По­вір­те, це — ко­ло­саль­на ро­бо­та, тим па­че, що тур­нір має мі­жна­ро­дний ста­тус. Тут мо­жна на­віть го­во­ри­ти й про те, що ще то­рік ми пла­ну­ва­ли про­ве­сти цей тур­нір у два фор­ма­ти — спо­ча­тку за­про­си­ти ро­сій­ські, бі­ло­ру­ські, мол­дов­ські клу­би, а вже дру­гий етап тур­ні­ру про­ве­сти тра­ди­цій­но, те, що ма­є­мо за­раз. Але ж ви пре­кра­сно ба­чи­те, що ни­ні ко­ї­ться в на­шій дер­жа­ві, то­му це не­мо­жли­во за­раз, у та­ких тяж­ких еко­но­мі­чних умо­вах… То­му ду­же за­до­во­ле­ні, що нам уда­ло­ся про­ве­сти цьо­го­рі­чний тур­нір на­віть за та­ких скла­дних умов. Ду­же при­єм­но, ко­ли те­ле­фо­ну­ють пред­став­ни­ки рі­зних ко­манд і дя­ку­ють за на­ле­жний рі­вень про­ве­де­н­ня тур­ні­ру.

— Ма­буть, уже роз­мір­ко­ву­є­те й пла­ну­є­те про­ве­де­н­ня тур­ні­ру на­сту­пно­го ро­ку?

— У нас ще цьо­го ро­ку чи­ма­ло справ. Він тіль­ки по­чав­ся. Із чо­тир­над­ця­то­го лю­то­го по­чи­на­є­ться тур­нір пам’яті Олександра Ща­но­ва (до ре­чі, одним із ві­ро­гі­дних уча­сни­ків цьо­го тур­ні­ру має ста­ти пред­став­ник дру­гої лі­ги — «Обо­лонь­Бро­вар». — В. Б.). Да­лі на нас очі­кує ще й тре­тє зма­га­н­ня — в бе­ре­зні пла­ну­є­мо про­ве­де­н­ня тур­ні­ру пам’яті Миколи Кір­са­но­ва. До ре­чі, в кін­ці бе­ре­зня, якщо бу­де хо­ро­ша по­го­да, пла­ну­є­мо по­ча­ток чем­піо­на­ту обла­сті. То­му са­мі ба­чи­те, що від­по­чи­ва­ти нам про­сто ні­ко­ли.

«Фі­нал удав­ся за всі­ма ста­т­тя­ми!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.