Сер­гій РИ­БАЛ­КА: «ГЕН­ГАМ» ІЩЕ НЕ ПЕ­РЕ­ГЛЯ­ДА­ЛИ»

ПІВ­ЗА­ХИ­СНИК «ДИ­НА­МО» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПЕР­ШИЙ ЗБІР КО­МАН­ДИ В ІСПА­НІЇ, ВІ­ДНОВ­ЛЕ­Н­НЯ ГАР­МА­ША Й МА­КА­РЕН­КА ТА МАЙ­БУ­ТНЬО­ГО СУ­ПЕР­НИ­КА В ЛІ­ЗІ ЄВ­РО­ПИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

— Сер­гію, «Ди­на­мо» про­ве­ло до­сить ін­тен­сив­ні пер­ші збо­ри в Іспа­нії. Роз­ка­жіть, як для вас ми­нув цей час?

— Збо­ри бу­ли до­сить ці­ка­ви­ми, най­пер­ше, для са­мих фут­бо­лі­стів. Май­же всі впра­ви бу­ли спря­мо­ва­ні на ро­бо­ту з м’ячем, і на­про­чуд бу­ло ма­ло всі­ля­кої бі­га­ни­ни. При­єм­но, що весь тре­ну­валь­ний про­цес бу­ду­вав­ся че­рез ігро­ві впра­ви — са­ме це ста­ло йо­го ро­дзин­кою. До то­го ж, ду­маю, ми по­тро­ху на­би­ра­є­мо хо­ро­шу фор­му. Пе­ре­ко­на­ний, усе бу­де до­бре.

— Пі­сля ка­ні­кул бу­ло тяж­ко при­сту­пи­ти до та­ких збо­рів?

— Нас усіх уво­ди­ли в тре­ну­валь­ний про­цес по­сту­по­во, не бу­ло та­ко­го, щоб одра­зу да­ва­ти ма­кси­маль­ні на­ван­та­же­н­ня й «рва­ти» не­ві­до­мо чо­го, ку­дись біг­ти. Ні, все бу­ло по­сту­по­во, за що хо­ті­ло­ся би по­дя­ку­ва­ти тре­нер­сько­му шта­бу, який усе чу­до­во про­ду­мав. Са­ме то­му ні­я­ких скла­дно­щів у цьо­му пла­ні в нас не бу­ло, тим па­че, що всі фут­бо­лі­сти у від­пус­тці під­три­му­ва­ли фор­му че­рез ін­ди­ві­ду­аль­ні впра­ви. Вла­сне, ми до са­мих збо­рів від­чу­ва­ли се­бе у хо­ро­ших кон­ди­ці­ях.

— «Ди­на­мо» до­сить не­зви­чно для се­бе про­ве­ло на пер­ших збо­рах до­во­лі ве­ли­ку кіль­кість то­ва­ри­ських ма­тчів. Як са­мі грав­ці до цьо­го по­ста­ви­лись?

— Мо­жу ска­за­ти — ли­ше по­зи­тив­но, бо нам кра­ще гра­ти рі­зно­ма­ні­тні зу­стрі­чі, не­хай на­віть то­ва­ри­ські, ніж про­во­ди­ти зви­чай­ні тре­ну­ва­н­ня за зви­чай­ної атмо­сфе­ри. Біль­ше то­го, тре­нер­ський штаб не­о­дмін­но ви­про­бо­ву­вав у цих ма­тчах якісь схе­ми, свої та­кти­чні за­ду­ми, вза­є­мо­дію грав­ців. То­му, зви­чай­но, нам на­ба­га­то при­єм­ні­ше гра­ти рі­зно­ма­ні­тні по­єдин­ки на збо­рах, аніж про­сто тре­ну­ва­тись.

— Чо­го най­біль­ше ви­ма­гав од пі­до­пі­чних Сер­гій Ре­бров?

— Най­го­лов­ні­ше — що­би бу­ло ба­жа­н­ня гра­ти та від­по­від­ним чи­ном на­ла­што­ву­ва­ти­ся на ма­тчі. Ва­жли­вим мо­мен­том та­кож був об­сяг ви­ко­на­ної ро­бо­ти за 45 хви­лин, які три­вав один матч. Спра­ва в то­му, що за цей час по­трі­бно бу­ло на­бі­га­ти пев­ний кі­ло­ме­траж. У та­ких ви­пад­ках це на­зи­ва­ють усім дав­но ві­до­мою фра­зою — тре­ну­ва­н­ня з під­ви­ще­ною від­по­від­аль­ні­стю. Та­кож одним із го­лов­них зав­дань для фут­бо­лі­стів бу­ло на­бра­ти фі­зи­чну фор­му — цьо­му та­кож при­ді­ля­ли чи­ма­ло ча­су.

— Ви зга­да­ли про фі­зи­чні кон­ди­ції. Ба­га­тьох ни­ні ці­ка­вить, як про­хо­дить від­нов­лю­валь­ний пе­рі­од у Де­ни­са Гар­ма­ша та Єв­ге­на Ма­ка­рен­ка?

— Сто­сов­но Де­ни­са, то він по­чав уже по­тро­ху про­во­ди­ти бі­го­ві впра­ви, тож, ду­маю, по­чи­на­ю­чи з дру­го­го на­шо­го збо­ру, якщо йо­го не тур­бу­ва­ти­ме ко­лі­но, мо­жли­во, роз­по­чне ро­бо­ту в за­галь­ній гру­пі. Але це все за­ле­жить од йо­го ко­лі­на. По­вір­те, зна­ю­чи йо­го та при­та­ман­не йо­му ба­жа­н­ня, він би вже за­раз ви­йшов гра­ти. Однак він чу­до­во ро­зу­міє, що поспішати не слід. Де­нис очі­кує, по­ки ко­лі­но до­зво­лить йо­му пра­цю­ва­ти на пов­ну си­лу. Як він ме­ні ка­зав, із дру­гих збо­рів, мо­жли­во, бу­де вже в за­галь­ній гру­пі. А сто­сов­но Єв­ге­на Ма­ка­рен­ка, то він іще на­віть не бі­гав — ли­ше про­бує хо­ди­ти, то­му йо­му, ду­маю, ще на­ле­жить дов­гий від­нов­лю­валь­ний пе­рі­од.

— На те­о­ре­ти­чних за­ня­т­тях, на­пев­не, зна­чну ува­гу при­ді­ля­є­те грі сво­го су­пер­ни­ка в Лі­зі Єв­ро­пи — «Ген­га­му», який ни­ні вже про­во­дить ма­тчі чем­піо­на­ту Фран­ції?

— Ска­жу від­вер­то: «Ген­гам» іще не пе­ре­гля­да­ли, ду­маю, цим пи­та­н­ням де­таль­ні­ше бу­де­мо за­йма­тись уже на на­ших дру­гих збо­рах у Іспа­нії. На пер­шо­му ета­пі під­го­тов­ки при­ді­ля­ли ува­гу са­ме на­шим тре­ну­ва­н­ням, на­шим ма­тчам, які ре­тель­но роз­би­ра­ли на те­о­ре­ти­чних за­ня­т­тях. Що­до «Ген­га­му», вва­жаю, тре­нер­ський штаб нам усе де­таль­но роз­по­вість і по­яснить уже під час на­сту­пно­го тре­ну­валь­но­го збо­ру на Пі­ре­не­ях. Ми не­о­дмін­но про­ана­лі­зу­є­мо всі їхні силь­ні та слаб­кі сто­ро­ни.

— На ва­шу дум­ку, те, що «Ген­гам» із по­ча­тку сі­чня цьо­го ро­ку по­чав про­во­ди­ти офі­цій­ні ма­тчі чем­піо­на­ту Фран­ції, бу­де для них пе­ре­ва­гою пе­ред зу­стріч­чю з «Ди­на­мо»?

— Нам про­сто тре­ба ду­же до­бре по­пра­цю­ва­ти на на­ших дру­гих збо­рах. Не ду­маю, що у фран­цу­зів бу­де якась пе­ре­ва­га. Це — гра Лі­ги Єв­ро­пи, а то­му там бу­де зов­сім ін­ше на­ла­шту­ва­н­ня. На­шій ко­ман­ді ва­жли­во пра­виль­но під­го­ту­ва­ти­ся пси­хо­ло­гі­чно та фі­зи­чно, то­му, по­вто­рю­ся, ні­якої пе­ре­ва­ги фран­цу­зи не ма­ти­муть. Ми бу­де­мо до них сер­йо­зно го­ту­ва­тись, адже «Ген­гам» — хо­ро­ша, не­по­сту­пли­ва ко­ман­да. Окре­мо слід за­зна­чи­ти, що во­ни до­сить до­бре гра­ють в обо­ро­ні. То­му бу­де­мо від­по­від­ним чи­ном на­ла­што­ву­ва­тись.

— Але при цьо­му у чем­піо­на­ті Укра­ї­ни ки­я­ни та­кож ма­ють не­змін­ні ці­лі що­до чем­піон­ства. Тим па­че, що кон­ку­рен­ти ди­ха­ють у по­ти­ли­цю…

— Зви­чай­но, нам у жо­дно­му ра­зі не мо­жна роз­сла­бля­тись. Ми всі об’єд­на­ні єди­ною ме­тою — здо­бу­ти зо­ло­ті на­го­ро­ди в укра­їн­ській пер­шо­сті і ді­йти яко­мо­га да­лі у Лі­зі Єв­ро­пи. Усі в ко­ман­ді ду­же сер­йо­зно до цьо­го став­ля­ться. До сло­ва, осо­бли­во хо­че­ться здо­бу­ти чем­піон­ство Укра­ї­ни, бо вже стіль­ки ро­ків «Ди­на­мо» за­ли­ша­є­ться без зо­ло­тих на­го­род… По­вто­рю­ся, ці­єю ме­тою об’єд­на­ні всі в ко­ман­ді — тре­нер­ський штаб, ві­тчи­зня­ні грав­ці й іно­зем­ці. Ду­маю, за­раз «Ди­на­мо», як ні­ко­ли, сер­йо­зно го­ту­є­ться до то­го, що­би здо­бу­ти чем­піон­ство.

— Що, вла­сне, ле­гіо­не­ри «Ди­на­мо» го­во­рять про си­ту­а­цію, яка ни­ні скла­ла­ся в Укра­ї­ні?

— Во­ни, зви­чай­но, за­чі­па­ють цю те­му, але при цьо­му за­зна­ча­ють, що в Ки­є­ві все спо­кій­но. Во­ни го­во­рять, що їм ду­же при­кро, що в нас у дер­жа­ві та­ке від­бу­ва­є­ться. Во­ни пе­ре­жи­ва­ють за свої сім’ї. По­при це, хло­пці за­зна­ча­ють, що у сто­ли­ці во­ни по­чу­ва­ю­ться до­бре, в без­пе­ці.

«Осо­бли­во хо­че­ться здо­бу­ти чем­піон­ство Укра­ї­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.