Сер­гій КО­НО­ВА­ЛОВ: «УСЕ ЙДЕ ДО ТО­ГО, ЩО КО­НО­ПЛЯН­КА НІ­КО­ЛИ НЕ ЗА­ЛИ­ШИТЬ УКРА­Ї­НУ»

ДО­ЛЯ ДНІ­ПРО­ПЕ­ТРОВ­СЬКОЇ «ДЕ­СЯ­ТКИ» — КРА­СНО­МОВ­НИЙ СИМ­ВОЛ ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НО­ГО ФУТ­БО­ЛУ 2010-х

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

На час під­го­тов­ки цьо­го ма­те­рі­а­лу (мо­ва про ми­ну­лу су­бо­ту) я не знав про най­акту­аль­ні­ший роз­ви­ток по­дії. То­му, ймо­вір­но, пі­сля ка­зу­су з «Ро­мою» лі­вий хав­бек на­ціо­наль­ної ко­ман­ди та «Дні­пра» зна­йшов ін­ший ва­рі­ант про­дов­же­н­ня сво­го твор­чо­го шля­ху. Про­те, га­даю, подаль­ший роз­ви­ток по­дії не суть ва­жли­вий: те, як на­йо­бда­ро­ва­ні­ший ві­тчи­зня­ний «грач» остан­ньо­го де­ся­ти­лі­т­тя сам со­бі за­рі­зав пе­ре­хід до Іта­лії, вар­те окре­мо­го ма­те­рі­а­лу. При­найм­ні ма­те­рі­а­лу… Про це ми поговорили з кла­сним у ми­ну­ло­му дні­про­пе­тров­ським фут­бо­лі­стом ата­ку­валь­но­го про­фі­лю.

— Сер­гію Бо­ри­со­ви­чу, ви, бе­зу­мов­но, на­чу­ва­ні про пе­ри­пе­тії «ін­ци­ден­ту з Ко­но­плян­кою»…

— Знаю те, що пи­са­ли ЗМІ. Окрім то­го, де­що роз­по­від­а­ли зна­йо­мі фут­боль­ні лю­ди.

— Про­ко­мен­туй­те, будь ла­ска. — Два клу­би — «Дні­про» та «Ро­ма» — узго­ди­ли між со­бою всі пун­кти трансфе­ру, про­те, во­че­видь, не вра­ху­ва­ли ін­те­ре­сів (або всіх ін­те­ре­сів) са­мо­го грав­ця. Йо­го це не вла­шту­ва­ло. То­му пе­ре­хід, який був на фі­ні­шній пря­мій, не від­був­ся.

— Ці­ка­во, що ви ма­є­те на ува­зі під фра­зою «не вра­ху­ва­ли ін­те­ре­сів грав­ця»? За ін­фор­ма­ці­єю «УФ», уся спра­ва в гро­шах: рим­ля­ни да­ва­ли 400 тис. до­ла­рів на рік, Єв­ген хо­тів ма­ти мі­ні­мум стіль­ки ж, як у Дні­про­пе­тров­ську — тоб­то в п’ять ра­зів біль­ше.

— Так це я й маю на ува­зі! Го­лов­на при­чи­на — гро­ші,

кон­кре­тні­ше — Ко­но­плян­ку не вла­шту­ва­ли осо­би­сті умо­ви, які за­про­по­ну­вав іта­лій­ський клуб.

— Що ви із цьо­го при­во­ду ду­ма­є­те?

— Наш най­та­ла­но­ви­ті­ший ви­ко­на­вець остан­ньо­го ча­су є жер­твою си­сте­ми, що скла­ла­ся. Си­сте­ми, по­ро­дже­ної «жир­ни­ми ро­ка­ми» існу­ва­н­ня фут­бо­лу Укра­ї­ни, що по­ча­лись у се­ре­ди­ні 2000­х і за­вер­ши­ли­ся… ну, ще до зи­ми 2014­го. У ре­зуль­та­ті 99 від­со­тків грав­ців УПЛ ма­ють, як на ме­не, за­ви­ще­ні у фі­нан­со­во­му пла­ні кон­тра­кти, що не від­по­від­а­ють їхньо­му про­фе­сій­но­му рів­ню. То­му те­пер, ко­ли від­бу­ва­є­ться «лом­ка» — еко­но­мі­чна ситуація в дер­жа­ві зму­шує клу­би еко­но­ми­ти, на­ші про­фе­сіо­на­ли скла­дно по­збу­ва­ю­ться ілю­зій про се­бе… Що­до Єв­ге­на: ми мо­же­мо вва­жа­ти йо­го зір­кою, він сам теж, але в Єв­ро­пі він не грав, то­му зар­пла­тня, за­про­по­но­ва­на «Ро­мою», бу­ла, ме­ні зда­є­ться, аде­ква­тною. Пе­ре­ко­на­ний: якщо він хо­че чо­гось до­сяг­ти у спор­ті, му­сить за­ли­ша­ти Укра­ї­ну, бо, як для ві­тчи­зня­но­го чем­піо­на­ту, Ко­но­плян­ка пе­ре­зрів. Йо­му тре­ба про­гре­су­ва­ти, а для цьо­го під­хо­дить тіль­ки одна з єв­ро­пей­ських топ­ліг. На­при­клад, іта­лій­ська. Тим па­че, ко­ли йде­ться про ко­ман­ду, ко­тра… ну, ска­же­мо, бо­ре­ться там за чем­піон­ство… Утім, Єв­ген ви­рі­шив по­ін­шо­му, для ньо­го го­лов­ний — ма­те­рі­аль­ний бік спра­ви. То йо­го рі­ше­н­ня.

— Зна­є­те, йо­му 26 ро­ків, іще тро­хи — й ні­ко­му на За­хо­ді він не бу­де по­трі­бен…

— До цьо­го все йде, ситуація ру­ха­є­ться са­ме за та­ким сце­на­рі­єм. Мо­же ста­ти­ся, що за пів­ро­ку в Ко­но­плян­ки зно­ву щось не скла­де­ться, а ще за пів­ро­ку ви­ни­кнуть но­ві стри­му­валь­ні фа­кто­ри. Й т. д. Із ін­шо­го бо­ку, са­ме влі­тку, ко­ли не по­ми­ля­ю­ся, в ньо­го звер­шу­є­ться кон­такт із «Дні­пром», мо­же, в йо­го аген­та са­ме на це роз­ра­ху­нок: не про­да­ти грав­ця, а вла­шту­ва­ти йо­го без­пла­тно.

— До сло­ва, про аген­та Єв­ге­на — йо­го ба­тька. Як вам сло­ва

«Наш най­та­ла­но­ви­ті­ший ви­ко­на­вець остан­ньо­го ча­су є жер­твою си­сте­ми, що скла­ла­ся».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.