НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

«Зір­ка» по­пов­ни­ла­ся ще одним грав­цем. Кон­тракт під­пи­са­но з пів­за­хи­сни­ком Вла­ди­сла­вом Лу­па­шком. Владислав має чи­ма­лий до­свід ви­сту­пів у прем’єр­лі­зі — 73 гри. Остан­нім клу­бом грав­ця був ма­рі­у­поль­ський «Іл­лі­чі­вець». Усьо­го ж за кар’єру Владислав Лу­па­шко зі­грав 218 ма­тчів.

За ін­фор­ма­ці­єю ін­тер­нет ЗМІ, 26­рі­чний пів­за­хи­сник «Ми­ко­ла­є­ва» В’яче­слав Пі­дне­бен­ний тре­ну­є­ться з ПФК «Су­ми». Ра­ні­ше В’яче­слав на­ма­гав­ся пра­це­вла­шту­ва­ти­ся в бі­ло­ру­сько­му «На­фта­ні», але, ма­буть, не пі­ді­йшов п’ято­му клу­бу кра­ї­ни. Пі­дне­бен­ний пе­ре­йшов у «Ми­ко­ла­їв» улі­тку 2014 ро­ку з «Пол­та­ви», в по­то­чно­му се­зо­ні зі­грав за клуб із Ми­ко­ла­є­ва 17 ма­тчів (4 го­ли).

Став ві­до­мий ка­лен­дар ма­тчів все­укра­їн­сько­го тур­ні­ру із фут­бо­лу «Банк Ми­хай­лів­ський УФІ & Зо­ря — Ку­бок 2015» пам’яті В. В. Пер­ши­на. Ма­тчі від­бу­ду­ться 18–25 лю­то­го на ста­діо­ні «Зо­ря», що у се­лі Бі­ло­зір’я на Чер­ка­щи­ні. Склад уча­сни­ків:

Гру­па «А»: «Бу­ко­ви­на», «Ми­ко­ла­їв», «Ар­се­нал­Ки­їв­щи­на», «Чер­ка­ський Дні­про».

Гру­па «Б»: «Бу­ре­ві­сник» (Кі­ро­во­град­ська обл.),»Аван­гард» (Ка­хов­ка), «Агро­бі­знес TSK» (Ром­ни), «Зо­ря­Чер­ка­ський Дні­про­2» (Бі­ло­зір’я).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.