Ва­ле­рій РУ­ДА­КОВ: «ПІ­СЛЯ КУБ­КА ПОЖЕЧЕВСЬКОГО ВИ­ЗНА­ЧИ­МО­СЯ, З КИМ ПРО­ДОВ­ЖУ­ВА­ТИ СПІВ­ПРА­ЦЮ»

КЕР­МА­НИЧ «ША­ХТА­РЯ-3» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПЛА­НИ НА ЗИ­МО­ВЕ МІЖ­СЕ­ЗО­Н­НЯ, КОМ­ПЛЕ­КТА­ЦІЮ СКЛА­ДУ ТА УЧАСТЬ У КУБ­КУ ПОЖЕЧЕВСЬКОГО

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

— Ва­ле­рію Ві­кто­ро­ви­чу, ва­ша ко­ман­да вже ви­йшла з від­пус­тки й пла­но­мір­но го­ту­є­ться до се­зо­ну. Роз­ка­жіть без­по­се­ре­дньо про ка­лен­дар під­го­тов­ки.

— Так, ми 15 сі­чня ви­йшли з від­пус­тки, зі­бра­ли­ся на ста­ро­му мі­сці — на ба­зі ФК «Пол­та­ва». Із ура­ху­ва­н­ням то­го, що всі ко­ман­ди «Ша­хта­ря» бу­ли ра­зом (ма­є­ться на ува­зі «Ша­хтар­3», Ша­хтар U­19 та ду­блю­ю­чий склад), ми по­ді­ли­ли­ся на дві гру­пи й пра­цю­ва­ли до 21 чи­сла ра­зом. Пі­сля чо­го U­19 та дубль по­їха­ли до Ту­реч­чи­ни, а ми та ще кіль­ка фут­бо­лі­стів за­ли­ши­ли­ся в Полтаві, де ві­зьме­мо участь у тур­ні­рі Пожечевського. Зма­га­н­ня прой­дуть із 4 по 16 лю­то­го, тож із пра­кти­кою про­блем не ма­ти­ме­мо. На­ра­зі пра­цю­є­мо на вже ви­ще зга­да­ній ба­зі ФК «Пол­та­ва», не­дав­но про­ве­ли з одно­ймен­ною ко­ман­дою спа­ринг. На жаль, про­гра­ли — 0:2. Але ні­чо­го, го­лов­не — хло­пці отри­ма­ли хо­ро­ший до­свід, спро­бу­ва­ли се­бе на тлі пер­шо­лі­го­во­го ко­ле­кти­ву. Че­твер­то­го лю­то­го зно­ву зі­гра­є­мо про­ти пол­тав­ців, про­те вже в рам­ках тур­ні­ру Пожечевського.

— Спо­ді­ва­ю­ся, пі­сля три­ва­лої від­пус­тки до роз­та­шу­ва­н­ня ко­ман­ди всі по­вер­ну­ли­ся жи­ві-здо­ро­ві? Ча­сом, зай­вих кі­ло­гра­мів ні в ко­го не спо­сте­рі­га­ли?

— У нас же всі хло­пці мо­ло­ді, пе­ре­ва­жно ті, хто ви­сту­пає в дру­гій лі­зі. Отож усе нор­маль­но, тим па­че в та­ко­му ві­ці, на­віть якщо й по­ру­шу­єш ре­жим, то це пра­кти­чно не по­мі­тно. При­кро, що є трав­мо­ва­ні. Хло­пці по­їха­ли на збо­ри, за­зна­ли ушко­джень, а те­пер від­нов­лю­ю­ться. Себ­то актив­ний ро­бо­чий про­цес про­ті­кає нор­маль­но, однак із ура­ху­ва­н­ням по­го­дних умов існує ве­ли­ка ймо­вір­ність трав­му­вань.

— Що­до ком­пле­кта­ції скла­ду. На­скіль­ки ві­до­мо, ра­ні­ше «Ша­хтар-3» піджив­лю­вав­ся зав­дя­ки ре­сур­сам клу­бної стру­кту­ри, тоб­то під­тя­гу­ва­ли хло­пців із мо­ло­ді­жних ко­манд. На­скіль­ки ці­єї зи­ми змі­ни­ться склад ва­шо­го ко­ле­кти­ву?

— На­ра­зі на пе­ре­гляд узя­ли кіль­кох фут­бо­лі­стів, по­ди­ви­мо­ся, як во­ни се­бе про­яв­лять. — І звід­кі­ля ці хло­пці? — Ці ви­ко­нав­ці не ма­ють жо­дно­го від­но­ше­н­ня до стру­кту­ри «Ша­хта­ря». Це хло­пці з Оде­си, Дні­про­пе­тров­ська та ін­ших ре­гіо­нів. Ми пе­ре­гля­да­є­мо їх на пер­спе­кти­ву, бо це грав­ці до­во­лі мо­ло­ді — 1995­96 ро­ків на­ро­дже­н­ня.

— Хтось із них уже спо­до­бав­ся? Ко­гось уже взя­ли на кон­тракт?

— Ні, по­ки що тіль­ки пе­ре­гля­да­є­мо, хло­пці тре­ну­ю­ться. На сьо­го­дні ще ні­ко­го не під­пи­са­ли. Га­даю, пі­сля Куб­ка Пожечевського ви­зна­чи­мо­ся, з ким са­ме про­дов­жу­ва­ти спів­пра­цю. За­га­лом, тур­нір у Полтаві має хо­ро­ший рі­вень, на­ши­ми су­пер­ни­ка­ми бу­дуть ко­ман­ди з пер­шої лі­ги, від­так ко­жен має шанс про­я­ви­ти се­бе. Хто ско­ри­ста­є­ться цим шан­сом, із тим і бу­де­мо під­пи­су­ва­ти кон­тракт.

— Зокре­ма, на тур­ні­рі Пожечевського ви зі­гра­є­те про­ти ФК «Пол­та­ва», «Сум», кі­ро­во­град­ської «Зір­ки» та мо­ло­ді­жно­го скла­ду «Іл­лі­чів­ця». Пев­не, для ва­ших хло­пців це ста­не хо­ро­шою пе­ре­вір­кою?

— Так, без­пе­ре­чно. Ко­ман­ди сер­йо­зно­го рів­ня, й ми хло­пців на­ла­што­ву­є­мо від­по­від­ним чи­ном. Ма­тчі обі­ця­ють бу­ти не­про­сти­ми, по­ба­чи­мо, як на­ші юна­ки про­ти­сто­я­ти­муть до­свід­че­ним фут­бо­лі­стам. Для всіх нас це бу­де хо­ро­шою пе­ре­вір­кою на мі­цність, стій­кість, ха­ра­ктер. Як уже від­зна­чав, у нас гра­ють ви­ня­тко­во мо­ло­ді хло­пці, й та­кі ма­тчі пі­дуть їм тіль­ки на ко­ристь. Чим ско­рі­ше во­ни по­до­ро­слі­ша­ють, тим бу­де кра­ще для них. Адже про­фе­сіо­наль­но­му рів­ню по­трі­бно від­по­від­а­ти, і чим во­ни ско­рі­ше бу­дуть удо­ско­на­лю­ва­ти­ся, ро­сти, тим швид­ше змо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти­ся в до­ро­сло­му фут­бо­лі.

— У якій фор­мі на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють хло­пці? Чи від­чу­ва­є­ться, що во­ни по­сту­по­во на­би­ра­ють від­по­від­ні ігро­ві кон­ди­ції?

— Так, по­сту­по­во на­би­ра­є­мо фор­му, на­чеб­то за­галь­не тло нор­маль­не. На­віть по­при те, що склад у нас де­що екс­пе­ри­мен­таль­ний. Ми шу­ка­є­мо якісь ігро­ві зв’яз­ки, ва­рі­ан­ти гри в обо­ро­ні, в ата­ці то­що. На­гра­є­мо фут­бо­лі­стів на по­зи­ці­ях, спо­сте­рі­га­є­мо, де во­ни кра­ще се­бе про­яв­ля­ють. Та­кож озна­йом­лю­є­мо­ся з їхні­ми яко­стя­ми, мо­жли­во­стя­ми. За­га­лом, мо­жна ска­за­ти, що на сьо­го­дні ми те­сту­є­мо грав­ців, під­би­ра­є­мо опти­маль­ну ігро­ву мо­дель для на­шої ко­ман­ди.

— Які подаль­ші пла­ни у «Ша­хта­ря-3» пі­сля Куб­ка Пожечевського?

— Пі­сля Куб­ка Пожечевського до нас при­єд­на­є­ться дубль і U­19, від­так де­що роз­ба­ви­мо на­шу під­го­тов­ку. Та­кож пла­ну­є­мо зі­гра­ти на тур­ні­рі в Оде­сі. По тер­мі­нах: орі­єн­тов­но з п’ято­го по де­ся­те чи п’ятнад­ця­те бе­ре­зня. То­чно на­ра­зі не мо­жу ска­за­ти, адже фор­мат зма­гань і роз­клад іще не за­твер­дже­но. Зре­штою, цей тур­нір для нас не­об­хі­дний, адже хло­пці по­стій­но пе­ре­бу­ва­ють у Полтаві, пра­кти­чно ні­ку­ди не ви­їжджа­є­мо. У зв’яз­ку із цим нам по­трі­бно змі­ни­ти об­ста­нов­ку, де­що роз­ві­я­ти­ся. Пев­на річ, якщо є змо­га по­їха­ти на тур­нір до Пів­ден­ної Паль­мі­ри, то чо­му би цим не ско­ри­ста­ти­ся? Пі­сля цих зма­гань у нас бу­де не­ве­ли­чка па­у­за, а по­тім роз­по­чне­ться дру­ге ко­ло чем­піо­на­ту. Ось, вла­сне, й усі пла­ни на зи­мо­вий етап під­го­тов­ки.

«На­ра­зі на пе­ре­гляд узя­ли кіль­кох фут­бо­лі­стів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.