Владислав ЗУБ­КОВ: «ЧИ ЗА­ЛИ­ШИ­ТЬСЯ НО­ВИ­ЦЬКИЙ У КО­МАН­ДІ? ПИ­ТА­Н­НЯ ВІД­КРИ­ТЕ»

ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР «РЕ­АЛ ФАР­МИ» — ПРО ЗИ­МО­ВІ ЗБО­РИ КО­МАН­ДИ, СИ­ТУ­А­ЦІЮ З НАЙ­КРА­ЩИМ ЗА­ХИ­СНИ­КОМ ЛІ­ГИ ТА ПРИ­ВІ­ТА­Н­НЯ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТУ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

— Вла­ди­сла­ве Ві­кто­ро­ви­чу, ва­ша ко­ман­да одні­єю з пер­ших роз­по­ча­ла під­го­тов­ку до ве­сня­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту. Роз­ка­жіть, як ни­ні про­хо­дять збо­ри «фар­ма­цев­тів»?

— На­ші збо­ри три­ва­ють пла­но­мір­но, як і бу­ло за­ду­ма­но ра­ні­ше. Ми бе­ре­мо участь у що­рі­чній від­кри­тій пер­шо­сті Оде­си, де на­ма­га­є­мо­ся на­да­ти яко­мо­га біль­ше ігро­вої пра­кти­ки на­шим фут­бо­лі­стам. Окрім цьо­го, за­раз ми пра­цю­є­мо в дво­ра­зо­во­му ре­жи­мі та про­во­ди­мо ще кон­троль­ні ма­тчі й по­се­ред ти­жня. За­га­лом, як ка­жуть, йде­мо за пла­ном.

— До ре­чі, про кон­троль­ні зу­стрі­чі: ва­ша ко­ман­да цьо­го між­се­зо­н­ня про­во­дить ве­ли­ку кіль­кість то­ва­ри­ських по­єдин­ків. Як вва­жа­є­те, та­кий фор­мат є най­кра­щою під­го­тов­кою для грав­ців до офі­цій­них ігор?

— По­пер­ше, я би не ска­зав, що ни­ні гра­є­мо ба­га­то ма­тчів, адже бу­ло на­віть та­ке, що ми вза­га­лі не про­во­ди­ли зу­стрі­чей се­ред ти­жня. Бу­ли ли­ше тре­ну­ва­н­ня — це якщо не бра­ти до ува­ги ре­гу­ляр­ну зи­мо­ву пер­шість у ви­хі­дні. Що­до най­ближ­чих днів, то не­о­дмін­но по­чне­мо гра­ти вже по­біль­ше ма­тчів, осо­бли­во се­ред ти­жня. По­дру­ге, по­ки що пла­ну­є­мо гра­ти по та­йму ко­жну зу­стріч, а вже зго­дом зби­ра­є­мо­ся про­во­ди­ти біль­ше ма­тчів і за кіль­кі­стю, і за три­ва­лі­стю по­єдин­ків. Зви­чай­но, що це сто­су­ва­ти­ме­ться й біль­шої кіль­ко­сті ігро­во­го ча­су для фут­бо­лі­стів.

— Як що­до став­ле­н­ня грав­ців до сво­єї ро­бо­ти?

— У цьо­му пла­ні не­має жо­дних про­блем. Це сто­від­со­тко­во. Ме­ні ду­же при­єм­но, що всі хло­пці пра­цю­ють із чу­до­вим на­стро­єм, і це по­мі­тно зра­зу. Зви­чай­но, що не все зра­зу ви­хо­дить так, як во­ни ба­жа­ють, але це нор­маль­но.

— Як що­до но­ва­чків? Усти­гли вже всіх пе­ре­гля­ну­ти?

— Про це го­во­ри­ти, ду­маю, ще тро­хи за­ра­но. Але ж ми і на­го­ло­шу­ва­ли ра­ні­ше, що силь­них змін у нас у скла­ді цьо­го між­се­зо­н­ня не пе­ред­ба­ча­є­ться — ба­га­то хто із фут­бо­лі­стів і на­да­лі за­ли­ша­є­ться в на­шо­му клу­бі. Тоб­то, змі­ни бу­дуть, але ду­же не­зна­чні. Тим не менш, для тих хло­пців, які справ­ді ба­жа­ють по­тра­пи­ти до основ­но­го скла­ду, кон­ку­рен­ція зна­чно під­ви­щи­ться. Це одно­зна­чно.

— Про­я­сніть си­ту­а­цію — Пав­ло Но­ви­цький, який є одним із най­кра­щих за­хи­сни­ків дру­гої лі­ги, за­ли­ша­є­ться в ко­ман­ді?

— Мо­жу ли­ше ска­за­ти, що сто­сов­но Но­ви­цько­го пи­та­н­ня за­ли­ша­є­ться від­кри­тим. Спра­ва в то­му, що Пав­ло зна­йшов но­ву ро­бо­ту, при­чо­му ду­же пер­спе­ктив­ну, на йо­го пе­ре­ко­на­н­ня. Зро­зу­мій­те ме­не пра­виль­но, ми не мо­же­мо про­сто за­ва­жа­ти лю­ди­ні в її подаль­ших жит­тє­вих пла­нах. Що­до нас, то клуб, зві­сно, свою про­по­зи­цію Пав­лу зро­бив… По­ки що Но­ви­цький тре­ну­валь­ну ро­бо­ту не про­во­дить, ли­ше бе­ре участь у ма­тчах зи­мо­вої пер­шо­сті у скла­ді на­шої дру­гої ко­ман­ди. По­вто­рюсь, то­му це пи­та­н­ня по­ки що від­кри­те.

— Пав­ло отри­мав кра­щу про­по­зи­цію від ін­шо­го клу­бу?

— Ні, йо­го ймо­вір­на ро­бо­та вза­га­лі жо­дним чи­ном не пов’яза­на із фут­бо­лом — це зов­сім ін­ша сфе­ра ді­яль­но­сті.

— Га­разд, по­вер­ні­мось до клу­бних ці­лей. Пре­зи­дент «Ре­ал Фар­ми» Ми­ко­ла Ли­хо­ви­дов якось у ін­терв’ю «УФ» за­ува­жив, що не ста­вить пе­ред ко­ман­дою яки­хось кон­кре­тних зав­дань. Та, по­при все, на дру­гу ча­сти­ну се­зо­ну ви осо­би­сто які озву­чу­є­те ці­лі пе­ред ко­ле­кти­вом?

— Ме­ні до­во­лі ча­сто за­да­ють це пи­та­н­ня. Мо­жли­во, від­по­вім тро­хи очі­ку­ва­но, але так на­справ­ді й є — ми ста­ра­ти­ме­мо­ся ви­гра­ти ко­жну гру у чем­піо­на­ті. Якщо ж у під­сум­ку на­бе­ре­мо пев­ну кіль­кість очок, яка до­зво­лить нам чи під­ня­тись у кла­сі, чи гра­ти пе­ре­хі­дну зу­стріч — це на роз­гляд пре­зи­ден­та: чи клуб го­то­вий до під­ви­ще­н­ня в кла­сі.

— Від­так че­твер­та схо­дин­ка у чем­піо­на­ті — не ме­жа для ва­шої ко­ман­ди? Бу­де­те пра­гну­ти до біль­шо­го?

— Ска­жу так: уже ду­же скла­дно бу­де по­сі­сти мі­сце ви­ще, але це мо­жли­во. У нас ду­же хо­ро­ші кон­ку­рен­ти, які та­кож став­лять пе­ред со­бою ам­бі­тні ці­лі й не си­дять, склав­ши ру­ки. Якщо нам та­ки вда­сться під­ня­тись на одну­дві схо­дин­ки вго­ру, це бу­де сер­йо­зний успіх.

— До сло­ва, не­дав­но в па­на Ли­хо­ви­до­ва був день на­ро­дже­н­ня. Як ко­ман­да при­ві­та­ла сво­го очіль­ни­ка?

— Ма­буть, най­кра­щим по­да­рун­ком бу­ло те, що й пер­ша, й дру­га ко­ман­ди пе­ре­мо­гли на зи­мо­вій пер­шо­сті. Окрім цьо­го, ми пре­зен­ту­ва­ли ще один скром­ний по­да­ру­нок на­шо­му пре­зи­ден­то­ві. — Якою бу­ла йо­го ре­а­кція? — Зви­чай­но, він був за­до­во­ле­ний, що ми здо­бу­ли ці пе­ре­мо­ги. По­дя­ку­вав нам, що ко­ман­да при­ві­та­ла йо­го са­ме так, а не кра­ва­ткою.

«Не­о­дмін­но по­чне­мо гра­ти вже по­біль­ше ма­тчів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.