АВ­СТРА­ЛІЯ ПІД­КО­РИ­ЛА АЗІЮ

УПЕР­ШЕ В ІСТО­РІЇ ФУТ­БО­ЛУ НА КУБ­КУ АЗІЇ ТРІ­УМ­ФУ­ВА­ЛИ АВ­СТРА­ЛІЙ­ЦІ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

МАТЧ ЗА 3 МІ­СЦЕ

ІРАК — ОАЕ — 2:3 Ірак: Ха­мід, Ісма­іл, Ша­кер, Ха­лаф, Са­лем, Га­ні (Аднан, 80), Ка­сім, Ка­міль (Ба­джат, 62), Ка­лаф (Ме­рам, 86), Абдул Амир, Ма­хмуд. Тре­нер: Рад­хі Ше­най­ши­е­ла.

ОАЕ: Ес­са, Ахмед, Сан­кур (АльБа­лу­ши, 68), Хус­са­ін, Са­лем, Омар, Фар­дан (Аль­Хам­ма­ді, 53), Ісма­іл, Хас­сан, Ха­ліл (Абдур­ра­хман, 76), Маб­хут. Тре­нер: Мах­ді Хас­сан.

Го­ли: Са­лем (28), Ка­лаф (42) — Ха­ліл (16, 51), Маб­хут (57, пен.)

ФІ­НАЛ

ПІВ­ДЕН­НА КО­РЕЯ — АВ­СТРА­ЛІЯ — 1:1 (0:1, у д.ч.) Пів­ден­на Ко­рея: Ким Чжин Хьон, Ду Рі, Хюн Су (Чань Су 88), Юнь Квон, Хюп Лі, Сун Юн, Те Хе (Кьюн Хо 64), Хин Мін, Чжу Ху, Те Хві, Чжин Су. Тре­нер: Улі Шті­лі­ке.

Ав­стра­лія: Райан, Лу­он­го, Сейнс­ба­рі, Еді­нак, Круз (Тро­ї­зі, 72), Ле­кі, Спі­ра­но­вич, Міл­лі­ген, Ке­хілл (Юрич, 64), Де­від­сон, Фра­ньїч (Мак­кей, 75). Тре­нер: Ан­ге Па­сте­ко­глу.

Го­ли: Хин Мін (90 +1) — Лу­он­го (45), Тро­ї­зі (107).

За­клю­чний ігро­вий день на кон­ти­нен­таль­них зма­га­н­нях в Азії, чи то пак в Ав­стра­лії, озна­ме­ну­вав­ся чу­до­ви­ми та ви­до­ви­щни­ми по­єдин­ка­ми. При­чо­му, як у ма­тчі за тре­тю схо­дин­ку, так і у фі­на­лі, ін­три­га три­ма­ла­ся з пер­шої й до остан­ньої хви­ли­ни.

Спер­шу роз­по­чне­мо з ма­ло­го фі­на­лу, в яко­му зу­стрі­ча­ли­ся збір­ні Іра­ку та ОАЕ. По­при те, що на пе­ред­ма­тче­вих роз­кла­дах без­за­пе­ре­чним фа­во­ри­том ува­жа­ла­ся ко­ман­да Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тів, пі­до­пі­чні Рад­хі Ше­най­ши­е­ла вко­тре про­де­мон­стру­ва­ли ха­ра­ктер і бій­ців­ські яко­сті. Зна­чно по­сту­па­ю­чись у кла­сі, «зе­ле­ні» ви­рі­ши­ли взя­ти своє за ра­ху­нок ша­ле­но­го ба­жа­н­ня та на­по­ле­гли­во­сті. Так, пропу­стив­ши до­во­лі швид­кий м’яч уже на 16­й хви­ли­ні від Ха­лі­ла («про­фе­сор­ською» пе­ре­да­чею ві­дзна­чив­ся Омар), іра­кці швид­ко мо­бі­лі­зу­ва­ли­ся й зумі­ли не тіль­ки зрів­ня­ти ра­ху­нок, а й ви­йти на­пе­ред. Май­же зра­зу пі­сля пропу­ще­но­го м’яча на­па­дник збір­ної Іра­ку Ма­хмуд по­ці­лив у по­пе­ре­чи­ну, а на до­би­ван­ні чу­до­во зі­грав кі­пер ара­вій­ців Ес­са. Однак усе­ре­ди­ні пе­рі­о­ду і фан­та­сти­чна ре­а­кція гол­кі­пе­ра ОАЕ не до­по­мо­гла йо­му впо­ра­ти­ся з не­ймо­вір­ним уда­ром із го­стро­го ку­та Са­ле­ма. На­при­кін­ці та­йму при­єм­ний по­да­ру­нок убо­лі­валь­ни­кам зро­бив Ка­лаф, який пер­шим встиг на до­би­ван­ні, з кіль­кох ме­трів роз­стрі­ляв­ши во­ро­та «со­ко­лів». Але го­лов­ні по­дії ма­тчу роз­гор­ну­ли­ся по пе­ре­р­ві. Ро­зу­мі­ю­чи всю скла­дність си­ту­а­ції, ко­ман­да Хас­са­на шви­день­ко ану­лю­ва­ла пе­ре­ва­гу су­пер­ни­ка. Зно­ву спра­цю­ва­ла зв’яз­ка Омар — Ха­ліл, остан­ній же май­стер­но ре­а­лі­зу­вав ви­хід сам на сам з гол­кі­пе­ром. Клю­чо­вим став епі­зод на 55­й хви­ли­ні. Пі­сля гру­бої по­мил­ки гол­кі­пе­ра «зе­ле­них» Ха­мі­да, Ха­лаф ки­нув­ся ря­ту­ва­ти си­ту­а­цію, й отри­мав пов­ний па­кет сан­кцій — пе­наль­ті плюс чер­во­на. Маб­хут із «по­зна­чки» про­бив не­зво­ро­тньо, за­без­пе­чив­ши сво­їй ко­ман­ді пер­ші в істо­рії брон­зо­ві на­го­ро­ди азій­ської пер­шо­сті.

Пе­ре­пи­са­ли істо­рію і фут­бо­лі­сти збір­ної Ав­стра­лії, ко­трі з тре­тьої спро­би («сок­ке­руз» бе­руть участь у КА з 2007 ро­ку) та­ки під­ко­ри­ли Азій­ський кон­ти­нент.

По­єди­нок уча­сни­ки роз­по­ча­ли до­во­лі обе­ре­жно, не по­спі­ша­ю­чи дра­ма­ти­зу­ва­ти по­дії на фут­боль­но­му по­лі. Обмі­няв­шись не­без­пе­чни­ми «уко­ла­ми», «жов­то­зе­ле­ні » під за­ві­су та­йму пер­ши­ми від­кри­ли ра­ху­нок. Лу­он­го за двад­цять ме­трів од во­ріт спо­кій­но прийняв м’яча, роз­вер­ну­ся й без­пе­ре­шко­дно про­бив то­чні­сінь­ко під бли­жню стій­ку. Гол­кі­пер «ти­грів» Ким у цій си­ту­а­ції був без­си­лий. У дру­гій со­ро­кап’яти­хви­лин­ці ав­стра­лій­ці зро­би­ли став­ку на ре­зуль­тат, від­так упе­ред біг­ти осо­бли­во не по­спі­ша­ли. Ко­рей­ці, у свою чер­гу, в ата­ці ді­я­ли на ди­во без­зу­бо, адже в усіх по­пе­ре­дніх ма­тчах на тур­ні­рі во­ни не­о­дмін­но за­би­ва­ли. Пі­до­пі­чні Па­сте­ко­глу на­дій­но кон­тро­лю­ва­ли м’яч, не до­зво­ля­ю­чи су­пер­ни­ку на­бли­зи­ти­ся до кар­но­го май­дан­чи­ка. У під­сум­ку, всі ата­ки «ти­грів» зу­пи­ня­ли­ся ще на під­сту­пах до во­ло­дінь Райа­на. Так про­дов­жу­ва­ло­ся до 90­ї хви­ли­ні, аж по­ки нев­га­мов­ний Сон Хин Мін не про­да­вив обо­ро­ну ав­стра­лій­ців, пе­ре­вів­ши гру в овер­тайм. Зда­ва­ло­ся, пі­сля та­ко­го уда­ру го­спо­да­рям тур­ні­ру в до­да­тко­вий час нав­ряд чи вда­сться схи­ли­ти ча­шу те­ре­зів на свою ко­ристь. Але ко­рей­ці про­дов­жу­ва­ли де­мон­стру­ва­ти блі­дий фут­бол, чим спов­на ско­ри­став­ся опо­нент. На за­клю­чній хви­ли­ні пер­шо­го ек­стра­та­йму Юрич кла­сно ро­зі­брав­ся з дво­ма фут­бо­лі­ста­ми Пів­ден­ної Ко­реї, ви­ко­нав­ши про­стріль­ну пе­ре­да­чу. Ким із цим про­стрі­лом упо­рав­ся, та від­бив м’яч пря­мі­сінь­ко на но­гу Тро­ї­зі. У че­твер­то­му тай­мі ко­ман­ди м’ячів не за­би­ва­ли, від­так Ав­стра­лія ста­ла єди­ною збір­ною на пла­не­ті, ко­тра пе­ре­ма­га­ла в двох кон­ти­нен­таль­них пер­шо­стях.

Фут­бо­лі­сти збір­ної Ав­стра­лії з тре­тьої спро­би та­ки під­ко­ри­ли Азій­ський кон­ти­нент.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.