ДОВ­ГО­О­ЧІ­КУ­ВА­НЕ «ПРО­БУ­ДЖЕ­Н­НЯ»

ПРО ПЕР­ШІ ГО­ЛИ МБО­КА­НІ, СКАН­ДАЛ У МА­ТЧІ ЗА УЧА­СТЮ ГО­СПО­ДА­РІВ ТУР­НІ­РУ ТА РЕ­ШТУ ЧВЕР­ТЬФІ­НАЛЬ­НИХ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ — У ОГЛЯ­ДІ «УФ»

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

ЧВЕР­ТЬФІ­НА­ЛИ

КОН­ГО — ДР КОН­ГО — 2:4 Го­ли: Фе­ре­бо­рі (55), Бі­фу­ма (62) — Мбо­ка­ні (65, 90+1), Бо­кі­ла (75), Кі­му­а­кі (81). ТУ­НІС — ЕКВА­ТО­РІ­АЛЬ­НА

ГВІ­НЕЯ — 1:2 Го­ли: Акай­чі (70) — Баль­боа (90+3, пен., 102).

ГА­НА — ГВІ­НЕЯ — 3:0 Го­ли: Атсу (4, 61), Ап­піа (44). КОТ-Д’ІВУ­АР — АЛ­ЖИР — 3:1 Го­ли: Бо­ні (26, 68), Жер­ві­ньо (90+4) — Ель­Ара­бі Су­да­ні (51).

Пе­ред зві­том про ма­тчі чвер­тьфі­на­лу на­га­да­є­мо хід за­вер­шаль­них по­єдин­ків гру­по­во­го ра­ун­ду в квар­те­ті «D». Як ві­до­мо, ми­ну­ло­го че­твер­га у цій гру­пі ви­ни­кла уні­каль­на ситуація: дві ко­ман­ди — Гві­нея та Ма­лі — за під­сум­ка­ми трьох ту­рів на­бра­ли не тіль­ки одна­ко­ву кіль­кість очок — по три, а й ма­ли іден­ти­чні по­ка­зни­ки за­би­тих­пропу­ще­них м’ячів — та­кож по три. Згі­дно з ре­гла­мен­том тур­ні­ру, во­ло­да­ря дру­гої пу­тів­ки до чвер­тьфі­на­лу ви­зна­чав же­реб! У під­сум­ку, до­ля усмі­хну­ла­ся Гві­неї («сло­ни на­ції» ви­йшли на Га­ну), яка і ста­ла остан­нім уча­сни­ком 1/4. Та­ким чи­ном, збір­на Ма­лі зму­ше­на за­ли­ши­ти тур­нір, не про­грав­ши жо­дно­го по­єдин­ку на пер­шо­сті. І де спра­ве­дли­вість? Мо­жна ли­ше уяви­ти роз­ча­ру­ва­н­ня ма­лій­ців, які аб­со­лю­тно ні­чим не по­сту­па­ли­ся.

У су­бо­ту стар­ту­ва­ли пер­ші ма­тчі чвер­тьфі­наль­ної ста­дії, які пов­ні­стю ви­пра­вда­ли спо­ді­ва­н­ня. На­ре­шті пер­ши­ми го­ла­ми на тур­ні­рі ві­дзна­чив­ся на­па­дник ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» Мбо­ка­ні. Біль­ше то­го, зро­бив він це в най­по­трі­бні­ший мо­мент, ко­ли збір­на ДР Кон­го зму­ше­на бу­ла ві­ді­гру­ва­ти­ся впро­довж зу­стрі­чі з ко­ман­дою Кон­го. Про­ва­лив­ши по­ча­ток дру­го­го та­йму, зда­ва­ло­ся, «ле­о­пар­ди» вже не змо­жуть по­вер­ну­тись у гру. Однак хід по­дій на по­лі змі­нив са­ме пер­ший гол «на­шо­го» кон­го­лез­ця, який де­кла­су­вав кі­пе­ра «ди­я­во­лів» із кіль­кох ме­трів пі­сля про­стрі­лу з лі­во­го флан­гу. Це взя­т­тя во­ріт бу­кваль­но окри­ли­ло но­мі­наль­них го­стей. Ко­ман­да фран­цу­за Кло­да ле Руа по­ча­ла при­ти­ска­ти­ся до сво­їх во­ріт, за що й бу­ла по­ка­ра­на дру­гим го­лом у ви­ко­нан­ні Бо­кі­ли за де­сять хви­лин. Да­лі — біль­ше. На­став­ник го­стей Фло­ран Ібен­ге від­чув, що су­пер­ни­ка, який, мов у бо­ксі, пе­ре­бу­ває в лег­ко­му нок­да­у­ні, по­трі­бно «до­ти­сну­ти». Ви­рі­шаль­ною ста­ла оста­н­ня де­ся­ти­хви­лин­ка, в якій «ле­о­пар­дам» уда­ло­ся спо­ча­тку ре­а­лі­зу­ва­ти стан­дарт, а по­тім спі­йма­ти опо­нен­та на кон­тра­та­ці зу­си­л­ля­ми то­го ж та­ки Мбо­ка­ні! Не­ймо­вір­на розв’яз­ка кон­го­лезь­ко­го дер­бі! 2:4 — на ко­ристь ко­ман­ди динамівця, яка й ви­хо­дить до пів­фі­на­лу. Окрім фі­наль­но­го ре­зуль­та­ту, цей матч та­кож за­пам’ятав­ся ще одним епі­зо­дом — під час гри, ко­ли фут­бо­лі­сту ДР Кон­го на­да­ва­ли до­по­мо­гу лі­ка­рі, йо­го вда­ри­ла ма­ши­на швид­кої до­по­мо­ги, яка ви­їха­ла за грав­цем на по­ле. На ща­стя, фут­бо­ліст від­був­ся ли­ше не­зна­чним пе­ре­ля­ком.

У ін­шо­му чвер­тьфі­на­лі та­кож ви­ста­ча­ло дра­ми. Біль­ше то­го, матч одно­го із фа­во­ри­тів тур­ні­ру — Ту­ні­са — про­ти Еква­то­рі­аль­ної Гві­неї за­вер­шив­ся вза­га­лі скан­да­лом. Спра­ва в то­му, що у во­ро­та Ту­ні­са, який вів у ра­хун­ку впро­довж зу­стрі­чі — 1:0, був при­зна­че­ний ду­же сум­нів­ний пе­наль­ті вже в до­да­ний до дру­го­го та­йму час. Тут про­сто­та­ки на­про­шу­є­ться ві­до­мий не­гла­сний прин­цип, що суд­ді завжди до­по­ма­га­ють го­спо­да­рям тур­ні­ру. Зре­штою, лі­дер «бли­ска­вок» Хав’єр Баль­боа удар із «то­чки» ре­а­лі­зу­вав, «про­дов­жив­ши» матч ще на два ек­стра­тай­ми. Як це ча­сто бу­ває в та­ких ви­пад­ках, до­ля усмі­ха­є­ться са­ме тим, хто пе­ре­во­дить по­ді­бні зу­стрі­чі в до­да­тко­вий час… То­му ж та­ки Баль­боа зго­дом удав­ся про­сто не­зрів­нян­ний удар зі штра­фно­го в «дев’ятку» во­ріт Ту­ні­са, на який «ор­ли» вже не змо­гли да­ти аде­ква­тну від­по­відь. Їхній фі­наль­ний штурм во­ріт гві­ней­ців ні до чо­го й не при­звів, отож до пів­фі­на­лу кро­ку­ють са­ме го­спо­да­рі тур­ні­ру. За­слу­же­но чи ні — по­ди­ви­мось уже в на­сту­пно­му ма­тчі…

Чвер­тьфі­наль­ний ра­унд про­дов­жив­ся ще дво­ма ма­тча­ми в не­ді­лю, в яких ін­три­ги, по су­ті, май­же й не бу­ло. Чо­му? Плин зу­стрі­чей у обох ма­тчах скла­дав­ся та­ким чи­ном, що фа­во­ри­ти зумі­ли ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня ви­хо­ду до на­сту­пно­го ра­ун­ду ще в пер­ших та­ймах. Збір­на Га­ни, зав­дя­ки ду­блю Атсу та го­лу Ап­піа, не за­ли­ши­ла жо­дних шан­сів Гві­неї, яка вже й так стри­бну­ла ви­ще го­ло­ви на цьо­го­рі­чно­му тур­ні­рі, по­до­лав­ши гру­по­вий ра­унд.

Іще ре­зуль­та­тив­ні­шим ви­йшов чвер­тьфі­наль­ний дво­бій між Котд’Іву­а­ром і Ал­жи­ром. І хо­ча «ли­си пу­сте­лі» до­во­лі впев­не­но роз­по­ча­ли зві­тну зу­стріч, Віл­фрід Бо­ні й ком­па­нія до­сить швид­ко роз­ста­ви­ли все на свої мі­сця. До сло­ва, но­во­спе­че­ний на­па­дник «Ман­че­стер Сі­ті» вза­га­лі ви­дав один із най­кра­щих ма­тчів у сво­їй кар’єрі, став­ши го­лов­ною ді­йо­вою осо­бою на по­лі. У під­сум­ку, на­віть по­при єди­ний пропу­ще­ний м’яч від Ель­Ара­бі Су­да­ні, «сло­ни» ду­же впев­не­но ді­ста­ли­ся пів­фі­на­лу. Ри­зи­кну при­пу­сти­ти, що са­ме ко­ман­да Ер­ве Ре­на­ра і ста­не пе­ре­мож­цем Куб­ка Афри­ки цьо­го ро­ку.

ПІВ­ФІ­НА­ЛИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.