Стор.

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

У штаб-квар­ти­рі УЄФА в Ньо­ні від­бу­ло­ся же­реб­ку­ва­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го ра­ун­ду до чем­піо­на­ту Єв­ро­пи-2017. Укра­їн­ці по­тра­пи­ли до тре­тьої гру­пи, в якій та­кож опи­ни­ли­ся збір­ні Фран­ції, Шо­тлан­дії, Іслан­дії, Ма­ке­до­нії та Пів­ні­чної Ір­лан­дії. Ма­тчі від­бо­ру прой­дуть із 23 бе­ре­зня 2015 ро­ку по 11 жов­тня 2016-го, а сти­ко­ві по­єдин­ки — з 7 по 15 ли­сто­па­да. У Швей­ца­рії був при­су­тній і го­лов­ний тре­нер ві­тчи­зня­ної «мо­ло­діж­ки» Сер­гій Ко­ва­лець, який спе­ці­аль­но для «УФ» про­ко­мен­ту­вав ре­зуль­та­ти же­ре­бу: «Нам ді­ста­ли­ся хо­ро­ші су­пер­ни­ки, ор­га­ні­зо­ва­ні. Зві­сно, по­пе­ре­ду нас очі­кує ве­ли­ка ро­бо­та, але, маю ска­за­ти, що гру­па в нас рів­на, й яко­гось оче­ви­дно­го фа­во­ри­та не­має. Га­даю, на вбо­лі­валь­ни­ків че­ка­ють за­хо­плю­ю­чі по­єдин­ки».

На­га­да­є­мо, що впер­ше до фі­наль­ної ста­дії по­тра­пля­ють 12 збір­них, а при­йма­ти­ме єв­ро­пей­ську пер­шість Поль­ща.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.