БЕНІССІМО!

НА ЩА­СТЯ, ЦЬО­ГО РА­ЗУ В НАС НЕ БУ­ДЕ «ВИБОРІВ БЕЗ ВИ­БО­РУ»

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Вла­сник «Дні­пра», го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської ОДА, один із най­ба­га­тших олі­гар­хів Укра­ї­ни Ігор Ко­ло­мой­ський має на­мір 6 бе­ре­зня ба­ло­ту­ва­ти­ся на ви­бо­ри пре­зи­ден­та ФФУ. Від­так на­ра­зі з упев­не­ні­стю кон­ста­ту­є­мо: най­гір­ший сце­на­рій по­за­чер­го­во­го Кон­гре­су, ко­ли Ан­дрій Па­вел­ко «із за­па­сом», без­аль­тер­на­тив­но, без­прин­ци­пно ви­грає ви­бор­чу го­ни­тву, — скасовано. Тоб­то ма­є­мо двох сер­йо­зних, не бу­та­фор­них су­про­тив­ни­ків, ін­ши­ми сло­ва­ми — від­те­пер Па­вел­ку протистоятиме не фі­ктив­ний опо­нент, як йо­го кум Владислав Ва­щук, а ва­го­ви­та, ав­то­ри­те­тна у ві­тчи­зня­но­му фут­бо­лі лю­ди­на, ко­тра встря­ла в бо­роть­бу за крі­сло очіль­ни­ка із чі­тким на­мі­ром — пе­ре­мог­ти. І зна­є­те, що най­ці­ка­ві­ше? Як сьо­го­дні чи­ни­ти­муть ті кол­чле­ни Фе­де­ра­ції, ко­трі ще кіль­ка ти­жнів то­му зі сли­ною на гу­бах «ви­слов­лю­ва­ли най­щи­рі­шу під­трим­ку Ан­дрі­є­ві Ва­си­льо­ви­чу». Так що так: 06.III упер­ше з 1991 ро­ку (!!!) в Укра­ї­ні від­бу­ду­ться ви­бо­ри кер­ма­ни­ча футбольного го­спо­дар­ства з не­пе­ре­дба­чу­ва­ним під­сум­ком. «Оу, є!», — як співа Джар­віс Ко­кер.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.