Сер­гій РЕ­БРОВ: «ЯК­БИ АН­ТУ­НЕШ БУВ НЕ СИЛЬ­НИМ ВИ­КО­НАВ­ЦЕМ, МИ БИ НЕ РОЗ­ГЛЯ­ДА­ЛИ ЙО­ГО КАН­ДИ­ДА­ТУ­РУ ВЗА­ГА­ЛІ»

ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР «ДИ­НА­МО» РОЗ­ПО­ВІВ «УФ» ПРО ПЕР­ШИЙ ТРЕ­НУ­ВАЛЬ­НИЙ ЗБІР КО­МАН­ДИ В ІСПА­НІЇ, ПІД­ПИ­СА­Н­НЯ ПОР­ТУ­ГАЛЬ­СЬКО­ГО ЗА­ХИ­СНИ­КА ТА ХТО МА­ТИ­МЕ ПЕ­РЕ­ВА­ГУ В МАЙ­БУ­ТНІЙ ЗУ­СТРІ­ЧІ З «ГЕН­ГА­МОМ»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Зв’яза­тись із Сер­гі­єм Ре­бро­вим нам по­та­ла­ни­ло май­же зра­зу по по­вер­нен­ні «Ди­на­мо» з пер­шо­го збо­ру в Іспа­нії. Хо­че­ться окре­мо під­кре­сли­ти, що Сер­гій Ста­ні­сла­во­вич до­во­лі люб’язно пі­шов на кон­такт і по­про­сив ли­ше про одне — за­те­ле­фо­ну­ва­ти йо­му на­сту­пно­го дня, бо був зайня­тий. Зро­зу­мі­ти йо­го мо­жна лег­ко, адже три­ва­лий час був від­су­тній на Ба­тьків­щи­ні, тож мав на­галь­ні­ші спра­ви. На­сту­пно­го дня, як і бу­ло до­мов­ле­но, на­ша роз­мо­ва від­бу­лась. Од се­бе хо­чу до­да­ти, що ме­ні бу­ло ду­же при­єм­но, бо від­чу­вав­ся справ­ді єв­ро­пей­ський рі­вень став­ле­н­ня очіль­ни­ка ки­їв­ської ко­ман­ди до пред­став­ни­ка ЗМІ. Це бу­ла не про­сто обі­цян­ка «по­го­во­ри­ти на­сту­пно­го дня». Роз­мо­ва з па­ном Ре­бро­вим ви­йшла до­во­лі щи­рою та ін­фор­ма­тив­ною.

«НАМ УДА­ЛО­СЯ ВИ­КО­НА­ТИ АБ­СО­ЛЮ­ТНО ВСЕ, ЩО ПЛА­НУ­ВА­ЛИ ЗРО­БИ­ТИ НА ПЕР­ШИХ ЗБО­РАХ»

— Сер­гію Ста­ні­сла­во­ви­чу, пер­ший тре­ну­валь­ний збір «Ди­на­мо» за­вер­ше­но. Як він, вла­сне, про­йшов? Що вда­ло­ся ви­ко­на­ти із за­пла­но­ва­но­го впро­довж цих ти­жнів у Іспа­нії?

— Мо­жу ска­за­ти, що нам уда­ло­ся ви­ко­на­ти аб­со­лю­тно все, що пла­ну­ва­ли зро­би­ти на пер­ших збо­рах. Пер­ший збір мав під­го­тов­чий ха­ра­ктер, і я ду­же за­до­во­ле­ний, що ми змо­гли вті­ли­ти на­ші за­ду­ми в жи­т­тя. Окре­мо хо­тів би за­зна­чи­ти, що всі на­ші хло­пці за­кін­чи­ли збо­ри в Мар­бе­льї без травм — цей факт ме­не осо­бли­во ті­шить. Те­пер на ко­ман­ду на дру­гих збо­рах че­кає вже без­по­се­ре­дня під­го­тов­ка до май­бу­тніх ма­тчів на­ве­сні у чем­піо­на­ті Укра­ї­ни та про­ти­сто­янь у Лі­зі Єв­ро­пи, які по­чну­ться ще ра­ні­ше.

— Упро­довж пер­ших тре­ну­валь­них збо­рів «Ди­на­мо» про­ве­ло до­сить ве­ли­ку кіль­кість кон­троль­них зу­стрі­чей. Мо­жна на­віть ска­за­ти, що це но­ви­на для ки­ян…

— Чо­му? Зов­сім ні. Нав­па­ки, ми й ра­ні­ше про­во­ди­ли зна­чну кіль­кість то­ва­ри­ських ма­тчів. Про­сто ці­єї зи­ми пер­ший збір був три­ва­лі­ший за сво­ї­ми тер­мі­на­ми, то­му ви­рі­ши­ли до­да­ти ще кіль­ка спа­рин­гів. Зро­зу­мій­те, як­би ми за­раз про­ве­ли ко­ро­тший збір за ча­сом, то на­сту­пний тре­ну­валь­ний збір, пе­ред пер­шою зу­стріч­чю в Лі­зі Єв­ро­пи, був би ду­же дов­гий. Осо­би­сто не ба­чу у цьо­му жо­дних про­блем, що ми про­ве­ли на пер­ших збо­рах стіль­ки по­єдин­ків. Біль­ше то­го, якщо ди­ви­ти­ся на кіль­кість днів, про­ве­де­них на збо­рах, і кіль­кість зі­гра­них по­єдин­ків, це аб­со­лю­тно нор­маль­но.

— На пер­ші збо­ри до Мар­бе­льї ви ви­кли­ка­ли Сер­гія Мя­ку­шка, який до­сить не­по­га­но се­бе за­ре­ко­мен­ду­вав у пер­шій ча­сти­ні чем­піо­на­ту Укра­ї­ни у скла­ді «Го­вер­ли», де він був на пра­вах орен­ди. Як мо­ло­дий пів­за­хи­сник устиг се­бе про­я­ви­ти за цей час?

— Ска­жу, що Сер­гій про­я­вив се­бе тіль­ки з най­кра­що­го бо­ку — за­би­вав м’ячі, від­да­вав па­си. Одне сло­во — був у цен­трі по­дій. Са­ме то­му в ме­не не­має жо­дних пре­тен­зій що­до йо­го ро­бо­ти на цих збо­рах. Та й уза­га­лі, пра­цю­ва­ти зі всі­ма укра­їн­ськи­ми фут­бо­лі­ста­ми, ду­маю, ду­же лег­ко. Чо­му так? Одра­зу по­мі­тно їхнє ба­жа­н­ня та пра­гне­н­ня гра­ти в пер­шій ко­ман­ді ки­їв­сько­го «Ди­на­мо». І це, до ре­чі, сто­су­є­ться не тіль­ки Сер­гія, а й усіх хло­пців, які ви­ру­ши­ли на цей тре­ну­валь­ний збір.

— Пе­ре­йде­мо до те­ми трансфе­рів. Цьо­го між­се­зо­н­ня «Ди­на­мо» під­пи­са­ло сво­го ста­ро­го-но­во­го фут­бо­лі­ста — бра­зиль­ця Бе­тао. У якій фор­мі ни­ні обо­ро­нець і чи го­то­вий до ви­сту­пів у Лі­зі Єв­ро­пи?

— Зно­ву ж та­ки, за­раз най­го­лов­ні­ше — в ко­ман­ді є со­лі­дна кон­ку­рен­ція й за жо­дним із грав­ців не за­ре­зер­во- ва­не мі­сце у стар­то­во­му скла­ді на­шої ко­ман­ди. Ду­маю, це ба­чать і ро­зу­мі­ють усі хло­пці. Ли­ше сво­єю на­по­ле­гли­вою пра­цею та ма­кси­маль­ною са­мо­від­да­чею во­ни мо­жуть до­ве­сти свої пре­тен­зії на ту чи ін­шу по­зи­цію в основ­но­му скла­ді «Ди­на­мо». Це ж, зви­чай­но, сто­су­є­ться й Бе­тао. Я ду­же йо­му вдя­чний, що він, по­вер­нув­шись до на­шо­го клу­бу, по­ста­вив­ся до ви­зна­че­но­го обcя­гу ро­бо­ти ду­же сер­йо­зно. Най­го­лов­ні­ше — він сам чу­до­во усві­дом­лює, що для то­го, що­би ви­йти на свій ко­ли­шній рі­вень, йо­му по­трі­бно ба­га­то пра­цю­ва­ти. Бе­тао, вла­сне, цим за­раз і за­йма­є­ться.

— Сьо­го­дні ( роз­мо­ва від­бу­ва­лась у по­не­ді­лок. — В. Б.), у день за­кри­т­тя трансфер­но­го ві­кна в біль­шо­сті кра­їн Єв­ро­пи, го­лов­ною те­мою є мо­жли­вий трансфер до «Ди­на­мо» лі­во­го за­хи­сни­ка «Ма­ла­ги» Ві­то­рі­ну Ан­ту­не­ша. Чу­тки, що пор­ту­га­лець уже про­хо­дить ме­до­гляд, прав­ди­ві?

— Так, мо­жу вам під­твер­ди­ти цю ін­фор­ма­цію — він справ­ді за­раз про­хо­дить у нас ме­до­гляд.

— У ба­га­тьох ЗМІ фі­гу­ру­ва­ла ци­фра аж у ві­сім міль­йо­нів єв­ро, які «Ди­на­мо» го­то­ве від­да­ти за за­хи­сни­ка. Це справ­ді так?

— Із при­во­ду цифр, то тут я вам ні­чо­го вза­га­лі не мо­жу ска­за­ти. Ду­маю, що­до цьо­го пи­та­н­ня вам кра­ще звер­ну­тись без­по­се­ре­дньо до пре­зи­ден­та клу­бу — Ігоря Ми­хай­ло­ви­ча Сур­кі­са.

— Во­че­видь, ви на­прав­ду роз­ра­хо­ву­є­те на ньо­го як на ду­же силь­но­го ви­ко­нав­ця…

— Зви­чай­но! Як­би він був не силь­ним ви­ко­нав­цем, ми би й не роз­гля­да­ли йо­го кан­ди­да­ту­ру вза­га­лі. По­вір­те, я ба­чив до­ста­тньо ма­тчів за йо­го уча­сті, й не тіль­ки цьо­го се­зо­ну, а й ра­ні­ше. То­му мо­жу вас за­пев­ни­ти, що до­бре знаю мо­жли­во­сті цьо­го фут­бо­лі­ста. Спо­ді­ва­ю­ся, він до­по­мо­же ки­їв­сько­му «Ди­на­мо» ви­ко­на­ти по­став­ле­ні зав­да­н­ня як у вну­трі­шній пер­шо­сті, так і на єв­ро­пей­ській аре­ні. Для цьо­го в ньо­го є всі да­ні.

«ТРАНСФЕ­РИ ЯР­МО­ЛЕН­КА ТА МБО­КА­НІ — ЦЕ ЛИ­ШЕ ЧУ­ТКИ»

— Що­до ін­ших трансфе­рів. На­скіль­ки ро­зу­мію, но­ви­ни нав­ко­ло ймо­вір­них пе­ре­хо­дів Ан­дрія Яр­мо­лен­ка та Дьє­мер­сі Мбо­ка­ні до про­від­них єв­ро­пей­ських клу­бів так і за­ли­ши­ли­ся чу­тка­ми?

— Так, тут, вла­сне, ме­ні й до­да­ти осо­бли­во не­має чо­го. Це бу­ли на­справ­ді чу­тки, які не ма­ли під со­бою яко­гось під­ґрун­тя, а то­му пе­ре­йма­ти­ся ци­ми пи­та­н­ня­ми вбо­лі­валь­ни­кам «Ди­на­мо» не вар­то.

— А як що­до ба­га­тьох по­ві­дом­лень, що ан­глій­ський «Ман­че­стер Юнай­тед» про­по­ну­вав за Але­ксан­да­ра Дра­го­ви­ча аж двад­цять міль­йо­нів єв­ро? Це теж ли­ше чу­тки?

— По­слу­хай­те, звід­ки ме­ні мо­же бу­ти ві­до­мо про ці всі чу­тки й звід­ки во­ни йдуть? Ду­маю, ви за­пи­ту­є­те не за адре­сою. Я був на збо­рах по­стій­но з ко­ман­дою.

— Га­разд, змі­ни­мо те­му. Як ле­гіо­не­ри «Ди­на­мо» ни­ні ре­а­гу­ють на всі ці по­дії, які за­раз від­бу­ва­ю­ться в на­шій дер­жа­ві?

— Знаю, що во­ни ре­а­гу­ють на це нор­маль­но. Зви­чай­но, ба­га­то ре­чей і по­дій во­ни вже пе­ре­жи­ли, ко­ли справ­ді бу­ло стра­шно. За­раз во­ни, на­пев­не, не див­ля­ться но­ви­ни… Що­до ме­не, то я по­стій­но слід­кую за роз­ви­тком по­дій. Одвер­то ка­жу­чи, всі ці збо­ри, увесь цей фут­бол іде на дру­гий план, ко­ли ди­ви­шся на те, що від­бу­ва­є­ться в на­шій рі­дній кра­ї­ні. Я впев­не­ний, що фут­бо­лі­сти, всі ми ра­зом на­ма­га­є­мось яки­мось чи­ном під­три­ма­ти на­шу ар­мію, на­шу дер­жа­ву. Та й ле­гіо­не­ри, як­би бу­ла мо­жли­вість, та­кож до­по­ма­га­ли би нам…

— Іще ва­жли­ва те­ма — стан трав­мо­ва­них грав­ців — Єв­ге­на Ма­ка­рен­ка та Де­ни­са Гар­ма­ша. Як про­хо­дить їхнє ві­днов­ле­н­ня?

— Ба­чи­те, від­нов­лю­валь­ний про­цес три­ває по­тро­ху, все йде за пла­ном. Це та­кі сер­йо­зні трав­ми, які не тер­плять у жо­дно­му ра­зі яко­гось по­спі­ху. По­трі­бно ли­ше ви­три­ма­ти час. Го­во­ря­чи кон­кре­тно про Єв­ге­на, то в ньо­го від­нов­лю­валь­ний про­цес іде до­бре. Ві­рю, що той план, який ми роз­ро­би­ли, він ви­ко­ну­ва­ти­ме. На­віть не сум­ні­ва­юсь у цьо­му, бо Єв­ген — ду­же пра­виль­на й по­ря­дна лю­ди­на та справ­жній про­фе­сіо­нал. То­му змен­ши­ти свій тер­мін ре­а­бі­лі­та­ції він змо­же са­ме за ра­ху­нок пра­виль­но­го ви­ко­на­н­ня всіх вправ та про­це­дур, які йо­му при­пи­са­ні…

— На­то­мість, по­вер­не­н­ня Де­ни­са Гар­ма­ша пе­ред­ба­ча­є­ться на­ба­га­то ра­ні­ше, ніж Ма­ка­рен­ка?

— Ми на це щи­ро спо­ді­ва­є­мось, але за­раз по­ки що тяж­ко про щось го­во­ри­ти кон­кре­тно. По­ки що Де­нис за­ймав­ся ли­ше бі­го­ви­ми впра­ва­ми. Ко­ли по­чне вже ро­бо­ту з м’ячем, то­ді, ду­маю, мо­жна бу­де го­во­ри­ти про це пи­та­н­ня більш пре­дме­тно. По­ки що ми ли­ше спо­ді­ва­є­мо­ся на йо­го швид­ше оду­жа­н­ня та по­вер­не­н­ня до пер­шої ко­ман­ди.

«НА­ШІ ШАН­СИ З «ГЕН­ГА­МОМ» РІВ­НІ»

— Не мо­жу не за­пи­та­ти вас і що­до на­сту­пно­го су­пер­ни­ка «Ди­на­мо» в Лі­зі Єв­ро­пи. «Ген­гам» уже кіль­ка ти­жнів як роз­по­чав гра­ти офі­цій­ні ма­тчі у чем­піо­на­ті Фран­ції — для них це бу­де пе­ре­ва­гою пе­ред очним по­ба­че­н­ням із ки­їв­ським клу­бом?

— Пе­ре­ко­на­ний, що на це пи­та­н­ня від­по­вість ли­ше гра, яка й по­ка­же роз­по­діл сил. Тут мо­жна го­во­ри­ти про ба­га­то ре­чей — і ро­сій­ські клу­би, й укра­їн­ські ко­ман­ди до­сить вда­ло гра­ли в Лі­зі Єв­ро­пи пі­сля три­ва­лої зи­мо­вої пе­ре­р­ви. То­му ні­чо­го стра­шно­го тут не­має, по­вір­те. Ли­ше вже пі­сля на­шо­го очно­го про­ти­сто­я­н­ня, ко­ли одна ко­ман­да прой­де до на­сту­пно­го ра­ун­ду, бу­де зро­зумі­ло, пі­шло це на ру­ку чи ні. За­раз, упев­не­ний, на­ші шан­си з «Ген­га­мом» рів­ні. По­вто­рю­ся, що я за­до­во­ле­ний під­го­тов­кою ко­ман­ди на пер­шо­му збо­рі й ду­же спо­ді­ва­ю­ся, що так са­мо прой­де й наш дру­гий тре­ну­валь­ний збір у Мар­бе­льї.

— Що бу­де го­лов­ним прі­о­ри­те­том на дру­го­му збо­рі? Убе­рег­ти­ся від травм чи на­два­жли­вий матч Лі­ги Єв­ро­пи?

— Зна­є­те, ні­хто й не ду­має про трав­ми. Сла­ва Бо­гу, як уже за­зна­чив ра­ні­ше, в на­шій ко­ман­ді при­су­тня хо­ро­ша кон­ку­рен­ція, а то­му не по­трі­бно мо­ли­ти­ся на яки­хось пев­них ви­ко­нав­ців. Якщо во­ни ви­хо­дять на гру, то по­вин­ні від­да­ва­ти­ся ма­тчу пов­ні­стю. По­тра­пи­ти до основ­но­го скла­ду мо­жна ли­ше за ра­ху­нок сво­го ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти на фут­боль­но­му по­лі. Ні­хто в жо­дно­му ра­зі не го­во­рить грав­цям пе­ред ма­тчем: «Побе­ре­жіть се­бе». Ні, дя­ку­ю­чи Бо­гу, та­ко­го в нас не­має. Хло­пці чу­до­во са­мі ба­чать, який ни­ні па­нує хо­ро­ший мі­кро­клі­мат у ко­ле­кти­ві, й, ви­хо­дя­чи на тре­ну­ва­н­ня, всі са­мо­від­да­но пра­цю­ють і бо­рю­ться за своє мі­сце у стар­то­во­му скла­ді. Це най­го­лов­ні­ше.

Сер­гій Ре­бров пов­ні­стю за­до­во­ле­ний про­ве­де­ни­ми збо­ра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.