ЗАЙ­ВА КОН­КУ­РЕН­ЦІЯ НЕ ЗА­ВА­ДИТЬ?

«УФ» ВИ­РІ­ШИВ ДО­СЛІ­ДИ­ТИ СИ­ТУ­А­ЦІЮ З КРУГООБІГОМ ЗА­ХИ­СНИ­КІВ У НА­ШИХ ПРО­ВІД­НИХ КЛУ­БАХ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Сер­гій ТАЛИМОНЧИК.

АБИ МА­ЛО НЕ ЗДА­ВА­ЛО­СЯ

Ще Ва­ле­рій Ло­ба­нов­ський ствер­джу­вав, що в ко­ман­ді, яка ста­вить пе­ред со­бою ви­со­кі за­да­чі, по­вин­но бу­ти два рів­но­цін­них скла­ди. Ни­ні «Ди­на­мо» пі­шло да­лі, й те­пер на по­зи­ції лі­во­го за­хи­сни­ка має не двох, а одра­зу п’ятьох ви­ко­нав­ців! Одне­дав­на кон­ку­рен­том Єв­ге­на Ма­ка­рен­ка, Єв­ге­на Се­лі­на, Ми­ки­ти Бур­ди й Бе­тао став пор­ту­га­лець Ві­то­рі­ну Ан­ту­неш, який обі­йшов­ся клу­бу у шість міль­йо­нів єв­ро (ще два бу­де за­пла­че­но «Ма­ла­зі» за умо­ви ви­ко­на­н­ня грав­цем до­да­тко­вих по­ка­зни­ків). Із бо­ку ця су­ма зда­є­ться ша­ле­ною, вра­хо­ву­ю­чи, що Ан­ту­неш у сво­їй кар’єрі не ха­пав зі­рок із не­ба: в Пор­ту­га­лії ви­сту­пав за по­се­ре­дній «Па­суш де Фер­рей­ра», в іта­лій­ській «Ро­мі», ку­ди пе­ре­брав­ся на пра­вах орен­ди, за два се­зо­ни про­вів не­ща­сні п’ять ма­тчів, по­вер­нув­ся на ба­тьків­щи­ну в по­за­шта­тний «Лей­шонш», ви­сту­пав у Греції за «Па­ніо­ніс», і ли­ше в «Ма­ла­зі» пов­ні­стю роз­крив­ся: за два се­зо­ни про­вів 62 ма­тчі й за­бив два м’ячі. За сло­ва­ми Сер­гія Ре­бро­ва, від­зна­ча­є­ться агре­сив­ни­ми ді­я­ми в обо­ро­ні й ата­ці, є грав­цем на­ціо­наль­ної збір­ної Пор­ту­га­лії.

Однак, як бу­ти з ін­ши­ми ви­ко­нав­ця­ми на мі­сце лі­во­го за­хи­сни­ка? Ма­ка­рен­ко від­нов­лю­є­ться від трав­ми, Се­лін уже пра­цює на пов­ну по­ту­жність, Бур­ді по­трі­бна ігро­ва пра­кти­ка, що­би по­здо­ров­ша­ти, Бе­тао, ймо­вір­но, під­пи­са­ли не для то­го, що­би три­ма­ти на ла­ві за­па­сних. Але, во­че­видь, ін­ша до­ля бра­зиль­цю не сві­тить. Ди­вує й ін­ше: на­ві­що про­да­ли у «Се­ві­лью» Бе­нуа Тре­му­лі­на­са, який за­раз там до­сто­ту ко­ри­сний? Фран­цуз у пер­ших ше­сти ма­тчах за «Ди­на­мо» ста­рав­ся бу­ти яко­мо­га ко­ри­сні­шим у ата­ці, від­дав три го­ле­ві пе­ре­да­чі, то­ді як Ма­ка­рен­ко не зро­бив цьо­го в зна­чно біль­шій кіль­ко­сті по­єдин­ків. Але, на­скіль­ки ро­зу­мію, одна по­мил­ка, що для но­ва­чка не є тра­ге­ді­єю, пе­ре­кре­сли­ла подаль­ші пер­спе­кти­ви Тре­му­лі­на­са в Ки­є­ві.

Мо­жна ли­ше спо­ді­ва­ти­ся, що Ан­ту­неш про­я­вить се­бе кра­ще, ніж фран­цуз і на­ші зем­ля­ки, але до­свід ми­ну­лих ро­ків показує, що іно­зем­цям скла­дно при­зви­ча­ї­ти­ся до на­шо­го фут­бо­лу, до клі­ма­ти­чних осо­бли­во­стей і зна­йти спіль­ну мо­ву з на­ши­ми фут­бо­лі­ста­ми. Мо­жли­во, пор­ту­галь­цю бу­де тро­хи про­сті­ше, адже в ко­ле­кти­ві є Мі­гел Ве­ло­зу. Го­лов­не, що­би той зов­сім не від­бив у Ві­то­рі­ну ба­жа­н­ня, адже пе­ре­хо­див у «Ди­на­мо» в яко­сті зір­ки й без­апе­ля­цій­но­го грав­ця «осно­ви», а за­раз не завжди по­тра­пляє в за­яв­ку.

— Зви­чай­но, тре­ба ще по­ба­чи­ти, який цей Ан­ту­неш у дії, — за­зна­чив екс-за­хи­сник «Ди­на­мо» та збір­ної СРСР — Якщо ж «Ди­на­мо» йо­го за­про­си­ло, ма­буть, він по­трі­бен ко­ман­ді. Оче­ви­дно, тре­не­ри не­о­дно­ра­зо­во ви­вча­ли силь­ні сто­ро­ни пор­ту­галь­ця, від­так да­ли до­бро на йо­го пе­ре­хід. Чи не за­ба­га­то за ньо­го за­пла­ти­ли? Якщо гра­вець справ­ді ква­лі­фі­ко­ва­ний і від­по­від­ає всім ви­мо­гам клу­бу й тре­нер­сько­го шта­бу, то це ви­прав­да­на ці­на.

Що­до ін­ших кан­ди­да­тів на мі­сце лі­во­го за­хи­сни­ка, то Ма­ка­рен­ко трав­мо­ва­ний, Се­лін дав­но не грав, Бур­да ще мо­ло­дий, про Бе­тао ні­чо­го не мо­жу ска­за­ти. Ма­ка­рен­ко ме­ні по­до­ба­є­ться, остан­нім ча­сом він до­бре се­бе по­ка­зав. Як­би не про­бле­ми зі здо­ров’ям, ду­маю, він би ро­ків де­сять грав без за­мін, а «Ди­на­мо» не шу­ка­ло би ні­ко­го. Є пер­спе­ктив­ний Бур­да, але чим ви­ща ста­дія єв­ро­куб­ків, тим сер­йо­зні­ші су­пер­ни­ки. А з мо­ло­ди­ми скла­дно щось ви­гра­ти, во­ни не від­зна­ча­є­ться ста­біль­ні­стю, хо­ча, зви­чай­но, без до­ві­ри тре­не­ра пер­спе­ктив­ний ви­ко­на­вець не до­ся­гне про­фе­сій­но­го зро­ста­н­ня. Не­за­ба­ром від­нов­ля­ю­ться ма­тчі Лі­ги Єв­ро­пи, чем­піо­на­ту кра­ї­ни — зма­га­н­ня, в яких ки­я­ни став­лять ви­со­кі ці­лі. Для цьо­го по­трі­бні здо­ро­ві й вправ­ні бій­ці. Біль­ше то­го, по­трі­бен за­пас мі­цно­сті, сер­йо­зна кон­ку­рен­ція за мі­сце у скла­ді. Не­дар­ма ве­ли­кі тре­не­ри ка­жуть, що ма­ють бу­ти два скла­ди, щоб успі­шно ви­сту­па­ти на кіль­ка фрон­тів.

ЕКС-КА­ТА­ЛО­НЕЦЬ НЕ ЗДА­Є­ТЬСЯ?

Не­дав­но Мирон Маркевич у ін­терв’ю «УФ» рі­шу­че за­пе­ре­чу­вав за­ці­кав­ле­ність у по­слу­гах Дми­тра Чи­грин­сько­го, хо­ча, за на­ши­ми да­ни­ми, «Дні­про» вже не пер­ший день від­пра­цьо­вує цей ва­рі­ант. Та, по­при все, у сво­їх остан­ніх за­явах для пре­си Маркевич уже не при­хо­вує, що екс-за­хи­сник «Бар­се­ло­ни» та «Ша­хта­ря» мо­же по­пов­ни­ти та­бір дні­прян. Су­дя­чи з усьо­го, при­ско­ри­ло роз­ви­ток по­дій скла­дне ушко­дже­н­ня цен­траль­но­го за­хи­сни­ка Он­джея Ма­зу­ха, який трав­му­вав ко­лі­но, тож ви­був на­дов­го. Як показує пра­кти­ка ана­ло­гі­чних травм, на ві­днов­ле­н­ня че­сько­му ле­гіо­не­ру зна­до­би­ться май­же шість мі­ся­ців. «Дні­про» тер­мі­но­во ви­йшов на трансфер­ний ри­нок, але зна­хід­ка ви­яви­ла­ся під бо­ком. Дми­тро Чи­грин­ський отри­мав у «Ша­хта­рі» ста­тус віль­но­го аген­та, і хо­ча йо­го брат і агент ствер­джу­вав, що роз­гля­да­ють ли­ше про­по­зи­ції з-за кор­до­ну, про­те на­ра­зі най­ві­ро­гі­дні­шим є якраз ва­рі­ант із «Дні­пром».

— «Дні­пру» не по­за­здриш: основ­ний цен­траль­ний за­хи­сник Ма­зух трав­му­вав­ся напередодні від­по­від­аль­них ма­тчів у Лі­зі Єв­ро­пи з «Олім­пі­а­ко­сом», — ска­зав Сте­фан Ре­шко. — На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, на за­мі­ну че­ху роз­гля­да­є­ться кан­ди­да­ту­ра Чи­грин­сько­го. Це гра­вець ви­со­ко­го рів­ня, від­зна­чав­ся на­дій­ною грою. У сво­їх опти­маль­них кон­ди­ці­ях міг би під­си­ли­ти «Дні­про» чи будь-який ін­ший ко­ле­ктив ви­со­ко­го рів­ня. Але остан­ні­ми ро­ка­ми йо­го пе­ре­слі­ду­ють трав­ми, й за­раз тяж­ко ска­за­ти, в якій він пе­ре­бу­ває фор­мі та чи мо­же до­по­мог­ти бо­дай якійсь ко­ман­ді. Ду­маю, якщо тре­нер­ський штаб дні­прян за­ці­кав­ле­ний у по­слу­гах цьо­го фут­бо­лі­ста, тре­ба набратися тер­пі­н­ня й да­ти фут­бо­лі­сту час, аби він ви­йшов на свій зви­чний рі­вень.

Но­ва­чок «Ди­на­мо» пор­ту­га­лець Ві­то­рі­ну Ан­ту­неш.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.