НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Актуально -

На дру­го­му іспан­сько­му збо­рі «Ди­на­мо» про­ве­де шість кон­троль­них по­єдин­ків із ко­ман­да­ми з п’яти кра­їн. 6 лю­то­го — з ру­мун­ською «Астрою» Оле­га Про­та­со­ва, 7 лю­то­го — з бол­гар­ським «Лу­до­гор­цем», 10 лю­то­го — із че­ською «Ві­кто­рі­єю», 11 лю­то­го — з угор­ською «Ака­де­мі­єю Пу­шка­ша», 13 лю­то­го — з бра­зиль­ським «Атле­ти­ко Па­ра­на­ен­се», й, на­ре­шті, 14-го чи­сла — з угор­ським «Ві­де­о­то­ном».

До «Ме­та­лі­ста» на збо­рі в Ту­реч­чи­ні при­єд­нав­ся один із ле­гіо­не­рів — Жа­жа, за­зна­чає офі­цій­ний сайт хар­ків’ян. Тим ча­сом, ін­ший бра­зи­лець Хав’єр ро­зі­рвав із «Ме­та­лі­стом» кон­тракт, який по­ви­нен був ді­я­ти до 2017 ро­ку. 31-рі­чно­му фут­бо­лі­сту вда­ло­ся ро­зі­рва­ти уго­ду че­рез суд. На­чеб­то при­чи­ною ста­ли бор­ги по зар­пла­тні. Бра­зи­лець мо­же про­дов­жи­ти кар’єру на ба­тьків­щи­ні, де до ньо­го про­яв­ля­ють інтерес «Пал­мей­рас» і «Кру­зей­ро», по­ві­дом­ляє Lance!net. Пе­ред цим до­го­вір із хар­ків’яна­ми ро­зі­рвав Кри­сті­ан Ві­лья­гра, який під­пи­сав уго­ду з ар­ген­тин­ським «Ро­са­ріо Сен­траль».

Ви­хо­ван­ці «Ди­на­мо» Сер­гій Ри­бал­ка й Ар­тем Кра­вець про­дов­жи­ли кон­тра­кти зі сто­ли­чним клу­бом. Но­ва уго­да 24-рі­чно­го пів­за­хи­сни­ка Ри­бал­ки пе­ре­о­форм­ле­на на чо­ти­ри ро­ки. 25-рі­чний на­па­дник Кра­вець під­пи­сав но­ву уго­ду з ки­я­на­ми тер­мі­ном на три з по­ло­ви­ною ро­ки.

Орен­до­ва­ний «Кар­па­та­ми» Ва­ле­рій Федорчук по­вер­нув­ся в «Дні­про». Клуб із Дні­про­пе­тров­ська ви­рі­шив від­кли­ка­ти 26-рі­чно­го пів­за­хи­сни­ка, й уже вніс йо­го в за­яв­ку на Лі­гу Єв­ро­пи під но­ме­ром 25.

УЄФА не від­чу­ває по­бо­ю­вань із при­во­ду без­пе­ки під час ма­тчу 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів «Ша­хтар» — «Ба­ва­рія», який по­ви­нен від­бу­ти­ся 17 лю­то­го у Льво­ві. «Ми впев­не­ні, що матч прой­де у Льво­ві без будь-яких про­блем», — ци­тує УЄФА ESPN із по­си­ла­н­ням на Associated Press.

Олег Бло­хін мо­же зно­ву пра­цю­ва­ти у чем­піо­на­ті су­сі­дньої кра­ї­ни. «По­вер­не­н­ня в Ро­сію? Ми ні­чо­го не за­пе­ре­чу­є­мо. Бло­хін ви­бе­ре най­ці­ка­ві­ший ва­рі­ант. У нас є кон­кре­тні ва­рі­ан­ти, але не ду­же ці­ка­ві. Не хо­тів би обра­жа­ти кра­ї­ну, збір­ну якої Бло­хі­ну про­по­ну­ва­ли очо­ли­ти, то­му не ска­жу її на­зви», — ска­зав одно­му із сай­тів агент ексна­став­ни­ка «Мо­скви» та «Ди­на­мо» Шан­дор Вар­га.

Серб­ський пів­за­хи­сник Іван Рогач пе­ре­йшов із «Во­ли­ні» у серб­ську «Вой­во­ди­ну», з якою під­пи­сав кон­тракт на два з по­ло­ви­ною ро­ки. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба клу­бу з Но­ві-Са­ду.

Гру­зин­ський ле­гіо­нер Да­вид Тар­га­ма­дзе, за яко­го «Ша­хтар» сво­го ча­су за­пла­тив «Оле­ксан­дрії» пів­то­ра міль­йо­на до­ла­рів, за­раз пра­цює в Ту­реч­чи­ні з ду­блем «гір­ни­ків». У ньо­го ще два ро­ки три­ва­ти­ме кон­тракт із до­неч­ча­на­ми, але фут­бо­лі­сто­ві за­раз шу­ка­ють но­вий клуб.

«По­ки тре­ну­ю­ся з ду­блем. Є час до кін­ця лю­то­го. Бу­дуть ва­рі­ан­ти — обго­во­ри­мо. Це мо­же бу­ти орен­да з пра­вом ви­ку­пу. По­ди­ви­мо­ся. Мій агент пра­цює ра­зом із спор­тив­ним ди­ре­кто­ром «Ша­хта­ря», — ска­зав Тар­га­ма­дзе одно­му з ка­на­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.