Олег КІРШОВ: «НЕ МА­ЛИ КО­ШТІВ, ОТОЖ І НЕ ЗІ­БРА­ЛИ­СЯ»

ВІ­ЦЕ-ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ «МИ­КО­ЛА­Є­ВА» ПО­ЯСНИВ, ЧО­МУ КО­МАН­ДА НЕ ЗМО­ГЛА ВЧА­СНО РОЗ­ПО­ЧА­ТИ ПІД­ГО­ТОВ­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

— Оле­же Іва­но­ви­чу, на по­ча­тку ти­жня з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що «Ми­ко­ла­їв» че­рез фі­нан­со­ві про­бле­ми так і не зміг роз­по­ча­ти під­го­тов­ку до дру­гої ча­сти­ни се­зо­ну. Яка на­ра­зі ситуація в клу­бі й ко­ли, вла­сне, вар­то очі­ку­ва­ти по­ча­тку тре­ну­вань?

— При­хо­ву­ва­ти ні­чо­го. У нас не бу­ло ко­штів, отож і ко­ман­ду не зби­ра­ли. Ни­ні че­ка­є­мо рі­ше­н­ня від лю­дей, які вла­сне й ма­ють нам ви­ді­ли­ти ко­шти на жит­тє­ді­яль­ність клу­бу. Я по­стій­но на зв’яз­ку з ме­ром. Нам із дня на день обі­ця­ють, але до­по­ки (роз­мо­ва від­бу­ла­ся у вів­то­рок. — О.Т.) жо­дної до­по­мо­ги ми так і не отри­ма­ли. Тре­нер­ський штаб на чо­лі з Юрі­єм Сма­гі­ним від­мо­вив­ся від ідеї зби­ра­ти ко­ман­ду за та­кої си­ту­а­ції. Ма­є­мо на­дію, що най­ближ­чим ча­сом на­ше пи­та­н­ня на­ре­шті ви­рі­ши­ться, й «Ми­ко­ла­їв» роз­по­чне тре­ну­валь­ний про­цес.

— А від ко­го ви че­ка­є­те до­по­мо­ги: від ке­рів­ни­цтва мі­ста чи від ін­ве­сто­рів?

— У пер­шу чер­гу, че­ка­є­мо під­трим­ки від тих лю­дей, які нам ра­ні­ше до­по­ма­га­ли, і від мі­ста зокре­ма. У бю­дже­ті Ми­ко­ла­є­ва пев­на су­ма за­кла­де­на на фут­боль­ний клуб. Але во­ни ли­ше час­тко­во мо­жуть по­кри­ти на­ші ви­тра­ти. А ви­їзди? А зар­пла­тня? Із чо­гось та­ки ма­є­мо за це пла­ти­ти.

— Я так зро­зу­мів, що ни­ні не­до­ре­чно го­во­ри­ти й про за­бор­го­ва­ність пе­ред грав­ця­ми, ще за пер­шу по­ло­ви­ну чем­піо­на­ту?

— Із ча­сти­ною грав­ців, які вже пра­це­вла­шту­ва­ли­ся, це пи­та­н­ня ви­рі­ши­ли. Де­я­кі з ви­ко­нав­ців пі­сля зи­мо­вих ка­ні­кул іще на­віть не те­ле­фо­ну­ва­ли в клуб. Але за­бор­го­ва­ність пе­ред ци­ми грав­ця­ми — це ще не най­стра­шні­ше. Ми до­сі вин­ні грав­цям, які ра­ні­ше ви­сту­па­ли за «Ми­ко­ла­їв». А за ці бор­ги, між ін­шим, нам по­гро­жу­ють зна­т­тям очок. У нас 19 лю­то­го за­яв­ка, а ми ще гро­шо­вий вне­сок не спла­ти­ли ПФЛ. Від­по­від­но, якщо це вча­сно не зро­би­мо, не змо­же­мо за­яв­ля­ти но­вих ви­ко­нав­ців.

— Про­гно­зи не опти­мі­сти­чні…

— Зно­ву ж та­ки, ма­є­мо на­дію, що ситуація ви­рі­ши­ться. На­ша дру­га ко­ман­да, що сфор­мо­ва­на з мі­сце­вих хло­пців, ви­сту­пає на пер­шість обла­сті. Са­ме на цих ви­ко­нав­ців ми й пла­ну­є­мо ро­би­ти став­ку в дру­гій ча­сти­ні се­зо­ну.

— А тих, хто пред­став­ляв ко­ман­ду в пер­шій ча­сти­ні се­зо­ну, ми вже не по­ба­чи­мо?

— Ча­сти­на грав­ців пі­шла, але що­най­мен­ше п’ять-шість ви­ко­нав­ців із ті­єї ко­ман­ди в нас усе ж за­ли­ша­ться: Бі­лий, Бон­да­рен­ко, Антоненко…

— Ни­ні є впев­не­ність у то­му, що при­найм­ні до кін­ця ти­жня ви та­ки роз­по­чне­те під­го­тов­ку?

— Якщо на­ші ін­ве­сто­ри об’єд­на­ють зу­си­л­ля ра­зом із ке­рів­ни­цтвом мі­ста, то до кін­ця ти­жня під­го­тов­ку роз­по­чне­мо. Якщо цьо­го не ста­не­ться, під­го­тов­ка не стар­тує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.