НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

На за­сі­дан­ні Ра­ди Ліг ПФЛ обго­во­ри­ли пи­сьмо­ве звер­не­н­ня ФК «Сталь» (Ал­чевськ) що­до при­пи­не­н­ня уча­сті у Все­укра­їн­ських зма­га­н­нях із фут­бо­лу се­ред ко­манд клу­бів пер­шої лі­ги се­зо­ну-2014/15. За­го­стре­н­ня си­ту­а­ції в зо­ні про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції ви­клю­чає будь-яку мо­жли­вість для клу­бу про­дов­жи­ти участь у зма­га­н­нях. За ре­зуль­та­та­ми обго­во­ре­н­ня Ра­да Ліг ухва­ли­ла про­ха­н­ня «Ста­лі» про при­зу­пи­не­н­ня уча­сті у чем­піо­на­ті пер­шої лі­ги цьо­го се­зо­ну. Во­дно­час, у ра­зі нор­ма­лі­за­ції об­ста­нов­ки на схо­ді Укра­ї­ни та за умо­ви успі­шно­го про­хо­дже­н­ня клу­бом про­це­ду­ри ате­ста­ції, ко­ман­ду ал­чев­ців бу­де вне­се­но до скла­ду уча­сни­ків пер­шої лі­ги в се­зо­ні-2015/16. За­зна­чи­мо, що най­ближ­чим ча­сом це рі­ше­н­ня бу­де ви­не­се­но на по­го­дже­н­ня Ви­кон­ко­му ФФУ.

Із 29-рі­чним во­ро­та­рем ФК «Тер­но­піль» Ми­ко­лою Пле­те­ни­цьким, у ко­тро­го в лю­то­му цьо­го ро­ку за­вер­шу­є­ться кон­тракт, ви­рі­ше­но не про­дов­жу­ва­ти тру­до­ву уго­ду, ін­фор­мує прес-слу­жба клу­бу. Во­дно­час, ста­ло ві­до­мо, що ви­хо­ва­нець хмель­ни­цько­го фут­бо­лу Сер­гій Чор­но­бай пе­ре­бу­ває на огля­ди­нах у го­ро­дян. Остан­ній се­зон Чор­но­бай бо­ро­нив во­ро­та во­ло­чи­сько­го «Збру­ча» — одно­го з лі­де­рів пер­шо­сті Хмель­нич­чи­ни. Па­ра­лель­но ви­сту­пав у сту­дент­ській ко­ман­ді рі­дно­го Кам’янець-По­діль­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту.

Як по­ві­дом­ля­ють ін­тер­нет-ЗМІ, анон­со­ва­на зу­стріч пре­зи­ден­та «Ни­ви» Ав­тан­ді­ла Мді­на­ра­дзе з по­тен­цій­ни­ми акціо­не­ра­ми та­ки від­бу­ла­ся. За її ре­зуль­та­та­ми, вже ко­ли­шній очіль­ник ні­би­то склав пов­но­ва­же­н­ня та пов­ні­стю пе­ре­дав пра­ва на тер­но­піль­ський клуб но­вим акціо­не­рам. По­дей­ку­ють, що мо­ви­ться про Сте­па­на Ру­ба­на, вла­сни­ка ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів «Ро­ди­на», та не­на­зва­них львів­ських ін­ве­сто­рів. До то­го ж, свою по­са­ду на чо­лі ко­ман­ди збе­ре­же в.о. го­лов­но­го тре­не­ра Бо­г­дан Са­мар­дак. Де­таль­ні­ше — читайте в на­сту­пно­му но­ме­рі.

Тре­тьо­го лю­то­го «Зір­ка» ви­ру­ши­ла до Пол­та­ви, де роз­по­ча­ла дру­гий на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір. Він три­ва­ти­ме до 16 лю­то­го. На цьо­му ета­пі під­го­тов­ки кіровоградці ві­зьмуть участь у Куб­ку Пожечевського. 4 лю­то­го зі­гра­ють із ду­блем «Іл­лі­чів­ця», 7-го — з ФК «Пол­та­ва», 10-го — з «На­фто­ви­ком-Укр­на­фтою», 13-го — із «Су­ма­ми», й за­клю­чний матч, 16 лю­то­го, із ФК «Ша­хтар-3».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.