Ти­мур РУСТАМОВ: «ПО­КИ ЩО ПРА­ЦЮ­Є­МО НАД СИ­ЛО­ВОЮ ПІД­ГО­ТОВ­КОЮ»

ЗА­ХИ­СНИК «ОБО­ЛО­НІ-БРОВАРА» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПО­ЧА­ТОК ПІД­ГО­ТОВ­КИ ДО СЕ­ЗО­НУ, ТРЕ­НУ­ВАЛЬ­НИЙ ПРО­ЦЕС І ПЕ­РЕ­ХІД ОДНО­КЛУ­БНИ­КА БРОВЧЕНКА ДО ДО­НЕ­ЦЬКО­ГО «ОЛІМ­ПІ­КА»

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

— Ти­му­ре, «пи­во­ва­ри» ви­йшли з від­пус­тки й на­ра­зі актив­но го­ту­ю­ться до ве­сня­ної ча­сти­ни пер­шо­сті. Роз­ка­жіть, ко­ли са­ме роз­по­чав­ся ро­бо­чий про­цес та які пла­ни у ва­шої ко­ман­ди на зи­мо­ве між­се­зо­н­ня?

— Ко­ман­да зі­бра­ла­ся ра­зом 15 сі­чня. За­раз три­ває та­кий со­бі втя­гу­валь­ний про­цес, по­тро­ху тре­ну­є­мо­ся, бі­га­є­мо, ви­ко­ну­є­мо всі­ля­кі фі­зи­чні впра­ви. Із се­ре­ди­ни цьо­го ти­жня вже пе­ре­йде­мо до ро­бо­ти з м’ячем, гра­ти­ме­мо на син­те­ти­чно­му по­лі. Не­зва­жа­ю­чи на зи­му, ін­фра­стру­кту­ра «Обо­ло­ні» до­зво­ляє пов­но­цін­но про­во­ди­ти під­го­тов­чі збо­ри в Ки­є­ві, тож, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, ні­я­ких за­кор­дон­них ви­їздів не пла­ну­є­ться, го­ту­ва­ти­ме­мо­ся у сто­ли­ці Укра­ї­ни. До ре­чі, 12 лю­то­го про­ве­де­мо то­ва­ри­ську зу­стріч про­ти «Чер­ка­сько­го Дні­пра», а по­тім зі­гра­є­мо на ме­мо­рі­а­лі Ща­но­ва.

— Чи ві­до­мо, хто бу­де су­пер­ни­ка­ми «Обо­ло­ні-Бровара» на ме­мо­рі­а­лі Ща­но­ва?

— Іще ні. Тре­нер по­ві­до­мив, що су­пер­ни­ки ви­зна­ча­ться пі­зні­ше.

— На­скіль­ки скла­дно пі­сля від­пус­тки бу­ло вклю­ча­ти­ся в ро­бо­ту? Тим па­че, що по­ча­ток збо­рів завжди ха­ра­кте­ри­зу­є­ться важ­ки­ми фі­зи­чни­ми на­ван­та­же­н­ня­ми, й ор­га­ні­зму до­во­лі не­про­сто при­сто­су­ва­ти­ся до та­ко­го ри­тму за­нять.

— Спра­ва в то­му, що на час від­пус­тки для ко­жно­го із фут­бо­лі­стів тре­нер­ський штаб роз­ро­бив пер­со­наль­ну про­гра­му. Зва­жа­ю­чи на те, що я її пов­ні­стю виконав, утя­гу­ва­ти­ся в тре­ну­валь­ний про­цес бу­ло не так скла­дно.

— Чи вда­ло­ся під час зи­мо­вих свят від­по­чи­ти, ре­а­лі­зу­ва­ти за­пла­но­ва­не?

— Бу­ли до­ма­шні по­бу­то­ві про­бле­ми, тож пе­ре­бу­вав пра­кти­чно по­стій­но вдо­ма, ра­зом із ба­тька­ми. Ку­дись да­ле­ко не їздив від­по­чи­ва­ти, по­стій­но був у Сла­ву­ти­чі.

— Ваш хо­ро­ший то­ва­риш Бров­чен­ко на­ра­зі пе­ре­бу­ває на огля­ді у ви­що­лі­го­во­му «Олім­пі­ку». Ча­сом, не зна­є­те, за­ли­ши­ться він там чи ні?

— На­пев­но ще не ві­до­мо. Він за­раз ра­зом із «Олім­пі­ком» на збо­рах у Ту­реч­чи­ні, й тіль­ки пі­сля них ста­не ві­до­ма йо­го подаль­ша до­ля в до­не­цько­му клу­бі. Отож на сьо­го­дні про щось го­во­ри­ти за­ра­но. Зі­грає там кіль­ка спа­рин­гів, тре­не­ри пе­ре­ві­рять йо­го у спра­ві, то­ді що­до Юри й ухва­лять рі­ше­н­ня.

— Юрій вам не роз­по­від­ав, чи все йо­го там вла­што­вує, як про­хо­дить ада­пта­ція в но­во­му ко­ле­кти­ві?

— Це клуб прем’єр-лі­ги, тож від­по­від­ає ви­со­ким стан­дар­там як в ор­га­ні­за­цій­но­му, так і у спор­тив­но­му пла­ні. Га­даю, в ньо­го там усе га­разд, при­найм­ні ме­ні він не жа­лів­ся. Спо­ді­ва­ю­ся, в Юри все ви­йде, й він змо­же під­си­ли­ти ко­ле­ктив ви­що­го ди­ві­зіо­ну. Зре­штою, гра­ти в УПЛ — мрія ко­жно­го ві­тчи­зня­но­го грав­ця, й Бров­чен­ку ви­пав уні­каль­ний шанс, він зо­бов’яза­ний ним ско­ри­ста­ти­ся. Мо­жу ска­за­ти, що про все ді­зна­є­мо­ся дев’ято­го лю­то­го: він або по­вер­не­ться до нас, або за­ли­ши­ться в «Олім­пі­ку».

— Іще один ваш пар­тнер по ко­ман­ді — фор­вард Ар­тем Фа­во­ров — уже по­вер­нув­ся з роз­та­шу­ва­н­ня мо­ло­ді­жної збір­ної?

— Так, два дні то­му по­вер­нув­ся. Ар­тем пе­ре­бу­вав, як, у прин­ци­пі, й завжди, у хо­ро­шо­му на­строї.

— По­дей­ку­ють, що на збо­рах у Ту­реч­чи­ні Ар­тем за­знав не­ве­ли­чкої трав­ми. Ця ін­фор­ма­ція від­по­від­ає дій­сно­сті?

— Ні, ні­чо­го та­ко­го я в ньо­го не по­мі­тив. Тре­ну­вав­ся з усі­ма на рів­них, а сам ні на що не скар­жив­ся. Мо­жли­во, в ньо­го й бу­ло якесь ушко­дже­н­ня, однак на­ра­зі він здо­ро­вий.

— Як уже за­зна­ча­ли, два­над­ця­то­го лю­то­го «Обо­лонь-Бро­вар» зі­грає то­ва­ри­ський по­єди­нок про­ти «Чер­ка­сько­го Дні­пра». Цей матч від­бу­де­ться в Ки­є­ві чи по­ї­де­те до Чер­кас?

— Щи­ро ка­жу­чи, не знаю. Нам про це ні­хто ні­чо­го не по­ві­дом­ляв. Зна­є­мо ли­ше, що зі­гра­є­мо із чер­ка­сця­ми, а де са­ме, не уто­чню­ва­ло­ся. По­жи­ве­мо — по­ди­ви­мо­ся. Зре­штою, цей мо­мент не ду­же прин­ци­по­вий, адже зві­тний по­єди­нок має то­ва­ри­ський ха­ра­ктер, отож го­лов­не йо­го про­ве­сти. А у Чер­ка­сах він від­бу­де­ться, чи в Ки­є­ві — рі­зни­ці не­має.

— Для вас це пер­ші пов­но­цін­ні збо­ри у скла­ді «зе­ле­них». Як вам пра­цю­є­ться під ке­рів­ни­цтвом Солдатова, мо­жли­во, в йо­го ме­то­дах від­кри­ли для се­бе щось но­ве?

— По­ки що но­во­го ні­чо­го. Як уже за­зна­чав, ми тіль­ки втя­гу­є­мо­ся в ро­бо­ту, бі­га­є­мо. Пов­но­цін­них збо­рів іще не бу­ло. Від­так щось кон­кре­тне із цьо­го при­во­ду ска­за­ти не мо­жу. По­ки що пра­цю­є­мо над си­ло­вою під­го­тов­кою, а да­лі по­ди­ви­мо­ся, які са­ме Сер­гій Ві­кто­ро­вич (Сол­да­тов. — Р.К.) за­про­по­нує нам впра­ви.

— Що­до пер­спе­ктив: як га­да­є­те, пі­сля зи­мо­вої пе­ре­р­ви «Обо­лонь-Бро­вар» змо­же втри­ма­ти ган­ди­кап над кон­ку­рен­та­ми та фі­ні­шу­ва­ти при­найм­ні в двій­ці кра­щих?

— Зна­є­те, за­бі­га­ти да­ле­ко впе­ред не хо­че­ться. Зви­чай­но, бу­де­мо на­ма­га­ти­ся зро­би­ти все мо­жли­ве, що­би збе­рег­ти пер­шу схо­дин­ку до кін­ця чем­піо­на­ту й на­пря­му ви­йти до пер­шої лі­ги. А по­ки що за­ра­но го­во­ри­ти про та­кі ре­чі. За­раз прой­де­мо під­го­тов­ку, мо­жли­во, бу­де й якась се­ле­кція, тож спро­бу­є­мо на­бра­ти хо­ро­шої фор­ми та до­ве­сти роз­по­ча­ту спра­ву до кін­ця. Зре­штою, все в на­ших ру­ках, і по­сту­па­ти­ся лі­дер­ством ні­ко­му не зби­ра­є­мо­ся.

«Зро­би­мо все мо­жли­ве, що­би ви­йти до пер­шої лі­ги».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.