«СЛО­НИ» НА­СТУ­ПА­ЮТЬ!

НА КУБ­КУ АФРИ­КИ ВИ­ЗНА­ЧИВ­СЯ ПЕР­ШИЙ ФІ­НА­ЛІСТ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

ПІВ­ФІ­НАЛ

ДР КОН­ГО — КОТ-Д’ІВУ­АР — 1:3 Го­ли: Мбо­ка­ні (24, пен.) — Ту­ре (20), Жер­ві­ньо (41), Ка­нон (68).

Від­кри­ти ра­ху­нок уда­ло­ся «сло­нам» зав­дя­ки чу­до­во­му уда­ру лі­де­ра збір­ної — Яя Ту­ре. До­сить не­спо­ді­ва­но кон­го­лез­цям уда­лось одра­зу зрів­ня­ти ра­ху­нок — «ди­на­мі­вець» Мбо­ка­ні чі­тко ре­а­лі­зу­вав пе­наль­ті, ще біль­ше за­кру­тив­ши ін­три­гу в ма­тчі. Що­прав­да, під за­ві­су пер­шо­го та­йму зно­ву ви­вів на­пе­ред свою ко­ман­ду Жер­ві­ньо, а вже пе­ред за­вер­ше­н­ням зу­стрі­чі клас фут­бо­лі­стів Кот-д’Іву­а­ру по­зна­чив­ся ще біль­ше — кон­го­лез­цям уже не ви­ста­ча­ло си­ли три­ма­ти та­кі швид­ко­сті, чим і ско­ри­ста­ли­ся пі­до­пі­чні Ер­ве Ре­на­ра. Гол Ка­но­на став ло­гі­чним за­вер­ше­н­ням цьо­го дво­бою — 1:3, і Кот-д’Іву­ар у фі­на­лі! Про дру­гий пів­фі­нал — Га­на — Еква­то­рі­аль­на Гві­нея, який від­був­ся вже пі­сля по­ча­тку дру­ку­ва­н­ня цьо­го но­ме­ру, ми по­го­во­ри­мо в на­сту­пно­му ви­пу­ску «УФ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.