НО­ВИЙ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ? ФІ­ГУ ВАМ!

СХО­ЖЕ, ТРАВ­НЕ­ВІ ВИ­БО­РИ ОЧІЛЬ­НИ­КА ФІФА ПЕ­РЕ­ТВО­РЯ­ТЬСЯ НА ЧЕР­ГО­ВУ «ВИ­СТА­ВУ»

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Пе­тро БЕВЗЬ.

«Сьо­го­дні ва­жли­вий день, адже я по­дав за­яв­ку на ви­бо­ри пре­зи­ден­та ФІФА», — на­пи­сав на­при­кін­ці ми­ну­ло­го мі­ся­ця у сво­є­му твіт­те­рі Йо­зеф Блат­тер. Одвер­то ка­жу­чи, цим до­во­лі па­фо­сним по­ві­дом­ле­н­ням бос го­лов­ної фут­боль­ної ор­га­ні­за­ції сві­ту ні­ко­го не зди­ву­вав. Усі чу­до­во ро­зумі­ли, що у ви­зна­че­ний день швей­ца­рець зно­ву за­про­по­нує свою кан­ди­да­ту­ру на по­са­ду пре­зи­ден­та. А зга­дай­те, скіль­ки бу­ло «ва­гань і роз­ду­мів» па­на Блат­те­ра до цьо­го, мов­ляв, йо­му тре­ба ще все до­бре обміз­ку­ва­ти…

Не­ймо­вір­на кіль­кість ко­ру­пцій­них скан­да­лів, які про­сто за­хле­сну­ли ФІФА остан­ні­ми ро­ка­ми, зму­шу­ва­ли спо­ді­ва­ти­ся, що ми, на­ре­шті, до­че­ка­є­мо­ся змі­ни ке­рів­ни­цтва цьо­го по­ту­жно­го футбольного ор­га­ну. Про­те всі спо­ді­ва­н­ня до­во­лі швид­ко зни­кли, мов вра­ні­шній ту­ман… А що ближ­чим ста­вав остан­ній день по­да­чі за­явок до уча­сті в пе­ре­го­нах, тим мен­ший був спи­сок са­мих пре­тен­ден­тів. Ледь не дру­жньою ко­ман­дою, один за одним, кан­ди­да­ти, які до цьо­го ледь не рва­ли на со­бі со­ро­чки, що хо­чуть змі­ни­ти си­сте­му й ке­рів­ни­цтво ФІФА, те­пер про­сто зні­ма­ли свої кан­ди­да­ту­ри. Чо­му? Офі­цій­на при­чи­на — за­ма­ла кіль­кість під­трим­ки з бо­ку на­ціо­наль­них фе­де­ра­цій. Ці­ка­вий ню­анс: згі­дно з но­ви­ми пра­ви­ла­ми ФІФА, які бу­ли вве­де­ні напередодні го­ло­су­ва­н­ня 2011 ро­ку, обов’яз­ко­вою умо­вою уча­сті у ви­бо­рах є до­свід ро­бо­ти у сфе­рі фут­бо­лу впро­довж остан­ніх двох ро­ків і за­де­кла­ро­ва­на під­трим­ка п’яти на­ціо­наль­них фе­де­ра­цій.

Се­ред тих, хто ви­рі­шив зі­стри­бну­ти з по­тя­га, є ко­ли­шній фун­кціо­нер ФІФА Же­ром Шам­пань, ві­до­мий ко­ли­шній фут­бо­ліст Да­від Жи­но­ла. Чо­мусь так і не по­дав сво­єї кан­ди­да­ту­ри ві­до­мий фут­боль­ний агент Мі­но Ра­йо­ла, який вза­га­лі го­во­рив, що йо­го ну­дить на­віть од са­мої дум­ки, що Блат­тер бу­де пе­ре­о­бра­ний на пост пре­зи­ден­та. У під­сум­ку, ма­є­мо ли­ше чо­ти­рьох кан­ди­да­тів: чин­ний пре­зи­дент ФІФА Йо­зеф Блат­тер, принц Йор­да­нії Алі Бін АльХу­сейн, го­ло­ва ні­дер­ланд­ської фе­де­ра­ції фут­бо­лу Мі­ха­ель ван Пра­аг і ле­ген­дар­ний Лу­їш Фі­гу. Не­бу­ва­ла PR-кам­па­нія з «роз­кру­че­н­ня» кан­ди­да­тів, яка ма­ла про­де­мон­стру­ва­ти на­яв­ність «за­пе­клої бо­роть­би» за крі­сло пре­зи­ден­та, бу­ла ні­чим ін­шим, як ба­наль­ним око­за­ми­лю­ва­н­ням. Ні­чо­го вам не на­га­дує? А при­йде­шні ви­бо­ри очіль­ни­ка ФФУ?

По­годь­те­ся, що за та­ких умов Блат­тер учер­го­ве ма­ти­ме від­чу­тну пе­ре­ва­гу над кон­ку­рен­та­ми (якщо їх уза­га­лі мо­жна на­зва­ти та­ки­ми), адже для швей­цар­ця це вже бу­де п’ятий тер­мін пе­ре­бу­ва­н­ня на чо­лі най­по­ту­жні­шої та, во­дно­час, най­скан­даль­ні­шої фут­боль­ної ор­га­ні­за­ції у сві­ті…

На­га­да­є­мо, що ви­бо­ри пре­зи­ден­та ФІФА від­бу­ду­ться 29 трав­ня у Цю­рі­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.