ТРОЄ В ГОН­ЦІ,

НЕ ВРА­ХО­ВУ­Ю­ЧИ ВЛА­СНИ­КА РЕ­СТО­РА­НУ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Те­пер уже оста­то­чно: на бе­ре­зне­во­му по­за­чер­го­во­му Кон­гре­сі ФФУ за пост кер­ма­ни­ча поборються троє осіб. Не біль­ше й… мо­жли­во, мен­ше (див. ниж­че): Ігор Ко­ло­мой­ський, Ан­дрій Па­вел­ко та Яро­слав Гри­сьо. Цьо­го ра­зу, окрім кіль­кох не­зви­чно­стей, ма­ти­ме мі­сце одна з ко­мі­чним за­барв­ле­н­ням: по­руч із офі­цій­ни­ми пред­став­ни­ка­ми на за­хо­ді зби­ра­є­ться ви­сту­пи­ти Владислав Ва­щук — фун­кціо­нер, ко­тро­го не під­три­мав жо­ден кол­член Фе­де­ра­ції, від­так пра­ва уча­сті у ви­бо­рах він не має, про­те екс­за­хи­сник «Ди­на­мо» ви­рі­шив ла­ма­ти ку­ме­дію до кін­ця, то­му пре­зен­ту­ва­ти­ме пе­

ре­дви­бор­ну про­гра­му. Що ж, це йо­го до­ля. Ві­два­жу­ся пе­ред­ба­чи­ти та­ке: якщо но­вим очіль­ни­ком Бу­дин­ку фут­бо­лу ста­не Па­вел­ко, Ва­щук увій­де до йо­го ко­ман­ди…

Ма­є­мо да­ні, що до Кон­гре­су свою кан­ди­да­ту­ру зні­ме Гри­сьо, за­кли­кав­ши при­хиль­ни­ків від­да­ти го­ло­си одно­му з двох «важ­ко­атле­тів». Хто­зна. Утім, одну річ мо­жна спро­гно­зу­ва­ти вже ни­ні: най­ближ­чи­ми дня­ми слід очі­ку­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня пре­тен­ден­та­ми чор­но­го пі­а­ру. Ба­га­то бру­дно­го дран­тя ви­пли­ве на­го­ру. Ін­ко­ли це ко­ри­сно — для про­фі­ла­кти­ки, для ро­зу­мі­н­ня, «ху із ху».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.