Сер­гій КО­ВА­ЛЕЦЬ: «ПІД ЧАС УЗГО­ДЖЕ­Н­НЯ КА­ЛЕН­ДА­РЯ ЖО­ДНА ЗІ СТО­РІН НА ПО­СТУ­ПКИ НЕ ЙШЛА»

КЕР­МА­НИЧ МО­ЛО­ДІ­ЖНОЇ ЗБІР­НОЇ УКРА­Ї­НИ ПРО­КО­МЕН­ТУ­ВАВ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ЖЕ­РЕБ­КУ­ВА­Н­НЯ ВІД­БІР­КО­ВО­ГО ЦИ­КЛУ ДО ЄВ­РО-2017, А ТА­КОЖ ПО­ВІ­ДО­МИВ, НА­СКІЛЬ­КИ НЕ­ПРО­СТО ВІ­ДБУ­ВА­ЛО­СЯ УХВА­ЛЕ­Н­НЯ КА­ЛЕН­ДА­РЯ

Ukrainskiy Futbol - - Чє-2017 (u-21) - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

Сер­гію Іва­но­ви­чу, ви пе­ре­бу­ва­ли на же­реб­ку­ван­ні в Ньо­ні, тож роз­ка­жіть, яка там па­ну­ва­ла атмо­сфе­ра?

— Усе про­йшло на ви­со­ко­му рів­ні, у хо­ро­шій атмо­сфе­рі. Зу­стрів ба­га­то зна­йо­мих — тре­не­рів із пост­ра­дян­ських кра­їн, кер­ма­ни­ча мо­ло­ді­жної збір­ної Греції, ні­ме­цьку де­ле­га­цію, хор­ват­ську, швей­цар­ську. По­спіл­ку­ва­ли­ся, обмі­ня­ли­ся дум­ка­ми. Хо­чу ска­за­ти, що гру­па нам ді­ста­ла­ся до­ста­тньо ці­ка­ва, рів­на, й у ма­тчах із та­ки­ми ко­ман­да­ми змо­же­мо пе­ре­ві­ри­ти свій рі­вень. Вла­сне, як хло­пці, так і тре­нер­ський штаб ма­ють мо­жли­вість по­ка­за­ти се­бе з най­кра­що­го бо­ку. Ми впев­не­ні, на нас очі­ку­ють за­хо­плю­ю­чі, без­ком­про­мі­сні та ці­ка­ві по­єдин­ки.

Ура­хо­ву­ю­чи рі­вень су­пер­ни­ків, як га­да­є­те, чи мо­гла б Укра­ї­ні ді­ста­ти­ся лег­ша гру­па?

— Це — Єв­ро­па, й осо­бли­во зру­чних су­пер­ни­ків тут не під­бе­реш. То­му го­во­ри­ти, що хтось із них лег­ший, а хтось силь­ні­ший, не вар­то. Усі ко­ман­ди хо­ро­шо­го рів­ня, й, до ре­чі, у Шо­тлан­дії, в Іслан­дії фут­бол під­три­му­є­ться на дер­жав­но­му рів­ні. Не­по­га­на збір­на й у Пів­ні­чній Ір­лан­дії. На­віть по­при те, що во­ни сі­я­ли­ся з остан­ньо­го ко­ши­ка, жо­дно­го ба­лу без бо­роть­би пів­ні­чно­ір­ланд­ці не від­да­дуть. Фран­ція — це фа­во­рит будь­яких зма­гань. Вар­то за­зна­чи­ти, що на­ра­зі «три­ко­льо­ро­ві» — чин­ні чем­піо­ни сві­ту се­ред двад­ця­ти­рі­чних. Ма­ке­дон­ці гра­ють у швид­кі­сний, ком­бі­на­цій­ний фут­бол. Отож че­ка­є­мо на по­ча­ток офі­цій­них ма­тчів, а по­ки що в нас є час, що­би до­бря­че під­го­ту­ва­ти­ся, зі­бра­ти всю не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію про су­пер­ни­ків. Та­кож пе­ред по­ча­тком ква­лі­фі­ка­цій­но­го ра­ун­ду, згі­дно з да­та­ми ФІФА, ми про­ве­де­мо не­ве­ли­чкий збір у бе­ре­зні, зі­гра­є­мо два то­ва­ри­ські ма­тчі — зі Сло­ве­ні­єю та Сло­вач­чи­ною.

На­скіль­ки ві­до­мо, ви­зна­че­н­ня ка­лен­да­ря — спра­ва з не­лег­ких. Де­ле­га­ції збір­них ко­жної з груп зби­ра­ю­ться ра­зом і три­ва­лий час пра­цю­ють над йо­го узго­дже­н­ням. Скіль­ки ча­су зна­до­би­ло­ся цьо­го ра­зу, що­би всі сто­ро­ни до­ся­гли кон­сен­су­су?

— Ви ма­є­те слу­шність. Справ­ді, по­го­дже­н­ня ка­лен­да­ря — це ду­же при­скі­пли­ва спра­ва. Ко­жен хо­че від­сто­я­ти свою то­чку зо­ру, під­ла­шту­ва­ти роз­клад яко­мо­га ви­гі­дні­ше для се­бе. На­при­клад, 2013­го ми дві го­ди­ни узго­джу­ва­ли ка­лен­дар, але бу­ло п’ять ко­манд. Цьо­го­річ для за­твер­дже­н­ня зна­до­би­ло­ся три го­ди­ни. Зре­штою, від­бір роз­по­чи­на­є­мо у ве­ре­сні ви­їзним ма­тчем про­ти Ма­ке­до­нії, й за­кін­чу­є­мо в лю­то­му 2016­го та­кож на ви­їзді — про­ти Іслан­дії (де­таль­ний роз­клад ма­тчів «мо­ло­діж­ки» ди­ві­ться ниж­че. — Р.К.).

Сер­гію Іва­но­ви­чу, в тре­тій гру­пі, крім на­шої ко­ман­ди, опи­ни­ло­ся ще дві збір­ні — Фран­ція та Іслан­дія, ко­трі та­кож гра­ли в плей-оф до Єв­ро-2015, однак ні­хто з них на кон­ти­нен­таль­ну пер­шість не по­їхав. Плюс, іще є шо­тланд­ці, які ми­ну­ло­го від­бо­ру по­сі­ли тре­тю схо­дин­ку. Ура­хо­ву­ю­чи не­ре­а­лі­зо­ва­ні ам­бі­ції ми­ну­ло­го від­бо­ру, пев­не, бо­роть­ба в на­шо­му секс­те­ті бу­де, як ні­ко­ли, за­пе­клою?

— Га­даю, що так. Як ві­до­мо, до Поль­щі (кра­ї­на­го­спо­дар) по­їдуть уже не 8 збір­них, як це бу­ло ра­ні­ше, а 12. Ко­ман­ди, ко­трі по­ся­дуть пер­ші схо­дин­ки у сво­їх гру­пах, на­пря­му по­тра­пля­ють на єв­ро­фо­рум, а в плей­оф гра­ти­муть чо­ти­ри най­кра­щі збір­ні, що по­ся­дуть дру­гі мі­сця. Роз­ши­ре­н­ня фі­наль­ної ста­дії мо­ло­ді­жно­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи дасть мо­жли­вість біль­шій кіль­ко­сті збір­них по­до­ла­ти си­то ква­лі­фі­ка­ції, і це всі чу­до­во ро­зу­мі­ють. Хо­ча для роз­ви­тку ди­тя­чо­юна­цько­го фут­бо­лу мо­жна бу­ло би до 16 уча­сни­ків роз­ши­ри­ти фі­наль­ну ста­дію. Під час узго­дже­н­ня ка­лен­да­ря бу­ло по­мі­тно, що жо­дна зі сто­рін на по­сту­пки не зби­ра­є­ться йти, від­так усі сто­я­ли на сво­є­му. Ми впев­не­ні, що ма­тчі в на­шо­му секс­те­ті бу­дуть за­пе­кли­ми, й на вбо­лі­валь­ни­ків че­кає справ­ді кла­сний, ви­до­ви­щний фут­бол.

Чи бу­ли під час обго­во­ре­н­ня ка­лен­да­ря про­по­зи­ції, що­би Укра­ї­на роз­по­ча­ла від­бір у бе­ре­зні?

— Зві­сно, бу­ли. Нам не тіль­ки в бе­ре­зні про­по­ну­ва­ли зі­гра­ти, а й у трав­ні. Однак ми зайня­ли чі­тку по­зи­цію, адже влі­тку збір­на U­20 гра­ти­ме на чем­піо­на­ті сві­ту. У зв’яз­ку із цим, роз­по­чи­на­ти від­бір ра­ні­ше ве­ре­сня нам аж ні­як не зру­чно. Хо­чу ска­за­ти, що ко­жна ко­ман­да в на­шій гру­пі є фа­во­ри­том, і всі, без ви­ня­тку, мо­ло­ді­жні збір­ні бу­дуть до остан­ньо­го би­ти­ся за ви­хід із гру­пи.

То­рік у бе­ре­зні ва­ші хло­пці в то­ва­ри­ській зу­стрі­чі мі­ря­ли­ся си­ла­ми зі збір­ною Фран­ції U-20, де був за­фі­ксо­ва­ний ні­чий­ний ра­ху­нок — 1:1. Що ска­же­те про цю ко­ман­ду?

— У «ле блю» завжди ду­же силь­ні збір­ні, по­чи­на­ю­чи від на­ціо­наль­ної й за­кін­чу­ю­чи най­мен­шою ві­ко­вою ка­те­го­рі­єю. Зре­штою, у фран­цу­зів ко­ман­да так са­мо до­бро­тна, як і ре­шта ко­манд у на­шій гру­пі.

— На ту­ре­цьких збо­рах укра­їн­ці гра­ли про­ти Ал­ба­нії, яка гео­гра­фі­чно пе­ре­бу­ває в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до Ма­ке­до­нії. Чи мо­жна ска­за­ти, що за сти­лем ці су­пер­ни­ки схо­жі між со­бою?

— На­пев­но змо­же­мо ска­за­ти, ко­ли по­ди­ви­мо­ся по­єдин­ки за їхньої уча­сті. По­ки що про цю ко­ман­ду нам ві­до­мо не­ба­га­то, й на­ра­зі по­рів­ню­ва­ти ма­ке­дон­ців із ал­бан­ця­ми, ма­буть, бу­ло би не­пра­виль­но. При­йде час, ви­вчи­мо їхню гру, під­го­ту­є­мо­ся, й то­ді вже змо­же­мо да­ва­ти якусь ха­ра­кте­ри­сти­ку.

КА­ЛЕН­ДАР ВІД­БІР­КО­ВИХ МА­ТЧІВ МО­ЛО­ДІ­ЖНОЇ ЗБІР­НОЇ УКРА­Ї­НИ ДО ЄВ­РО-2017

«Гру­па нам ді­ста­ла­ся до­ста­тньо ці­ка­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.