НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

Ситуація в «Ни­ві» до­сі за­ли­ша­є­ться не­ви­зна­че­ною. Про­те, як ста­ло ві­до­мо «УФ» з ін­сай­дер­ських дже­рел, пи­та­н­ня з пе­ре­да­чею пра­ва на клуб і ви­зна­че­н­ням го­лов­но­го тре­не­ра бу­дуть ви­рі­ше­ні до 15 лю­то­го.

5 лю­то­го фут­бо­лі­сти МФК «Ми­ко­ла­їв» під ке­рів­ни­цтвом тре­не­рів Юрія Смагіна, Во­ло­ди­ми­ра По­но­ма­рен­ка, Ана­то­лія Став­ки роз­по­ча­ли під­го­тов­ку. У дру­гій по­ло­ви­ні лю­то­го ко­ман­да ві­зьме участь у все­укра­їн­сько­му тур­ні­рі «Банк Ми­хай­лів­ський & UFI & Zorya — CUP» пам’яті В’яче­сла­ва Пер­ши­на. Фі­нан­со­ві пи­та­н­ня, пов’яза­ні з ате­ста­ці­єю, за­яв­кою, бор­га­ми по за­ро­бі­тній пла­тні тре­не­рам, фут­бо­лі­стам, адмі­ні­стра­тив­но­му пер­со­на­лу та ін­ші за­ли­ша­ю­ться від­кри­ти­ми.

По­ки ке­рів­ни­цтво «Де­сни» шу­кає від­по­від­ні умо­ви для дру­гої по­ло­ви­ни збо­рів, фут­бо­лі­сти ви­ру­ши­ли у від­пус­тку на ти­ждень. На­став­ник сі­ве­рян Ря­бо­конь не ви­клю­чав мо­жли­во­сті про­ве­сти під­го­тов­ку на За­кар­пат­ті, але на­чаль­ник ко­ман­ди Клей­мьо­нов по­ві­до­мив, що по­ля там не при­да­тні для плі­дної під­го­тов­ки. На да­ний мо­мент у клу­бі шу­ка­ють ін­ші ва­рі­ан­ти, але якщо за 3–4 дні не ви­зна­ча­ться, то під­го­тов­ка прой­де у Чер­ні­го­ві.

У пла­нах ко­ман­ди ще й участь у ки­їв­сько­му тра­ди­цій­но­му тур­ні­рі — Ме­мо­рі­а­лі Олександра Ща­но­ва. Він прой­де з 14 по 25 лю­то­го на фут­боль­них по­лях Ки­їв­ської обла­сті.

У скла­ді «Пол­та­ви» в ма­тчі Куб­ка Пожечевського про­ти «Ша­хта­ря­3» (4:0) бу­ли по­мі­че­ні кіль­ка по­тен­цій­них но­ва­чків. Мо­ва про Та­ра­са Ко­валь­чу­ка та Ми­ки­ту Тка­чо­ва (оби­два — «Кри­стал»), Дми­тра Ша­ста­ле («Ко­лос», Ко­ва­лів­ка), Де­ни­са Фа­во­ро­ва («Чер­ка­ський Дні­про»), Ан­дрія Бур­ді­я­не («Бан­га», Ли­тва) та Дми­тра Зо­зу­лю (остан­ній клуб — «На­фто­вик­Укр­на­фта»).

«Зір­ка» при­пи­ни­ла спів­пра­цю із за­хи­сни­ком Ан­то­ном Кі­ли­ком і на­па­дни­ком В’яче­сла­вом Са­мой­лен­ком. Уго­ди з обо­ма грав­ця­ми бу­ло ро­зір­ва­но за обо­піль­ною зго­дою сто­рін. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше «Зір­ка» під­пи­са­ла кон­тракт із пів­за­хи­сни­ком Вла­ди­сла­вом Лу­па­шком.

Ігор Ку­ше­цький пе­ре­бу­ває в таборі дні­про­дзер­жин­ської «Ста­лі» . Узим­ку фут­бо­ліст, як і ба­га­то йо­го ко­лег, ви­сту­пав у чем­піо­на­ті обла­сті з фут­за­лу, за­хи­ща­ю­чи ко­льо­ри ко­ман­ди «Епі­центр К10».

Пів­за­хи­сник ФК «Тер­но­піль» Ігор Ме­дин­ський ви­рі­шив не про­дов­жу­ва­ти з го­ро­дя­на­ми тру­до­вої уго­ди, яка за­кін­чи­ла­ся на по­ча­тку лю­то­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.