Во­ло­ди­мир СИДОРОВ: «СВО­ГО СПО­ЖИ­ВА­ЧА PATRICK ЗА­ВО­ЙО­ВУЄ ЗА РА­ХУ­НОК ЯКО­СТІ ТА ЕКС­КЛЮ­ЗИВ­НО­СТІ ТО­ВА­РУ»

КЕ­РІВ­НИК ЕКІПІРОВОЧНОГО ЦЕН­ТРУ «PATRICK-УКРА­Ї­НА» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО БРЕНД СПОР­ТИВ­НОЇ ЕКІ­ПІ­РОВ­КИ, ЯКИЙ НА­БУ­ВАЄ ДЕ­ДА­ЛІ БІЛЬ­ШОЇ ПО­ПУ­ЛЯР­НО­СТІ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

— Па­не Во­ло­ди­ми­ре, бренд Patrick на пер­ший по­гляд мо­же зда­ти­ся ма­ло­ві­до­мою фір­мою. Утім, в Ін­тер­не­ті зна­йшов ба­га­то ці­ка­вої ін­фор­ма­ції про ва­шу тор­го­ву мар­ку, й, зі­зна­ю­ся, був при­єм­но зди­во­ва­ний, ко­ли до­від­ав­ся, які сла­ве­тні фут­бо­лі­сти ви­сту­па­ли в бу­тсах Patrick…

— Історія Patrick по­чи­на­є­ться у Фран­ції да­ле­ко­го 1892 ро­ку. Це був один із пер­ших спор­тив­них брен­дів, який сла­вив­ся тим, що ви­го­тов­ляв взу­т­тя для ве­ло­спор­ту та фут­бо­лу. Із ча­сом узя­ли­ся й за екі­пі­ров­ку, зро­бив­ши акцент на екс­клю­зив­ність. Пе­рі­од роз­кві­ту при­пав на 1970­і — 1980­і ро­ки. В бу­тсах Patrick ви­сту­па­ли та­кі ві­до­мі фут­бо­лі­сти, як Мі­шель Пла­ті­ні, бра­ти Ла­у­дру­пи, Жан­П’єр Па­пен, Ке­він Кі­ган… У 1990­і ро­ки в істо­рії фір­ми на­ста­ло за­тиш­шя, тож те­пер Patrick зно­ву по­чав за­во­йо­ву­ва­ти по­зи­ції на рин­ку спор­тив­ної екі­пі­ров­ки. Уже за­раз со­бі до акти­ву тор­го­ва мар­ка мо­же за­ра­ху­ва­ти спів­пра­цю із ФК ви­що­го ди­ві­зіо­ну Ні­дер­лан­дів, Фран­ції, Бель­гії. За­га­лом же, в Patrick ни­ні ви­сту­пає що­най­мен­ше 2000 ко­манд, як фут­боль­них, так й ін­ших ви­дів спор­ту.

— Як і ко­ли ваш бренд уві­йшов на український ри­нок?

— Якщо по­спіл­ку­ва­ти­ся з ве­те­ра­на­ми на­шо­го фут­бо­лу, то про Patrick во­ни зна­ли ще у 1980­х ро­ках. За ча­сів не­за­ле­жної Укра­ї­ни на­ше зна­йом­ство із ці­єю фір­мою ста­ло­ся чо­ти­ри ро­ки то­му. Спів­пра­ця роз­по­ча­ла­ся пі­сля то­го, як озна­йо­ми­ли­ся із ці­на­ми та які­стю то­ва­рів, які від­зна­ча­ли­ся су­ча­сні­стю. Актив­но роз­ви­ва­ти та про­су­ва­ти бренд в Укра­ї­ні роз­по­ча­ли ли­ше рік то­му.

— Чи тяж­ко бу­ло зайня­ти свою ні­шу на цьо­му рин­ку? Оче­ви­дно ж, що ви­гра­ти кон­ку­рен­цію в та­ких гі­ган­тів, як Аdidas та Nike, в прин­ци­пі, май­же не­мо­жли­во…

— На­ра­зі я не мо­жу ска­за­ти, що вже за­во­ю­ва­ли сво­го спо­жи­ва­ча. Ми рад­ше пе­ре­бу­ва­є­мо в так зва­но­му за­бі­гу. Із ви­ще­зга­да­ни­ми ва­ми гі­ган­та­ми й не на­ма­га­є­мо­ся кон­ку­ру­ва­ти, та на рів­ні Umbro, Joma, Diadora за сво­го спо­жи­ва­ча нам по­бо­ро­ти­ся до сна­ги. У пер­шу чер­гу, це ро­би­ти­ме­мо за ра­ху­нок яко­сті то­ва­рів. Про­по­ну­є­мо на­шим спо­жи­ва­чам не якусь ки­тай­ську екі­пі­ров­ку під чер­го­вим єв­ро­пей­ським брен­дом. Ми слід­ку­є­мо за но­ви­ми тен­ден­ці­я­ми роз­ви­тку та вдо­ско­на­ле­н­ня спор­тив­но­го обмун­ди­ру­ва­н­ня й на­ма­га­є­мо­ся за­без­пе­чу­ва­ти спор­тсме­нів та­ким про­ду­ктом, у яко­му во­ни би по­чу­ва­ли­ся над­ком­фор­тно, а клу­би за­без­пе­чу­є­мо екс­клю­зив­ним про­ду­ктом.

— На яко­го спо­жи­ва­ча орі­єн­то­ва­ний ваш асор­ти­мент?

— Ми за­йма­є­мо­ся опто­ви­ми за­ку­пка­ми и про­да­жем. Спів­пра­цю­є­мо з роз­дрі­бни­ми ма­га­зи­на­ми, клі­єн­та­ми, які про­во­дять ве­ли­кі опто­ві за­ку­пів­лі та клу­ба­ми. Осо­бли­во ті­сно роз­ви­ва­є­мо на­шу спів­пра­цю з ди­тя­чи­ми клу­ба­ми, із цьо­го, вла­сне, й по­чи­на­ли свою ро­бо­ту.

— Із яки­ми про­фе­сій­ни­ми клу­ба­ми спів­пра­цює Patrick ни­ні?

— На­ра­зі на­ма­га­є­мо­ся зна­йти з про­фе­сіо­наль­ни­ми клу­ба­ми спіль­ну мо­ву. У цьо­му на­прям­ку про­во­ди­ться сер­йо­зна ро­бо­та. Ко­ман­ди ли­ше по­чи­на­ють зна­йо­ми­ти­ся з на­шою лі­ній­кою то­ва­рів. Із про­фе­сій­ни­ми ко­ле­кти­ва­ми роз­ро­би­ли про­гра­му вза­є­мо­дій, ко­ли ФК ма­ти­ме змо­гу на екі­пі­ров­ці отри­му­ва­ти до­да­тко­вий при­бу­ток. Хо­тів би та­кож на­го­ло­си­ти на то­му, що ко­ман­дам про­по­ну­є­мо екс­клю­зив­ний ди­зайн фор­ми, який не мо­жна при­дба­ти в ма­га­зи­ні чи за­мо­ви­ти по Ін­тер­не­ту. Від­по­від­но на про­да­жі та­ких про­ду­ктів клуб і отри­мує до­да­тко­вий за­ро­бі­ток. Окрім то­го, ми го­то­ві за­про­по­ну­ва­ти ФК ці­ка­ві мар­ке­тин­го­ві хо­ди, в про­су­ван­ні і се­бе як брен­да, що, в під­сум­ку, ма­ти­ме не ли­ше по­зи­тив­ний вплив на імідж, а й до­по­мо­же збіль­ши­ти кіль­кість убо­лі­валь­ни­ків на ста­діо­нах.

— Чим Patrick пла­нує зди­ву­ва­ти сво­їх спо­жи­ва­чів цьо­го­рік? Ви но­ва­чки на рин­ку, оче­ви­дно, вар­то очі­ку­ва­ти від вас ці­ка­вих за­хо­дів?

— Ми актив­но спів­пра­цю­є­мо з ва­шим ви­да­н­ням. Ре­зуль­та­ти спів­пра­ці — це спіль­на акція під на­звою «Вдя­гни свою ко­ман­ду!», що ого­ло­ше­на для ама­тор­ських фут­боль­них ко­манд і клу­бів Укра­ї­ни. Акція з при­за­ми, се­ред яких — ком­пле­кти ігро­вої фор­ми, м’ячі, сі­тки, ін­ше фут­боль­не екі­пі­ру­ва­н­ня та ін­вен­тар.

Спів­пра­цю­є­мо та­кож із ама­тор­ською фут­заль­ною лі­гою, де, між ін­шим, уже спо­сте­рі­га­є­ться ве­ли­кий інтерес се­ред грав­ців ко­манд до на­шої тор­го­вої мар­ки. Отож на­ла­што­ва­ні на три­ва­лу спів­пра­цю. Ро­бо­та, як ба­чи­те, три­ває, й з ко­жним днем ми ли­ше на­би­ра­ти­ме­мо обер­ти.

«Patrick про­по­нує ко­ман­дам екс­клю­зив­ний ди­зайн фор­ми, який не мо­жна при­дба­ти в ма­га­зи­ні чи за­мо­ви­ти по Ін­тер­не­ту».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.